bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Institucions del Dret Civil de Catalunya Volumen IV Drets reals

de Lluis Puig Ferriol
  • Autor: Lluis Puig Ferriol
  • N° de páginas: 854
  • isbn: 9788484569480
  • Idioma: español
  • visitas: 0
Llista de mots abreujatsLlista de t­tols de revista abreujatsBibliografia generalCAPTOL IINTRODUCCI ALS DRETS REALS1.NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA2.EL DRET REALI.ConcepteII.La distinci³ entre el dret real i el dret personalIII.Caracter­stiques dels drets realsIV.Situacions dubtosesA)L’ANOMENAT IUS AD REMB)LES OBLIGACIONS PROPTER REMC)ELS DRETS REALS IN FACIENDOV.Classes de drets realsVI.Autonomia privada i drets reals3.LA RELACI JURDICA REALI.SubjectesII.Objecte: b© en sentit jur­dicA)CONCEPTEB)BNS IMMOBLES I MOBLESa)B©ns immoblesb)B©ns moblesC)UNIVERSALITATS DE COSESa)Universalitats de fetb)Universalitats de dretD)EL PATRIMONIa)Concepteb)ModalitatsE)FRUITSa)Concepte i classesb)Atribuci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL IILA POSSESSI (I)1.CONCEPTE2.ELEMENTS DE LA POSSESSII.La tinen§aII.L’ nim del titular3.LES CLASSSES DE POSSESSII.La possessi³ en nom propi i en nom ali¨. El servidor de la possessi³II.Possessi³ mediata i immediata4.L’OBJECTE DE LA POSSESSII.Les coses com objecte de la possessi³II.Els drets com objecte de la possessi³5.EL CONTINGUT DE LA POSSESSI6.EL CONCEPTE POSSESSORII.La possessi³ en concepte de titularII.El concepte de tenidorIII.La perman¨ncia del concepte possessori. La inversi³IV.Les conseq¼¨ncies del concepte possessoriA)LA PRESUMPCI DE BONA FEB)LA PRESUMPCI DE TTOLC)LA IRREIVINDICABILITATBIBIOGAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL IIILA POSSESSI (II)1.L’ADQUISICI I L’ACABAMENT DE LA POSSESSII.Les vies per adquirir la possessi³A)ADQUISICI DE LA POSSESSI PEL FET DE QUEDAR LA COSA O EL DRET OBJECTE A L’MBIT DE PODER DE L’ADQUIRENTB)L’ADQUISICI DERIVATIVAC)L’ADQUISICI DE LA POSSESSI PER DECISI JUDICIALII.La p¨rdua de la possessi³A)LES CAUSES VOLUNTRIES.B)LES CAUSES INVOLUNTRIES.2.LA PROTECCI DE LA POSSESSI.I.Les accions possess²ries.A)les accions per RETENIR I RECOBRAR LA POSSESSI.B)les accions D’OBRA NOVA I OBRA RUNOSA.II.L’acci³ publiciana.3.LIQUIDACI DE LA SITUACI POSSESSRIAI.Els fruitsA)L’ADQUISICI DELS FRUITS PEL POSSEDOR DE BONA FEB)EL DEURE DE RESTITUCI DEL DELS FRUITS ADQUIRITS PEL POSSEDOR DE MALA FEII.Les despesesIII.La responsabilitat pel deteriorament o p¨rdues4.LA POSSESSI I EL REGISTRE DE LA PROPIETATBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL IVADQUISICI DELS DRETS REALS1.TTOLS D’ADQUISICI2.EL SISTEMA DEL TTOL I LA TRADICII.ConcepteII.Abast del requisit de la tradici³III.Estructura de la tradici³IV.Classes de tradici³A)LA TRADICI REAL O MATERIALB)TRADICI SENSE LLIURAMENT MATERIAL DEL Ba)La tradici³ instrumentalb)El constitutum possessoriumc)La tradici³ simb²licad)La conformitat del transmitent i adquirente)La tradici³ brevi manuC)TRADICI DELS BNS INCORPORALSV.Interrelaci³ entre el t­tol i la tradici³VI.Tradici³ i inscripci³ en el Registre de la PropietatVII.Despeses derivades de la tradici³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL VLA USUCAPI1.NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA2.CONCEPTE I FONAMENT3.ESTRUCTURAI.SubjectesII.ObjecteIII.RequisitsA)POSSESSI EN CONCEPTE DE TITULARB)POSSESSI PBLICAC)POSSESSI PACFICAD)POSSESSI ININTERROMPUDAE)PROVA D’AQUESTS REQUISITS4.INTERRUPCI DE LA POSSESSI PER A USUCAPIRI.Causes d’interrupci³II.Efectes de la interrupci³5.SUSPENSI DE LA POSSESSI PER A USUCAPIRI.ConcepteII.Causes6.TERMINIS7.EFECTESI.Efic ciaII.RenºnciaIII.La usucapi³ alliberat²ria8.DRET TRANSITORIBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL VILA DONACI1.LA DONACI COM A TTOL ADQUISITIUI.Concepte i naturalesa de la donaci³II.Les classes de donacionsA)LES DONACIONS ENTRE VIUS I PER CAUSA DE MORTB)LES DONACIONS SEGONS LA CAUSA QUALIFICADA PEL MATRIMONIC)LES DONACICONS ESPECIALS, QUALIFICADES PELS PACTES QUE S’INCLOUEND)les donacions en ocasi³ de captacions pºbliquesE)ELS ALTRES NEGOCIS AMB CAUSA GRATUTA2.ELS ELEMENTS DE LA DONACII.La capacitatII.L’objecteA)L’OBJECTE DE LES DONACIONS EN GENERALB)LES EXCEPCIONSC)ELS LMITSIII.La causaA)LA CAUSA GRATUTAB)LA CAUSA REMUNERATRIAIV.La formaV.L’acceptaci³A)L’ACCEEPTACI COM A NEGOCI JURDIC AUTNOMB)LA IRREVOCABILITAT3.EFECTES DE LES DONACIONSI.La transmissi³ de la titularitat d’all² donatII.Els efectes generals de la causa gratu¯taA)EL SANEJAMENT PER EVICCI I PER VICIS OCULTSa)Sanejament per evicci³b)Sanejament per vicis ocultsBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL VIILA DONACI (II)1.LA REVOCACII.ConcepteII.Les causes de revocaci³A)LA SOBREVIVENA DE FILLS DELS DONANTS I LA SUPERVIVNCIA DE FILLS QUE ELS DONANTS CREIEN MORTSB)L’INCOMPLIMENT DE LES CRREGUES IMPOSADOS AL DONATARIC)LA INGRATITUD DELS DONATARISD)lA POBRESA DELS DONANTSe)PROCEDIMENTa)Legitimaci³ activab)Legitimaci³ passivac)Termini per a l’exercici de l’acci³E)EFECTESIII.L’acci³ revocat²ria de les donacions per frau de creditorsA)EL SISTEMA DE PROTECCI DELS CREDITOSB)REQUISITSC)L’ACCI REVOCATRIA2.LES DONACIONS ESPECIALSI.Les donacions condicionals i a termini, en especial, les donacions amb cl usula de reversi³A)LES DONACIONS CONDICIONALSB)LOS DONACIONS AMB CLUSULA DE REVERSIII.Les donacions amb c rrega o modalsIII.Les donacions amb facultat de disposarBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL VIIIMODIFICACI I EXTINCI DELS DRETS REALS1.L’ACCESSII.L’accessi³ en el dret civil catal II.Concepte i configuraci³ jur­dicaIII.Determinaci³ del seu abastIV.Incid¨ncia del principi de la bona fe2.L’ACCESSI IMMOBILIRIAI.Determinaci³ del seu abastII.Accessi³ immobili ria amb concurr¨ncia de bona feA)PREVALENA DEL PRINCIPI SUPERFICIES SOLO CEDITB)EXCEPCIONS AL PRINCIPI SUPERFICIES SOLO CEDITIII.Accessi³ immobili ria amb concurr¨ncia de mala feIV.Construcci³ amb materials aliens3.L’ACCESSI MOBILIRIAI.Adjunci³ de b©ns moblesII.BarrejaIII.Especificaci³4.EXTINCI DELS DRETS REALSI.P¨rdua del b©II.Per consolidaci³III.Per renºnciaBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL IXEL DRET DE PROPIETAT1.LA DEFINICI CONSTITUCIONAL DE LA PROPIETATI.El concepte de propietat i la seva evoluci³A)L’EVOLUCIB)LA PROPIETAT CONSTITUCIONALII.La funci³ social de la propietat2.LA PROPIETAT COM A DRET SUBJECTIUI.El contingut del dret de propietatA)EL DRET D’USARB)EL DRET DE GAUDIRC)EL DRET DE DISPOSARD)LA REGLA RESIDUAL DE L’ARTICLE 541-1II.Els titulars del dret de propietatIII.L’objecte del dret de propietatA)EL CONCEPTEB)LA FIXACI DE L’OBJECTE: LES ACCIONS DE TANCAMENT DE FINQUES I D’ATERMENAMENTa)Concepteb)Procedimentc)Legitimaci³d)Requisits de l’acci³e)Els efectes de l’acci³ de delimitaci³IV.Els modes espec­fics d’adquisici³ de la propietatA)L’OCUPACIa)Subjectesb)L’objecteB)LA DESCOBERTA D’OBJECTES DE VALOR EXTRAORDINARIC)LES TROBALLESa)Troballes de propietari conegutb)Troballes de propietari desconegutBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XEL DRET DE PROPIETAT1.LES RESTRICCIONS DEL DRET DE PROPIETATI.El concepte de restriccions del dret de propietatII.Les restriccions en inter¨s pºblicIII.Les restriccions en inter¨s privatA)LES RELACIONS DE VENATGEa)Pas de l’aiguab)Dist ncies en mat¨ria de construccions i plantacionsc)Llums i vistesB)restriccions de la propietat per estat de necessitatC)LES IMMISSIONSa)Concepte de les immissionsb)R¨gim jur­dic de les immissions2.LES ACCIONS QUE PROTEGEIXEN EL DOMINII.L’acci³ reivindicat²riaA)CONCEPTEB)CARACTERSTIQUES DE L’ACCCI REIVINDICATRIAC)ELS REQUISITS DE L’ACCI REIVINDICATRIAD)ELS EFECTES DE L’ACCI REIVINDICATRIAII.L’acci³ declarativa del dominiIII.L’acci³ negat²riaA)CONCEPTEB)LEGITIMACI ACTIVA I PASSIVAC)REQUISITSD)EFECTES DE L’ACCI NEGATRIAE)LA PRESCRIRPCI DE L’ACCI NEGATRIABIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XILA COMUNITAT ORDINRIA INDIVISA (I)1.LES SITUACIONS DE COMUNITAT: CONCEPTE I MODALITATS2.LA COMUNITAT INDIVISA ORDINRIAI.Concepte i r¨gim jur­dicII.Constituci³A)PER NEGOCI JURDIC ENTRE VIUSB)USUCAPIC)DISPOSICI PER CAUSA DE MORTD)PER LLEIIII.Drets individuals dels cotitularsA)FACULTATS DISPOSITIVESB)DRETS D’ADQUISICI PREFERENTa)El dret de tanteigb)El dret de retracteIV.Posici³ jur­dica dels cotitulars en relaci³ amb l’objecte de la comunitatA)FACULTATS D’S I GAUDIB)GESTI DELS BNS COMUNSC)ACTES DE DISPOSICID)PARTICIPACI EN LES DESPESESBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XIILA COMUNITAT INDIVISA ORDINRIA (II)1.DISSOLUCI DE LA COMUNITAT2.LA DIVISI DEL B OBJECTE DE LA COMUNITATI.Consideracions generalsII.Configuraci³ jur­dicaIII.L­mits a la pretensi³ de divisi³A)LA INDIVISIBILITAT CONVENCIONALB)LA INDIVISIBILITAT ESTABLERTA PER ACTE UNILATERALC)LA INDIVISIBILITAT ECONMICAD)SUSPENSI DE LA DIVISIIV.Procediments divisorsA)LA DIVISI CONVENCIONALa)Subjectesb)ModalitatsB)LA DIVISI ARBITRALC)LA DIVISI JUDICIALV.La divisi³ i els drets de tercersVI.Efectes de la divisi³A)EN RELACI AMB ELS COTITULARSB)RESPECTE A TERCERSC)L’OBLIGACI DE SANEJAMENTBIBLIOGRAFIA SUMRIACAPTOL XIIILA PROPIETAT HORITZONTAL1.CONCEPTE I TRETS DEFINITORIS. LES DIVERSES PROPIETATS HORITZONTALS2.LA CONFIGURACI DE LA PROPIETAT HORITZONTALI.L’objecte i la noci³ de quota. Classes de quota i la seva modificaci³II.L’establiment del r¨gim: el t­tol constitutiuIII.Els Estatuts i els reglaments de r¨gim interior3.ELS RGANS DE GOVERN DE LA COMUNITATI.Presid¨ncia, Secretaria i Administraci³II.La Junta de Propietaris: convocat²ria i assist¨ncia a les reunions4.ADOPCI D’ACORDS I IMPUGNACII.El dret de vot i el seu exerciciII.El r¨gim d’adopci³ d’acords i el c²mput dels votsIII.La vinculaci³ dels acords: suspensi³ i impugnaci³5.EXTINCI DEL RGIM DE PROPIETAT HORITZONTALBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XIVLA PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE1.ELS ELEMENTS PRIVATIUSI.Els annexos i els elements privatius de benefici comºII.L’obligaci³ de conservaci³ i manteniment dels elements privatius i les limitacions i servituds legalsa) Drets i deures dels titulars dels elements privatiusB)Les limitacions i servituds legals2.ELS ELEMENTS COMUNSI.Manteniment i disposici³ d’elements comunsII.Les despeses comunes3.LA RESPONSABILITAT DE LA COMUNITAT4.LES ACTIVITATS PROHIBIDES I EL SEU CESSAMENTBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XVLA PROPIETAT HORITZONTAL COMPLEXA I PER PARCEL·LES1.LA PROPIETAT HORITZONTAL COMPLEXA I LA SEVA CONFIGURACII.Constituci³ i quotesII.Regulaci³ de les subcomunitats i acords2.LES COMUNITATS I SUBCOMUNITATS PER A GARATGES I TRASTERS3.LA PROPIETAT HORITZONTAL PER PARCEL·LESI.El t­tol de constituci³ i la cont ncia registralII.Elements comuns i privatiusIII.El dret intertemporalIV.Extinci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XVICOMUNITATS ESPECIALS1.LA COMUNITAT PER TORNSI.ConcepteII.R¨gim jur­dicIII.Naturalesa jur­dicaIV.ObjecteV.Caracter­stiquesVI.Constituci³ de la comunitat per tornsVII.Contingut de la comunitat per tornsVIII.Extinci³ del r¨gim2.LA COMUNITAT ESPECIAL PER RA DE mitgeriaI.Concepte3.LA MITGERIA DE CRREGAI.ConcepteII.Constituci³III.R¨gim jur­dic4.LA MITGERIA DE TANCABIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XVIIEL DRET REAL D’USDEFRUIT1.CONSIDERACIONS GENERALSI.PrecedentsII.Concepte i caracter­stiquesIII.R¨gim jur­dic2.CONSTITUCII.Per negoci jur­dic entre viusII.Per negoci jur­dic per causa de mortIII.Per usucapi³IV.Per lleiV.A non dominoVI.Determinacions access²ries3.OBJECTEI.En generalII.Usdefruit de b©ns deteriorablesIII.Usdefruit de b©ns consumibles4.MODALITATSI.Usdefruit universal i particularII.Usdefruit total i parcialIII.Usdefruit simultani i successiuA)COTITULARITAT EN L’USDEFRRUITB)USDEFRUIT SUCCESSIU5.TEMPORALITAT DEL DRET D’USDEFRUITBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XVIIIEL DRET REAL D’USDEFRUIT (II)1.EXERCICI DEL DRET D’USDEFRUITI.Posici³ jur­dica de l’usufructuariA)OBLIGACIONSa)Obligacions inicialsb)Obligacions mentre est  vigent el dret d’usdefruitc)Obligacions posteriors a l’extinci³ de l’usdefruitB)DRETSa)Possessi³b)Gaudic)Milloresd)Disposici³ del dret d’usdefruita’) Determinaci³ del seu abastb’) Dret d’adquisici³ preferent del nu propietarie)En les situacions de cotitularitatII.Posici³ jur­dica del nu propietariA)DRETS DEL NU PROPIETARIa)Drets correlatius a determinades obligacions a c rrec de l’usufructuarib)Facultats dispositivesc)Exercici de l’acci³ de divisi³ de la comunitatB)OBLIGACIONS DEL NU PROPIETARIa)Despeses a c rrec seub)En relaci³ amb l’usdefruit de finca hipotecada2.EXTINCI DE L’USDEFRUITI.Causes d’extinci³II.Efectes3.PROTECCI DEL DRET D’USDEFRUITBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XIXEL DRET REAL D’USDEFRUIT (III). EL DRET D’S I EL DRET D’HABITACI1.PARTICULARITATS EN MATRIA DE DRET D’USDEFRUITI.L’usdefruit amb facultat de disposici³A)CONCEPTE I FINALITATSB)CONSTITUCIC)CONTINGUTa)Respecte a l’usufructuaria’) Posici³ jur­dica de l’usufructuari en l’usdefruit amb facultat de disposici³b’) Abast de les facultats dispositivesc’) L’usdefruit amb facultat de disposici³ amb consentiment d’altrid’) Usdefruit amb facultat de disposici³ en cas de necessitatb)Respecte el nu propietariII.Usdefruit de boscos i de plantesA)ARBRES O ARBUSTOS QUE ES RENOVEN O REBROTENB)ARBRES O ARBUSTOS QUE NO ES RENOVEN NI REBROTENC)USDEFRUIT DE MATESD)BOSCOSE)CONJUNT D’ARBRES QUE NO SN BOSCOSF)ARBRES MORTS I DANYATSIII.Usdefruit de dinersIV.Usdefruit de participacions en fons d’inversi³2.EL DRET D’S I EL DRET D’HABITACII.Disposicions comunesA)CONCEPTE I RGIM JURDICB)CONSTITUCIC)MODALITATSD)INDISPONIBILITATE)EXTINCIII.El dret d’ºsIII.El dret d’habitaci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXEL DRET DE SUPERFCIE I EL DRET DE VOL1.EL DRET DE SUPERFCIEI.PrecedentsII.Legislaci³ aplicableIII.ConcepteIV.Classes de superf­cieV.Constituci³ del dret de superf­cieA)CAPACITATB)OBJECTEC)FORMAD)INSCRIPCIVI.El contingut del dret de superf­cieA)EL CONTINGUT NECESSARI: L’ARTICLE 564-3.2B)EL CONTINGUT VOLUNTARIVII.L’oposabilitat del dret de superf­cieVIII.L’extinci³ del dret de superf­cieA)CAUSESB)EFECTES2.ELS DRETS DE VOL I SUBEDIFICACII.ConcepteII.Constituci³A)CAPACITATB)FORMAC)CONTINGUTIII.EfectesIV.Extinci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXIELS DRETS DE CENS1.CONSIDERACIONS GENERALSI.Normativa vigent a CatalunyaII.ConcepteIII.Naturalesa jur­dicaIV.Classes2.CONSTITUCI DEL DRET DE CENSI.ObjecteII.SubjectesIII.Formes de constituci³IV.Inscripci³3.DRETS DEL CENSATARII.Dret de propietat sobre la fincaII.Divisi³ dels censosA)DRET VIGENTB)DRET TRANSITORI4.DRETS DEL CENSALISTAI.EntradaII.Transmissi³ del censIII.Pensi³A)CARCTER ESSENCIAL DE LA PENSIB)DETERMINACIC)PAGAMENTD)EFECTES DE LA MANCA DE PAGAMENT DE LES PENSIONSE)Modificaci³ de la pensi³F)Inexigibilitat5.EXTINCI DELS CENSOSI.CausesII.La redempci³ dels censosA)DRET VIGENTB)DRET TRANSITORIa)Principi general de redimibilitatb)Subjectesc)Valoraci³ dels drets redimiblesd)Limitacionse)Regla especial pels casos de subemfiteusif)Redempci³ del cens vitalicig)Censos de l’EstatIII.Prescripci³IV.Cancel.laci³ dels censos extingitsBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXIIELS DRETS DE CENS (II)1.EL CENS EMFITUTICI.Noci³II.Llu¯smeA)NOCIB)QUANTIA DEL LLUSME¿C)MERITACI DEL LLUSMED)SUBJECTESE)EXTINCIIII.FadigaA)NOCI I FONAMENTB)SUBJECTESC)RELACI ENTRE ELS DRETS DE TANTEIG I DE RETRACTED)SUPSITS EN QU S PROCEDENTE)PRDUA DEL DRET DE FADIGAF)EXERCICI DEL DRET DE FADIGAG)EFECTES2.EL CENS VITALICII.Noci³II.Constituci³III.EfectesIV.Extinci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXIIILES SERVITUDS1.NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA2.CONCEPTE I CARACTERSTIQUES3.CONSTITUCII.SubjectesII.ObjecteIII.FormesA)TTOLB)SERVITUD DE PROPIETARIC)PER SIGNE APARENTD)NO CONSTITUCI PER USUCAPIBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXIVLES SERVITUDS (II)1.CONTINGUTI.En generalII.ExerciciIII.Contingut accessori de la servitud2.PROTECCI DEL DRET DE SERVTUDI.L’acci³ confess²ria de servitudII.Legitimaci³III.RequisitsIV.Prescripci³3.EXTINCI DE LES SERVITUDSI.Per causes relatives als subjectesII.Per causes referents a l’objecteIII.Condici³ i termini4.LA SERVITUD DE LLUMS I VISTES5.LES SERVITUDS FOROSESI.Concepte i requisits per a la seva constituci³II.La servitud de pasIII.La servitud d’acc©s a una xarxa generalIV.La servitud d’aq¼educte6.ELS DRETS D’APROFITAMENT PARCIALI.Precedents i r¨gim jur­dicII.ConcepteIII.ObjecteIV.Constituci³V.ContingutVI.Extinci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXVELS DRETS D’ADQUISICI1.ELS PRECEDENTS2.LA REGULACI GENERAL DELS DRETS D’ADQUISICII.Concepte i caracter­stiquesII.Els tipusIII.L’objecteIV.La constituci³A)CAPACITATB)TTOLC)FORMAD)EL CONTINGUTV.L’exerciciA)L’ADQUISICI DE LA PROPIETAT DELS BNS SUBJECTES A UN DRET D’ADQUISICIB)ELS EFECTES DE L’EXERCICI DEL DRET D’ADQUI­SICIC)L’EXERCICI DELS DRETS D’ADQUISICI QUE ESTIGUIN CONSTITUTS A FAVOR DE DIVERSOS TITULARSVI.L’extinci³3.EL DRET D’OPCII.Concepte, caracter­stiques i modalitatsII.EstructuraA)CONTINGUT ESPECFIC DE L’ESCRIPTURA EN QU ES CONSTITUEIX EL DRET D’OPCIB)LA DURADA DEL DRETC)LA TRANSMISISBILITATIII.Efectes del dret d’opci³ entre les parts mentre est  pendentA)LA LLIBERTAT DEL CEDENT DE L’OPCIB)L’OBLIGACI DE CONSERVARC)LA FACULTAT D’INSPECCI DE L’OPTANTIV.L’exercici del dret d’opci³A)LES REGLES GENERALSB)L’EXERCICI UNILATERALV.L’extinci³ del dret d’opci³4.ELS DRETS DE TANTEIG I DE RETRACTEI.Concepte i caracter­stiquesII.Constituci³III.Exercici dels drets de tanteig i de retracteA)REGLES GENERALSB)TERMINI PER L’EXERCICIIV.Extinci³V.La conversi³ del tanteig en retracteBIBLIOGAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXVIELS RETRACTES LEGALS1.CONCEPTE I TIPUS2.EL RETRACTE DE CONFRONTANTSI.ConcepteII.Circumst ncies que permeten l’exercici del dret de retracteIII.El procedimentIV.Efectes de l’exercici del dret de retracte3.EL DRET DE TORNERIAI.ConcepteII.Circumst ncies que permeten l’exercici del dret de torneriaIII.ProcedimentIV.Efectes4.LA PREFERNCIA ENTRE ELS DRETS D’ADQUQISICI LEGALS5.ELS DRETS D’ADQUISICI PREFERENT DE L’ADMINISTRACI PBLICAI.Els drets de tanteig i retracte en la transmissi³ d’espais naturals protegitsII.Els drets de tanteig i retracte en la transmissi³ de b©ns que formen part del patrimoni cultural catal III.Els drets de tanteig i retracte en la transmissi³ d’habitatges de protecci³ oficialIV.Els drets de tanteig i retracte en la llei d’urbanismeBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXVIIELS DRETS REALS DE GARANTIA1.CONSIDERACIONS GENERALS2.EL DRET DE RETENCII.Normativa vigent a CatalunyaII.ConcepteIII.Abast del dret de retenci³IV.Constituci³A)CAPACITATB)LA DECISI DE RETENIRa)Subjectesb)Requisits de formac)Naturalesa jur­dicad)Oposici³C)PARTICULARITATS QUE PRESENTA LA CONSTITUCI DEL DRET DE RETENCI SOBRE BNS IMMOBLESD)PARTICULARITATS QUE PRESENTA LA CONSTITUCI DEL DRET DE RETENCI SOBRE MOBLES DE POC VALORV.EfectesA)LA RETENCI POSSESSRIAB)EFICCIA GENERALC)CONSERVACI DEL B RETINGUTD)LA SUBSTITUCI DE LA GARANTIAE)L’OBLIGACI DE RESTITUCIVI.La realitzaci³ del valorA)RESPECTE ELS BNS MOBLESB)PARTICULARITATS EN MATRIA DE BNS MOBLESC)RESPECTE ELS BNS IMMOBLESD)RESPECTE ELS BNS MOBLES DE POC VALORE)DESTINACI DE L’IMPORT DE L’ALIANACIVII.Extinci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXVIIIDRET DE PENYORA1.CONCEPTE I NATURALESA JURDICA2.OBJECTEI.B©ns que poden ©sser objecte de penyoraA)EN GENERALB)PLURALITAT DE PENYORES SOBRE UN MATEIX BC)PENYORA DE DINERSD)PENYORA DE TTOLS VALORSE)PENYORA DEL DRET DE CRDITF)PENORA DE BNS FUNGIBLESII.Obligacions que es poden garantir3.CONSTITUCII.En generalII.Per negoci jur­dic entre viusA)SUBJECTESB)LA TRANSMISSI POSSESSRIAC)REQUISITS DE FORMAIII.Per negoci jur­dic mortis causaIV.Per usucapi³V.A non domino4.CONTINGUTI.Possessi³ del b© empenyoratII.Conservaci³ del b© empenyoratIII.Dret de penyora sobre una pluralitat de b©nsIV.TransmissibilitatV.El deure de restituci³5.REALITZACI DEL B EMPENYORATI.Posici³ jur­dica del creditorII.La subhasta notarialIII.Destinaci³ de l’import de l’alienaci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXIXELS DRETS REALS DE GARANTIA1.EL DRET D’ANTICRESII.ConcepteII.R¨gim jur­dicIII.CaracteristiquesIV.Constituci³a)Subjectesb)Obligaci³ garantidac)Objected)Transmissi³ de la possessi³E)FormaV.ContingutA) DRETS DEL CREDITOR ANTICRTICB) OBLIGACIONS DEL CREDITOR ANTICRTICVI.Extinci³2.EL DRET D’HIPOTECAI.ConcepteII.SubjectesIII.ObjecteA)HIPOTECA SOBRE BNS COMPRATS AMB PACTE DE SUPERVIVNCIA O SOBRE BNS COMUNS COMPRATS EN RGIM MATRIMONIAL DE COMUNITAT.B)HIPOTECA SOBRE L'HABITATGE FAMILIAR O COMC)HIPOTECA SOBRE L'USDEFRUIT LEGAL DELS CNJUGES VIDUSD)HIPOTECA SOBRE ELS DRETS RESULTANTS DE LA VENDA A CARTA DE GRCIAE)HIPOTECA DEL DRET DE SUPERFICIEF)HIPOTECA SOBRE ELS DRETS D'ADQUISICI PREFERENTIV.Obligacions garantidesA)HIPOTECA EN GARANTIA DE PENSIONS COMPENSATRIESB)HIPOTECA EN GARANTIA D’ALIMENTSC)HIPOTECA EN GARANTIA DE PENSIONS PERIDIQUESD)HIPOTECA PER RA DE TUTELA O ADMINISTRACI PATRIMONIALE)HIPOTECA PER RA DE RESERVA VIDUALF)HIPOTECA EN CAS DE SUBSTITUCI FIDEICOMISSRIAG)HIPOTECA EN GARANTIA DE L'OBLIGACI D'URBA­NITZARBIBLIOGRAFIA SUMRIA
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar