bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Institucions del Dret Civil de Catalunya Volum II Dret de la persona i dret de família

de Lluis Puig Ferriol
  • Autor: Lluis Puig Ferriol
  • N° de páginas: 596
  • isbn: 9788484561934
  • Idioma: español
  • visitas: 6
?ndex Primera Part La persona física Secció 1ª Els menors d’edat CAP?TOL I LA PERSONA F?SICA: EL MENOR D’EDAT 1. El marc competencial de la regulació del dret de la persona 2.Capacitat jurídica i capacitat d’obrar. Especial consideració dels menors 3.Els menors d’edat I.L’interès dels menors com a clàusula de protecció II.La descripció dels drets fonamentals 4.L’àmbit d’actuació dels menors I. Els drets de la personalitat II. Drets reconeguts legalment A)Actes que, de conformitat amb la llei, pot fer la persona per raó d’edat sense complement de capacitat B)Actes en els quals la persona menor ha de participar III.Deures dels menors d’edat 5.Ampliació de la capacitat dels menors: Emancipació i habilitació d’edat I.L’emancipació A)Concepte B)Supòsits d’emancipació C)Efectes II.L’habilitació d’edat III. L’emancipació de fet 6. La protecció dels drets de la persona en supòsits d’internament del presumpte incapaç Bibliografia sumària Jurisprudència citada Secció 2ª La filiació CAP?TOL II LA FILIACI? 1.Consideracions generals I.Concepte de filiació II.Règim jurídic de la filiació en el dret civil de Catalunya III. Dret transitori IV. Classes de filiació 2.Determinació de la filiació I.Concepte II.Modalitats III. Determinació extrajudicial de la filiació matrimonial A)Fills nascuts després de la celebració del matrimoni dels pares B)Fills nascuts abans del matrimoni dels pares C)Determinació extrajudicial de la filiació matrimonial en els casos de fecundació assistida IV. Determinació extrajudicial de la filiació no matrimonial A)Reconeixement formal B)Presumpció de paternitat no matrimonial C)Expedient registral D)Sentència E)Determinació de la maternitat F)Determinació extrajudicial de la filiació no matrimonial en els casos de procreació assistida V.Determinació extrajudicial de la filiació en els casos de fecundació assistida post mortem Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL III LA FILIACI? (continuació) 1. Determinació judicial de la filiació I.Les accions de filiació A)En general B)Legitimació passiva C)Mesures cautelars D)L’excepció de relacions sexuals amb altres persones E)Mitjans de prova II.Les accions de reclamació de la filiació A)L’acció de reclamació de la filiació matrimonial B)L’acció de reclamació de la filiació no matrimonial III. Les accions d’impugnació de la filiació A)L’acció d’impugnació de la filiació matrimonial B)L’acció d’impugnació de la filiació no matrimonial C)L’acció d’impugnació del reconeixement IV. L’acció de reclamació i d’impugnació de la filiació 2.Efectes de la filiació I.Equiparació d’efectes II.Contingut de la relació paternofilial III. Exclusió de determinats efectes en interès del fill Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL IV L’ADOPCI? 1. Consideracions generals sobre l’adopció I.Concepte i naturalesa jurídica II.Dret transitori 2. Constitució de l’adopció I.Subjectes A)L’adoptant B)La persona adoptada II.L’expedient d’adopció A)Inici de l’expedient B)Persones que han de consentir a l’adopció C)Persones que han d’assentir a l’adopció D)Persones que han de ser escoltades E)Constitució de l’adopció 3. Efectes de l’adopció I.Equiparació entre la filiació per naturalesa i la filiació adoptiva II.Efectes de l’adopció en l’esfera personal de la persona adoptada III.Efectes de l’adopció en l’esfera familiar de la persona adoptada IV.Efectes de l’adopció en l’esfera patrimonial de la persona adoptada V.Efectes de l’adopció en l’esfera successòria 4. Extinció de l’adopció I.Irrevocabilitat de l’adopció II.Extinció de l’adopció 5. Adopció internacional Bibliografia sumària Jurisprudència citada Secció 3ª Les institucions de protecció de la persona CAP?TOL V LA POTESTAT DEL PARE I DE LA MARE 1. Consideracions generals I.Precedents i règim vigent II.Noció i característiques de la potestat del pare i de la mare 2. ?mbit subjectiu de la potestat del pare i de la mare I.Persones subjectes a la potestat del pare i de la mare II.Exercici de la potestat 3. Contingut de la potestat del pare i de la mare I.Actuació dels pares com a representants legals dels fills II.En l’esfera personal III. En l’esfera patrimonial A)Facultats dels pares B)Deures dels fills 4. Extinció de la potestat Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL VI LA TUTELA I LES INSTITUCIONS TUTELARS 1. Tutela i institucions tutelars I.Plantejament general II.Les institucions de guarda i protecció de la persona diferents de la potestat del pare i de la mare A)La tutela B)La curatela C)El defensor judicial D)L’administrador de béns E)La guarda per la Generalitat F)La guarda de fet III. Les característiques generals dels càrrecs tutelars A)Els càrrecs tutelars són un ofici de dret privat B)La personalitat del càrrec C)L’obligatorietat del càrrec. Les excuses D)La indemnitat del càrrec 2. La tutela I.Subjectes sotmesos a tutela II.L’estructura de la tutela A)Inici del procés B)Classes de tutela C)El tutor D)El consell de tutela III. La constitució de la tutela A)Procediment previ B)Nomenament del tutor i presa de possessió IV. L’exercici de la tutela. Les funcions del tutor A)Normes generals reguladores de l’exercici de la tutela B)L’administració dels béns de la persona tutelada C)Mecanismes de control de l’actuació del tutor D)L’actuació de més d’un tutor V.Extinció de la tutela A)Causes d’extinció de la tutela B)La modificació de la forma de protecció C)La remoció del tutor D)Els efectes de l’extinció de la tutela Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL VII Les institucions tutelars 1. La curatela I.Concepte i característiques II.Persones sotmeses a curatela III. Objecte de la curatela A)Curatela de persones menors d’edat emancipades B)Curatela de persones pròdigues C)Curatela de persones incapaces IV. Constitució V.Extinció 2. El defensor judicial I.Concepte i característiques II.Nomenament A)Supòsits de nomenament B)El defensor judicial C)Procediment III. Actuació 3. La potestat prorrogada i la rehabilitada I.Concepte i característiques II.Constitució i règim jurídic III. Extinció 4. La guarda de fet I.Concepte i característiques II.Subjectes III. Contingut IV. Extinció 5. L’administrador patrimonial I.Concepte II.Característiques III. Actuació de l’administrador patrimonial IV. Extinció Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL VIII LA PROTECCI? DELS MENORS DESEMPARATS 1. La normativa reguladora 2. El desemparament I.Concepte II.Supòsits III. Subjectes IV. Procediment V.Efectes de la declaració de desemparament VI. Les mesures a adoptar A)Mesures a adoptar B)Procediment C)Extinció 3. L’acolliment familiar I.Concepte i classes II.L’acolliment simple A)Característiques B)Acollidors i acollit C)Constitució de l’acolliment D)Contingut de l’acolliment E)Extinció F)Drets de la família originària G)Publicitat registral III. L’acolliment preadoptiu A)Concepte i característiques B)Acollidors i acollit C)Constitució D)Contingut de l’acolliment preadoptiu E)Extinció Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL IX ELS ALIMENTS 1. L’obligació d’aliments entre parents I.Concepte i fonament II.Requisits A)Parentiu entre la persona alimentada i la que té el deure de prestar els aliments B)Estat de necessitat de la persona alimentada C)Possibilitats econòmiques de la persona obligada 2. El deute d’aliments I.Concepte i característiques A)Obligació personalíssima B)Obligació innegociable C)Obligació recíproca D)Imprescriptibilitat E)Mancomunitat F)Deute de diners II.Les persones obligades a prestar aliments III. La persona alimentada IV. Aliments prestats per terceres persones V.Contingut del dret d’aliments A)Concepte B)Quantia. La distinció entre aliments civils i naturals C)Naixement de l’obligació, forma de compliment i assegurament VI. Extinció de l’obligació d’alimentar 3. Els aliments voluntaris Bibliografia sumària Jurisprudència citada Capítol X Els contractes relatius a la protecció de la gent gran 1.Plantejament. Els principis d’autonomia i de subsidiarietat 2. Les situacions convivencials d’ajuda mútua I.Concepte i característiques II.Els subjectes III. Constitució IV. El contingut V.Les causes de dissolució VI. Els efectes de la dissolució 3. L’acolliment de persones grans I.Concepte, característiques i requisits II.Subjectes III. Constitució de l’acolliment IV. Contingut del contracte d’acolliment V.Causes d’extinció de l’acolliment VI.Efectes de l’extinció de l’acolliment per causes diferents a la mort VII. Efectes de l’extinció de l’acolliment per la mort Bibliografia sumària Segona Part la persona jurídica CAP?TOL XI PERSONES JUR?DIQUES 1. Doctrina general sobre les persones jurídiques I.La persona jurídica en el dret espanyol II.Essència de la persona jurídica III. L’abús de la personalitat IV. Classes de persones jurídiques A)Pel seu caràcter B)Pels seus fins C)Per la seva estructura V. Adquisició de la personalitat 2. Capacitat de les persones jurídiques I.Capacitat jurídica II.Capacitat d’obrar III. Responsabilitat de les persones jurídiques 3. Domicili de les persones jurídiques 4. Extinció de les persones jurídiques Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL XII LES ASSOCIACIONS 1. Normativa sobre associaciones I.El dret d’associació II.Normativa catalana sobre associacions III. ?mbit d’aplicació de la Llei catalana d’associacions 2. Concepte i característiques de les associacions 3. Estructura de l’associació I.Subjectes II.Finalitats 4. Constitució de l’associació I.L’acord de constitució II.Estatuts de l’associació III. Inscripció en el Registre d’Associacions 5. Organització de les associacions I.L’assemblea general II.L’òrgan de govern 6. La condició de persona associada I.Adquisició de la condició de persona associada II.Drets i deures de les persones associades III. Pèrdua de la condició de persona associada Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL XIII LES FUNDACIONS PRIVADES CATALANES 1. Legislació catalana sobre fundacions I.Reconeixement del dret de fundació II.Normativa aplicable a les fundacions privades catalanes III. Dret transitori IV. ?mbit d’aplicació de la llei 2. Doctrina general sobre fundacions I.Concepte i característiques II.Estructura A)Subjectes B)Objecte 3.Constitució de les fundacions I.Naturalesa jurídica de l’acte fundacional II.Modalitats A)Constitució per actes entre vius B)Constitució per disposicions d’última voluntat III. Adquisició de la personalitat jurídica IV. La fundació en procés d’inscripció V.Organització 4. El patronat I.Règim jurídic II.Funcions 5. Gestió del patrimoni de la fundació I.En general II.Activitats econòmiques III. Fons especials 6. El protectorat Bibliografia sumària Jurisprudència citada Tercera Part Les relacions entre c?nJuges CAP?TOL XIV ELS EFECTES PERSONALS I PATRIMONIALS DEL MATRIMONI 1. Els efectes personals del matrimoni I.Definició de matrimoni II.Drets i deures dels cònjuges III. El domicili familiar 2. Els efectes patrimonials del matrimoni I.La potestat de direcció de la família II.La contribució a les despeses familiars A)Concepte B)Deure i forma de contribució C)La gestió domèstica D)La responsabilitat per deutes familiars III. L’habitatge familiar A)Concepte B)La disposició de l’habitatge familiar IV. La contractació entre cònjuges A)Les donacions entre cònjuges B)Els contractes de gestió C)El préstec 3. Les donacions per raó de matrimoni I.Concepte II.Constitució III. Règim de les donacions per raó de matrimoni IV. Eficàcia Bibligorafia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL XV EL R?GIM ECON?MIC MATRIMONIAL A CATALUNYA 1. Les relacions patrimonials entre cònjuges I.Precedents i règim vigent II.?mbit d’aplicació III. Règim econòmic conjugal paccionat i legal IV. El règim legal de béns a Catalunya 2. Els capítols matrimonials I.Concepte i funció II. Estructura dels capítols matrimonials III. Requisits dels capítols IV. Modificació dels capítols matrimonials V.Les disposicions per raó de matrimoni atorgades en capítols matrimonials VI. Ineficàcia dels capítols A)Invalidesa B)Ineficàcia Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL XVI EL R?GIM DE SEPARACI? DE B?NS 1. El règim de separació de béns I.Concepte II.Determinació de les masses patrimonials A)Els béns que formen part de cada massa patrimonial B)La prova de la titularitat dels béns III. La gestió dels béns privatius IV. La protecció dels creditors dels cònjuges A)La presumpció de gratuïtat de l’article 11 CF B)La presumpció de donació de l’article 12 CF C)L’embargament de comptes indistints V.La liquidació del règim de separació de béns A)Liquidació del règim en els casos de dissolució del matrimoni per mort o declaració de mort B)Liquidació del règim de separació en els casos de divorci, separació o nul·litat 2. Les compravendes amb pacte de supervivència I.Concepte i configuració jurídica II.Requisits III.Efectes constant matrimoni IV. Extinció de la mancomunitat Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL XVII EL R?GIM DE PARTICIPACI? EN ELS GUANYS 1. El règim de participació en els guanys en el Dret Civil de Catalunya I.Noció i modalitats II.Règim jurídic III.Funcionament del règim de participació en els guanys abans de la seva extinció 2. Extinció del règim de participació en els guanys I.Causes d’extinció II.Efectes 3. Liquidació del règim de participació en els guanys I.El patrimoni final II.El patrimoni inicial III. Determinació dels guanys 4. El crèdit de participació I.Configuració jurídica II.Pagament del crèdit de participació III. Protecció del crèdit de participació IV. Prescripció del crèdit de participació 5. Varietats locals del règim de participació en els guanys a Catalunya I. L’associació a compres i millores A)Noció i règim jurídic B)Estructura de l’associació C)Gestió de l’associació D)Càrregues de l’associació E)Dissolució de l’associació II.El pacte de convinença o mitja guadanyeria Bibliografia sumària CAP?TOL XVIII EL R?GIM DE COMUNITAT DE B?NS 1. Els règims de comunitat de béns en el Dret Civil de Catalunya 2. El règim de comunitat de béns I.Concepte i naturalesa jurídica II.Règim jurídic III. Estructura A)Béns comuns B)Béns privatius IV. Gestió dels béns comuns i dels béns privatius A)Gestió dels béns comuns B)Gestió dels béns privatius V. Atenció a les despeses familiars VI. Extinció del règim de comunitat de béns A)Causes d’extinció B)Efectes 3. L’agermanament o pacte de mig per mig I.Noció II.Estructura de l’agermanament III. Gestió de l’agermanament IV. Liquidació de l’agermanament Bibliografia sumària CAP?TOL XIX DRETS VIDUALS 1. La protecció del cònyuge supervivent I.Posicions que s’observen en el dret espanyol II.La protecció del cònjuge supervivent en el dret civil de Catalunya 2. Els drets de predetracció 3. L’any de viduïtat I.Concepte i funció II.Naturalesa jurídica III. Estructura IV. Facultats del cònjuge supervivent V.Extinció i pèrdua de l’any de viduïtat 4. L’usdefruit universal capitular I.Noció II.Constitució III. Contingut IV. Extinció Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL XX ELS EFECTES DE LA NUL·LITAT DEL MATRIMONI, de LA SEPARACI? I del DIVORCI. la mediació 1. Introducció 2. El conveni regulador I.Concepte II.Contingut A)Els fills sotmesos a la potestat B)Aliments i altres despeses C)Atribució de l’habitatge conjugal D)Liquidació del règim econòmic matrimonial E)La pensió compensatòria F)Les garanties III. Aprovació judicial IV. Modificació del conveni V.La mediació A)Concepte i contingut de la mediació B)Els principis que regeixen la mediació C)Les matèries que poden ser objecte de mediació D)Els efectes de la mediació E)La persona mediadora F)El procediment Bibliografia sumària Jurisprudència citada Capítol XXI Els efectes de la nul·litat del matrimoni, la separació i el divorci (conclusió) 1. Disposicions en cas de manca de conveni I.Disposicions en relació amb els fills A)Efectes en relació amb la potestat dels pares B)L’obligació d’aliments C)Els aliments als fills majors d’edat o emancipats D)El procediment II.L’ús de l’habitatge familiar i del parament A)Determinació de la persona a qui s’atribueix l’habitatge B)Règim de l’atribució C)Règim de la disposició D)Despeses que genera l’habitatge III.Liquidació del règim econòmic matrimonial i divisió dels béns en proindivís IV. La pensió compensatòria A)Naturalesa jurídica B)Paràmetres que s’han de tenir en compte per a la fixació de la quantia de la pensió compensatòria C)Actualització i garanties D)Pagament de la pensió compensatòria E)Modificació F)Extinció Bibliografia sumària Jurisprudència citada Quarta Part Les relacions no matrimonials CAP?TOL XXII CONSTITUCI? DE LES unions estables de parella 1. Plantejament general I.Dret a contraure matrimoni i parella de fet II.Les competències de la Generalitat per regular les parelles de fet 2. Els principis bàsics de la regulació de les parelles de fet I.El principi de seguretat jurídica II.L’autonomia de la voluntat III. Evitació de l’enriquiment injustificat 3. L’establiment de la convivència estable I.L’estabilitat com a requisit essencial dels efectes de la convivència II.La constitució de les parelles estables heterosexuals A)Requisits personals B)La convivència C)El veïnatge civil català D)La constitució per mitjà d’escriptura pública III. La constitució de les parelles estables homosexuals A)Requisits personals B)La forma C)La declaració de voluntat i la convivència D)El veïnatge civil català Bibliografia sumària Jurisprudència citada CAP?TOL XXIII LES UNIONS ESTABLES DE PARELLA. EFECTES I EXTINCI? 1. Efectes durant la convivència I.Plantejament general introductori: el pacte sobre els efectes de la unió estable II.Efectes personals A)Els aliments B)La tutela C)Els efectes relatius a la funció pública III.Efectes patrimonials A)Les despeses comunes de la convivència B)La contribució a les despeses comunes C)La gestió de despeses comunes i la responsabilitat D)La disposició de l’habitatge comú IV. L¿adopció V.El problema del règim econòmic 2. Extinció I.Les causes d’extinció A)La mort B)Causes que tenen com a base la voluntat dels convivents C)El matrimoni D)Els efectes de l’extinció II.Efectes de l’extinció per causes diferents de la mort d’un dels convivents A)La compensació econòmica B)La pensió periòdica C)Efectes específics de les unions estables heterosexuals III.Efectes de l’extinció de la unió estable per mort d’un dels convivents A)Parelles estables heterosexuals B)Parelles estables homosexuals Bibliografia sumària Jurisprudència citada BIBLIOGRAFIA GENERAL
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar