bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Institucions del Dret Civil de Catalunya Volum II Dret de la persona i dret de família

de Lluis Puig Ferriol
  • Autor: Lluis Puig Ferriol
  • N° de páginas: 596
  • isbn: 9788484561934
  • Idioma: español
  • visitas: 0
ndex Primera Part La persona f­sica Secci³ 1ª Els menors d’edat CAPTOL I LA PERSONA FSICA: EL MENOR D’EDAT 1. El marc competencial de la regulaci³ del dret de la persona 2.Capacitat jur­dica i capacitat d’obrar. Especial consideraci³ dels menors 3.Els menors d’edat I.L’inter¨s dels menors com a cl usula de protecci³ II.La descripci³ dels drets fonamentals 4.L’ mbit d’actuaci³ dels menors I. Els drets de la personalitat II. Drets reconeguts legalment A)Actes que, de conformitat amb la llei, pot fer la persona per ra³ d’edat sense complement de capacitat B)Actes en els quals la persona menor ha de participar III.Deures dels menors d’edat 5.Ampliaci³ de la capacitat dels menors: Emancipaci³ i habilitaci³ d’edat I.L’emancipaci³ A)Concepte B)Sup²sits d’emancipaci³ C)Efectes II.L’habilitaci³ d’edat III. L’emancipaci³ de fet 6. La protecci³ dels drets de la persona en sup²sits d’internament del presumpte incapa§ Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada Secci³ 2ª La filiaci³ CAPTOL II LA FILIACI 1.Consideracions generals I.Concepte de filiaci³ II.R¨gim jur­dic de la filiaci³ en el dret civil de Catalunya III. Dret transitori IV. Classes de filiaci³ 2.Determinaci³ de la filiaci³ I.Concepte II.Modalitats III. Determinaci³ extrajudicial de la filiaci³ matrimonial A)Fills nascuts despr©s de la celebraci³ del matrimoni dels pares B)Fills nascuts abans del matrimoni dels pares C)Determinaci³ extrajudicial de la filiaci³ matrimonial en els casos de fecundaci³ assistida IV. Determinaci³ extrajudicial de la filiaci³ no matrimonial A)Reconeixement formal B)Presumpci³ de paternitat no matrimonial C)Expedient registral D)Sent¨ncia E)Determinaci³ de la maternitat F)Determinaci³ extrajudicial de la filiaci³ no matrimonial en els casos de procreaci³ assistida V.Determinaci³ extrajudicial de la filiaci³ en els casos de fecundaci³ assistida post mortem Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL III LA FILIACI (continuaci³) 1. Determinaci³ judicial de la filiaci³ I.Les accions de filiaci³ A)En general B)Legitimaci³ passiva C)Mesures cautelars D)L’excepci³ de relacions sexuals amb altres persones E)Mitjans de prova II.Les accions de reclamaci³ de la filiaci³ A)L’acci³ de reclamaci³ de la filiaci³ matrimonial B)L’acci³ de reclamaci³ de la filiaci³ no matrimonial III. Les accions d’impugnaci³ de la filiaci³ A)L’acci³ d’impugnaci³ de la filiaci³ matrimonial B)L’acci³ d’impugnaci³ de la filiaci³ no matrimonial C)L’acci³ d’impugnaci³ del reconeixement IV. L’acci³ de reclamaci³ i d’impugnaci³ de la filiaci³ 2.Efectes de la filiaci³ I.Equiparaci³ d’efectes II.Contingut de la relaci³ paternofilial III. Exclusi³ de determinats efectes en inter¨s del fill Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL IV L’ADOPCI 1. Consideracions generals sobre l’adopci³ I.Concepte i naturalesa jur­dica II.Dret transitori 2. Constituci³ de l’adopci³ I.Subjectes A)L’adoptant B)La persona adoptada II.L’expedient d’adopci³ A)Inici de l’expedient B)Persones que han de consentir a l’adopci³ C)Persones que han d’assentir a l’adopci³ D)Persones que han de ser escoltades E)Constituci³ de l’adopci³ 3. Efectes de l’adopci³ I.Equiparaci³ entre la filiaci³ per naturalesa i la filiaci³ adoptiva II.Efectes de l’adopci³ en l’esfera personal de la persona adoptada III.Efectes de l’adopci³ en l’esfera familiar de la persona adoptada IV.Efectes de l’adopci³ en l’esfera patrimonial de la persona adoptada V.Efectes de l’adopci³ en l’esfera success²ria 4. Extinci³ de l’adopci³ I.Irrevocabilitat de l’adopci³ II.Extinci³ de l’adopci³ 5. Adopci³ internacional Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada Secci³ 3ª Les institucions de protecci³ de la persona CAPTOL V LA POTESTAT DEL PARE I DE LA MARE 1. Consideracions generals I.Precedents i r¨gim vigent II.Noci³ i caracter­stiques de la potestat del pare i de la mare 2. mbit subjectiu de la potestat del pare i de la mare I.Persones subjectes a la potestat del pare i de la mare II.Exercici de la potestat 3. Contingut de la potestat del pare i de la mare I.Actuaci³ dels pares com a representants legals dels fills II.En l’esfera personal III. En l’esfera patrimonial A)Facultats dels pares B)Deures dels fills 4. Extinci³ de la potestat Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL VI LA TUTELA I LES INSTITUCIONS TUTELARS 1. Tutela i institucions tutelars I.Plantejament general II.Les institucions de guarda i protecci³ de la persona diferents de la potestat del pare i de la mare A)La tutela B)La curatela C)El defensor judicial D)L’administrador de b©ns E)La guarda per la Generalitat F)La guarda de fet III. Les caracter­stiques generals dels c rrecs tutelars A)Els c rrecs tutelars s³n un ofici de dret privat B)La personalitat del c rrec C)L’obligatorietat del c rrec. Les excuses D)La indemnitat del c rrec 2. La tutela I.Subjectes sotmesos a tutela II.L’estructura de la tutela A)Inici del proc©s B)Classes de tutela C)El tutor D)El consell de tutela III. La constituci³ de la tutela A)Procediment previ B)Nomenament del tutor i presa de possessi³ IV. L’exercici de la tutela. Les funcions del tutor A)Normes generals reguladores de l’exercici de la tutela B)L’administraci³ dels b©ns de la persona tutelada C)Mecanismes de control de l’actuaci³ del tutor D)L’actuaci³ de m©s d’un tutor V.Extinci³ de la tutela A)Causes d’extinci³ de la tutela B)La modificaci³ de la forma de protecci³ C)La remoci³ del tutor D)Els efectes de l’extinci³ de la tutela Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL VII Les institucions tutelars 1. La curatela I.Concepte i caracter­stiques II.Persones sotmeses a curatela III. Objecte de la curatela A)Curatela de persones menors d’edat emancipades B)Curatela de persones pr²digues C)Curatela de persones incapaces IV. Constituci³ V.Extinci³ 2. El defensor judicial I.Concepte i caracter­stiques II.Nomenament A)Sup²sits de nomenament B)El defensor judicial C)Procediment III. Actuaci³ 3. La potestat prorrogada i la rehabilitada I.Concepte i caracter­stiques II.Constituci³ i r¨gim jur­dic III. Extinci³ 4. La guarda de fet I.Concepte i caracter­stiques II.Subjectes III. Contingut IV. Extinci³ 5. L’administrador patrimonial I.Concepte II.Caracter­stiques III. Actuaci³ de l’administrador patrimonial IV. Extinci³ Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL VIII LA PROTECCI DELS MENORS DESEMPARATS 1. La normativa reguladora 2. El desemparament I.Concepte II.Sup²sits III. Subjectes IV. Procediment V.Efectes de la declaraci³ de desemparament VI. Les mesures a adoptar A)Mesures a adoptar B)Procediment C)Extinci³ 3. L’acolliment familiar I.Concepte i classes II.L’acolliment simple A)Caracter­stiques B)Acollidors i acollit C)Constituci³ de l’acolliment D)Contingut de l’acolliment E)Extinci³ F)Drets de la fam­lia origin ria G)Publicitat registral III. L’acolliment preadoptiu A)Concepte i caracter­stiques B)Acollidors i acollit C)Constituci³ D)Contingut de l’acolliment preadoptiu E)Extinci³ Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL IX ELS ALIMENTS 1. L’obligaci³ d’aliments entre parents I.Concepte i fonament II.Requisits A)Parentiu entre la persona alimentada i la que t© el deure de prestar els aliments B)Estat de necessitat de la persona alimentada C)Possibilitats econ²miques de la persona obligada 2. El deute d’aliments I.Concepte i caracter­stiques A)Obligaci³ personal­ssima B)Obligaci³ innegociable C)Obligaci³ rec­proca D)Imprescriptibilitat E)Mancomunitat F)Deute de diners II.Les persones obligades a prestar aliments III. La persona alimentada IV. Aliments prestats per terceres persones V.Contingut del dret d’aliments A)Concepte B)Quantia. La distinci³ entre aliments civils i naturals C)Naixement de l’obligaci³, forma de compliment i assegurament VI. Extinci³ de l’obligaci³ d’alimentar 3. Els aliments voluntaris Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada Cap­tol X Els contractes relatius a la protecci³ de la gent gran 1.Plantejament. Els principis d’autonomia i de subsidiarietat 2. Les situacions convivencials d’ajuda mºtua I.Concepte i caracter­stiques II.Els subjectes III. Constituci³ IV. El contingut V.Les causes de dissoluci³ VI. Els efectes de la dissoluci³ 3. L’acolliment de persones grans I.Concepte, caracter­stiques i requisits II.Subjectes III. Constituci³ de l’acolliment IV. Contingut del contracte d’acolliment V.Causes d’extinci³ de l’acolliment VI.Efectes de l’extinci³ de l’acolliment per causes diferents a la mort VII. Efectes de l’extinci³ de l’acolliment per la mort Bibliografia sum ria Segona Part la persona jur­dica CAPTOL XI PERSONES JURDIQUES 1. Doctrina general sobre les persones jur­diques I.La persona jur­dica en el dret espanyol II.Ess¨ncia de la persona jur­dica III. L’abºs de la personalitat IV. Classes de persones jur­diques A)Pel seu car cter B)Pels seus fins C)Per la seva estructura V. Adquisici³ de la personalitat 2. Capacitat de les persones jur­diques I.Capacitat jur­dica II.Capacitat d’obrar III. Responsabilitat de les persones jur­diques 3. Domicili de les persones jur­diques 4. Extinci³ de les persones jur­diques Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL XII LES ASSOCIACIONS 1. Normativa sobre associaciones I.El dret d’associaci³ II.Normativa catalana sobre associacions III. mbit d’aplicaci³ de la Llei catalana d’associacions 2. Concepte i caracter­stiques de les associacions 3. Estructura de l’associaci³ I.Subjectes II.Finalitats 4. Constituci³ de l’associaci³ I.L’acord de constituci³ II.Estatuts de l’associaci³ III. Inscripci³ en el Registre d’Associacions 5. Organitzaci³ de les associacions I.L’assemblea general II.L’²rgan de govern 6. La condici³ de persona associada I.Adquisici³ de la condici³ de persona associada II.Drets i deures de les persones associades III. P¨rdua de la condici³ de persona associada Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL XIII LES FUNDACIONS PRIVADES CATALANES 1. Legislaci³ catalana sobre fundacions I.Reconeixement del dret de fundaci³ II.Normativa aplicable a les fundacions privades catalanes III. Dret transitori IV. mbit d’aplicaci³ de la llei 2. Doctrina general sobre fundacions I.Concepte i caracter­stiques II.Estructura A)Subjectes B)Objecte 3.Constituci³ de les fundacions I.Naturalesa jur­dica de l’acte fundacional II.Modalitats A)Constituci³ per actes entre vius B)Constituci³ per disposicions d’ºltima voluntat III. Adquisici³ de la personalitat jur­dica IV. La fundaci³ en proc©s d’inscripci³ V.Organitzaci³ 4. El patronat I.R¨gim jur­dic II.Funcions 5. Gesti³ del patrimoni de la fundaci³ I.En general II.Activitats econ²miques III. Fons especials 6. El protectorat Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada Tercera Part Les relacions entre cnJuges CAPTOL XIV ELS EFECTES PERSONALS I PATRIMONIALS DEL MATRIMONI 1. Els efectes personals del matrimoni I.Definici³ de matrimoni II.Drets i deures dels c²njuges III. El domicili familiar 2. Els efectes patrimonials del matrimoni I.La potestat de direcci³ de la fam­lia II.La contribuci³ a les despeses familiars A)Concepte B)Deure i forma de contribuci³ C)La gesti³ dom¨stica D)La responsabilitat per deutes familiars III. L’habitatge familiar A)Concepte B)La disposici³ de l’habitatge familiar IV. La contractaci³ entre c²njuges A)Les donacions entre c²njuges B)Els contractes de gesti³ C)El pr©stec 3. Les donacions per ra³ de matrimoni I.Concepte II.Constituci³ III. R¨gim de les donacions per ra³ de matrimoni IV. Efic cia Bibligorafia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL XV EL RGIM ECONMIC MATRIMONIAL A CATALUNYA 1. Les relacions patrimonials entre c²njuges I.Precedents i r¨gim vigent II.mbit d’aplicaci³ III. R¨gim econ²mic conjugal paccionat i legal IV. El r¨gim legal de b©ns a Catalunya 2. Els cap­tols matrimonials I.Concepte i funci³ II. Estructura dels cap­tols matrimonials III. Requisits dels cap­tols IV. Modificaci³ dels cap­tols matrimonials V.Les disposicions per ra³ de matrimoni atorgades en cap­tols matrimonials VI. Inefic cia dels cap­tols A)Invalidesa B)Inefic cia Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL XVI EL RGIM DE SEPARACI DE BNS 1. El r¨gim de separaci³ de b©ns I.Concepte II.Determinaci³ de les masses patrimonials A)Els b©ns que formen part de cada massa patrimonial B)La prova de la titularitat dels b©ns III. La gesti³ dels b©ns privatius IV. La protecci³ dels creditors dels c²njuges A)La presumpci³ de gratu¯tat de l’article 11 CF B)La presumpci³ de donaci³ de l’article 12 CF C)L’embargament de comptes indistints V.La liquidaci³ del r¨gim de separaci³ de b©ns A)Liquidaci³ del r¨gim en els casos de dissoluci³ del matrimoni per mort o declaraci³ de mort B)Liquidaci³ del r¨gim de separaci³ en els casos de divorci, separaci³ o nul·litat 2. Les compravendes amb pacte de superviv¨ncia I.Concepte i configuraci³ jur­dica II.Requisits III.Efectes constant matrimoni IV. Extinci³ de la mancomunitat Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL XVII EL RGIM DE PARTICIPACI EN ELS GUANYS 1. El r¨gim de participaci³ en els guanys en el Dret Civil de Catalunya I.Noci³ i modalitats II.R¨gim jur­dic III.Funcionament del r¨gim de participaci³ en els guanys abans de la seva extinci³ 2. Extinci³ del r¨gim de participaci³ en els guanys I.Causes d’extinci³ II.Efectes 3. Liquidaci³ del r¨gim de participaci³ en els guanys I.El patrimoni final II.El patrimoni inicial III. Determinaci³ dels guanys 4. El cr¨dit de participaci³ I.Configuraci³ jur­dica II.Pagament del cr¨dit de participaci³ III. Protecci³ del cr¨dit de participaci³ IV. Prescripci³ del cr¨dit de participaci³ 5. Varietats locals del r¨gim de participaci³ en els guanys a Catalunya I. L’associaci³ a compres i millores A)Noci³ i r¨gim jur­dic B)Estructura de l’associaci³ C)Gesti³ de l’associaci³ D)C rregues de l’associaci³ E)Dissoluci³ de l’associaci³ II.El pacte de convinen§a o mitja guadanyeria Bibliografia sum ria CAPTOL XVIII EL RGIM DE COMUNITAT DE BNS 1. Els r¨gims de comunitat de b©ns en el Dret Civil de Catalunya 2. El r¨gim de comunitat de b©ns I.Concepte i naturalesa jur­dica II.R¨gim jur­dic III. Estructura A)B©ns comuns B)B©ns privatius IV. Gesti³ dels b©ns comuns i dels b©ns privatius A)Gesti³ dels b©ns comuns B)Gesti³ dels b©ns privatius V. Atenci³ a les despeses familiars VI. Extinci³ del r¨gim de comunitat de b©ns A)Causes d’extinci³ B)Efectes 3. L’agermanament o pacte de mig per mig I.Noci³ II.Estructura de l’agermanament III. Gesti³ de l’agermanament IV. Liquidaci³ de l’agermanament Bibliografia sum ria CAPTOL XIX DRETS VIDUALS 1. La protecci³ del c²nyuge supervivent I.Posicions que s’observen en el dret espanyol II.La protecci³ del c²njuge supervivent en el dret civil de Catalunya 2. Els drets de predetracci³ 3. L’any de vidu¯tat I.Concepte i funci³ II.Naturalesa jur­dica III. Estructura IV. Facultats del c²njuge supervivent V.Extinci³ i p¨rdua de l’any de vidu¯tat 4. L’usdefruit universal capitular I.Noci³ II.Constituci³ III. Contingut IV. Extinci³ Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL XX ELS EFECTES DE LA NUL·LITAT DEL MATRIMONI, de LA SEPARACI I del DIVORCI. la mediaci³ 1. Introducci³ 2. El conveni regulador I.Concepte II.Contingut A)Els fills sotmesos a la potestat B)Aliments i altres despeses C)Atribuci³ de l’habitatge conjugal D)Liquidaci³ del r¨gim econ²mic matrimonial E)La pensi³ compensat²ria F)Les garanties III. Aprovaci³ judicial IV. Modificaci³ del conveni V.La mediaci³ A)Concepte i contingut de la mediaci³ B)Els principis que regeixen la mediaci³ C)Les mat¨ries que poden ser objecte de mediaci³ D)Els efectes de la mediaci³ E)La persona mediadora F)El procediment Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada Cap­tol XXI Els efectes de la nul·litat del matrimoni, la separaci³ i el divorci (conclusi³) 1. Disposicions en cas de manca de conveni I.Disposicions en relaci³ amb els fills A)Efectes en relaci³ amb la potestat dels pares B)L’obligaci³ d’aliments C)Els aliments als fills majors d’edat o emancipats D)El procediment II.L’ºs de l’habitatge familiar i del parament A)Determinaci³ de la persona a qui s’atribueix l’habitatge B)R¨gim de l’atribuci³ C)R¨gim de la disposici³ D)Despeses que genera l’habitatge III.Liquidaci³ del r¨gim econ²mic matrimonial i divisi³ dels b©ns en proindiv­s IV. La pensi³ compensat²ria A)Naturalesa jur­dica B)Par metres que s’han de tenir en compte per a la fixaci³ de la quantia de la pensi³ compensat²ria C)Actualitzaci³ i garanties D)Pagament de la pensi³ compensat²ria E)Modificaci³ F)Extinci³ Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada Quarta Part Les relacions no matrimonials CAPTOL XXII CONSTITUCI DE LES unions estables de parella 1. Plantejament general I.Dret a contraure matrimoni i parella de fet II.Les compet¨ncies de la Generalitat per regular les parelles de fet 2. Els principis b sics de la regulaci³ de les parelles de fet I.El principi de seguretat jur­dica II.L’autonomia de la voluntat III. Evitaci³ de l’enriquiment injustificat 3. L’establiment de la conviv¨ncia estable I.L’estabilitat com a requisit essencial dels efectes de la conviv¨ncia II.La constituci³ de les parelles estables heterosexuals A)Requisits personals B)La conviv¨ncia C)El ve¯natge civil catal  D)La constituci³ per mitj  d’escriptura pºblica III. La constituci³ de les parelles estables homosexuals A)Requisits personals B)La forma C)La declaraci³ de voluntat i la conviv¨ncia D)El ve¯natge civil catal  Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada CAPTOL XXIII LES UNIONS ESTABLES DE PARELLA. EFECTES I EXTINCI 1. Efectes durant la conviv¨ncia I.Plantejament general introductori: el pacte sobre els efectes de la uni³ estable II.Efectes personals A)Els aliments B)La tutela C)Els efectes relatius a la funci³ pºblica III.Efectes patrimonials A)Les despeses comunes de la conviv¨ncia B)La contribuci³ a les despeses comunes C)La gesti³ de despeses comunes i la responsabilitat D)La disposici³ de l’habitatge comº IV. L¿adopci³ V.El problema del r¨gim econ²mic 2. Extinci³ I.Les causes d’extinci³ A)La mort B)Causes que tenen com a base la voluntat dels convivents C)El matrimoni D)Els efectes de l’extinci³ II.Efectes de l’extinci³ per causes diferents de la mort d’un dels convivents A)La compensaci³ econ²mica B)La pensi³ peri²dica C)Efectes espec­fics de les unions estables heterosexuals III.Efectes de l’extinci³ de la uni³ estable per mort d’un dels convivents A)Parelles estables heterosexuals B)Parelles estables homosexuals Bibliografia sum ria Jurisprud¨ncia citada BIBLIOGRAFIA GENERAL
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar