bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

jabasi

L’estudi que ens ocupa, dissenyat i elaborat per la Coordinadora Infantil i Juvenil de l’Eixample, (a partir 

d’ara CIJE), pretén, en primer lloc, conèixer l’estat actual dels espais i equipaments juvenils al districte de 

l’Eixample, pel que fa a ús, ubicació, abast i impacte social i en segon lloc, detectar possibles mancances 

o necessitats en aquest àmbit.  

La proposta per a la realització d’aquest estudi parteix de la necessitat que s’ha detectat des de la CIJE, de lo-  

cals i equipaments destinats a gent jove al districte de l’Eixample, ja sigui per a l’ús d’entitats legalment cons-  

tituïdes (esplais, agrupaments., associacions, vocalies..), per a l’ús del jovent en general o per a iniciatives ju-  

venils espontànies.