bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Institucions del Dret Civil de Catalunya Volumen IV Drets reals

de Lluis Puig Ferriol
  • Autor: Lluis Puig Ferriol
  • N° de páginas: 854
  • isbn: 9788484569480
  • Idioma: español
  • visitas: 6
Llista de mots abreujatsLlista de títols de revista abreujatsBibliografia generalCAP?TOL IINTRODUCCI? ALS DRETS REALS1.NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA2.EL DRET REALI.ConcepteII.La distinció entre el dret real i el dret personalIII.Característiques dels drets realsIV.Situacions dubtosesA)L’ANOMENAT IUS AD REMB)LES OBLIGACIONS PROPTER REMC)ELS DRETS REALS IN FACIENDOV.Classes de drets realsVI.Autonomia privada i drets reals3.LA RELACI? JUR?DICA REALI.SubjectesII.Objecte: bé en sentit jurídicA)CONCEPTEB)B?NS IMMOBLES I MOBLESa)Béns immoblesb)Béns moblesC)UNIVERSALITATS DE COSESa)Universalitats de fetb)Universalitats de dretD)EL PATRIMONIa)Concepteb)ModalitatsE)FRUITSa)Concepte i classesb)AtribucióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL IILA POSSESSI? (I)1.CONCEPTE2.ELEMENTS DE LA POSSESSI?I.La tinençaII.L’ànim del titular3.LES CLASSSES DE POSSESSI?I.La possessió en nom propi i en nom aliè. El servidor de la possessióII.Possessió mediata i immediata4.L’OBJECTE DE LA POSSESSI?I.Les coses com objecte de la possessióII.Els drets com objecte de la possessió5.EL CONTINGUT DE LA POSSESSI?6.EL CONCEPTE POSSESSORII.La possessió en concepte de titularII.El concepte de tenidorIII.La permanència del concepte possessori. La inversióIV.Les conseqüències del concepte possessoriA)LA PRESUMPCI? DE BONA FEB)LA PRESUMPCI? DE T?TOLC)LA IRREIVINDICABILITATBIBIOGAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL IIILA POSSESSI? (II)1.L’ADQUISICI? I L’ACABAMENT DE LA POSSESSI?I.Les vies per adquirir la possessióA)ADQUISICI? DE LA POSSESSI? PEL FET DE QUEDAR LA COSA O EL DRET OBJECTE A L’?MBIT DE PODER DE L’ADQUIRENTB)L’ADQUISICI? DERIVATIVAC)L’ADQUISICI? DE LA POSSESSI? PER DECISI? JUDICIALII.La pèrdua de la possessióA)LES CAUSES VOLUNT?RIES.B)LES CAUSES INVOLUNT?RIES.2.LA PROTECCI? DE LA POSSESSI?.I.Les accions possessòries.A)les accions per RETENIR I RECOBRAR LA POSSESSI?.B)les accions D’OBRA NOVA I OBRA RU?NOSA.II.L’acció publiciana.3.LIQUIDACI? DE LA SITUACI? POSSESS?RIAI.Els fruitsA)L’ADQUISICI? DELS FRUITS PEL POSSE?DOR DE BONA FEB)EL DEURE DE RESTITUCI? DEL DELS FRUITS ADQUIRITS PEL POSSE?DOR DE MALA FEII.Les despesesIII.La responsabilitat pel deteriorament o pèrdues4.LA POSSESSI? I EL REGISTRE DE LA PROPIETATBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL IVADQUISICI? DELS DRETS REALS1.T?TOLS D’ADQUISICI?2.EL SISTEMA DEL T?TOL I LA TRADICI?I.ConcepteII.Abast del requisit de la tradicióIII.Estructura de la tradicióIV.Classes de tradicióA)LA TRADICI? REAL O MATERIALB)TRADICI? SENSE LLIURAMENT MATERIAL DEL B?a)La tradició instrumentalb)El constitutum possessoriumc)La tradició simbòlicad)La conformitat del transmitent i adquirente)La tradició brevi manuC)TRADICI? DELS B?NS INCORPORALSV.Interrelació entre el títol i la tradicióVI.Tradició i inscripció en el Registre de la PropietatVII.Despeses derivades de la tradicióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL VLA USUCAPI?1.NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA2.CONCEPTE I FONAMENT3.ESTRUCTURAI.SubjectesII.ObjecteIII.RequisitsA)POSSESSI? EN CONCEPTE DE TITULARB)POSSESSI? P?BLICAC)POSSESSI? PAC?FICAD)POSSESSI? ININTERROMPUDAE)PROVA D’AQUESTS REQUISITS4.INTERRUPCI? DE LA POSSESSI? PER A USUCAPIRI.Causes d’interrupcióII.Efectes de la interrupció5.SUSPENSI? DE LA POSSESSI? PER A USUCAPIRI.ConcepteII.Causes6.TERMINIS7.EFECTESI.EficàciaII.RenúnciaIII.La usucapió alliberatòria8.DRET TRANSITORIBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL VILA DONACI?1.LA DONACI? COM A T?TOL ADQUISITIUI.Concepte i naturalesa de la donacióII.Les classes de donacionsA)LES DONACIONS ENTRE VIUS I PER CAUSA DE MORTB)LES DONACIONS SEGONS LA CAUSA QUALIFICADA PEL MATRIMONIC)LES DONACICONS ESPECIALS, QUALIFICADES PELS PACTES QUE S’INCLOUEND)les donacions en ocasió de captacions públiquesE)ELS ALTRES NEGOCIS AMB CAUSA GRATU?TA2.ELS ELEMENTS DE LA DONACI?I.La capacitatII.L’objecteA)L’OBJECTE DE LES DONACIONS EN GENERALB)LES EXCEPCIONSC)ELS L?MITSIII.La causaA)LA CAUSA GRATU?TAB)LA CAUSA REMUNERAT?RIAIV.La formaV.L’acceptacióA)L’ACCEEPTACI? COM A NEGOCI JUR?DIC AUT?NOMB)LA IRREVOCABILITAT3.EFECTES DE LES DONACIONSI.La transmissió de la titularitat d’allò donatII.Els efectes generals de la causa gratuïtaA)EL SANEJAMENT PER EVICCI? I PER VICIS OCULTSa)Sanejament per evicciób)Sanejament per vicis ocultsBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL VIILA DONACI? (II)1.LA REVOCACI?I.ConcepteII.Les causes de revocacióA)LA SOBREVIVEN?A DE FILLS DELS DONANTS I LA SUPERVIV?NCIA DE FILLS QUE ELS DONANTS CREIEN MORTSB)L’INCOMPLIMENT DE LES C?RREGUES IMPOSADOS AL DONATARIC)LA INGRATITUD DELS DONATARISD)lA POBRESA DELS DONANTSe)PROCEDIMENTa)Legitimació activab)Legitimació passivac)Termini per a l’exercici de l’accióE)EFECTESIII.L’acció revocatòria de les donacions per frau de creditorsA)EL SISTEMA DE PROTECCI? DELS CREDITOSB)REQUISITSC)L’ACCI? REVOCAT?RIA2.LES DONACIONS ESPECIALSI.Les donacions condicionals i a termini, en especial, les donacions amb clàusula de reversióA)LES DONACIONS CONDICIONALSB)LOS DONACIONS AMB CL?USULA DE REVERSI?II.Les donacions amb càrrega o modalsIII.Les donacions amb facultat de disposarBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL VIIIMODIFICACI? I EXTINCI? DELS DRETS REALS1.L’ACCESSI?I.L’accessió en el dret civil catalàII.Concepte i configuració jurídicaIII.Determinació del seu abastIV.Incidència del principi de la bona fe2.L’ACCESSI? IMMOBILI?RIAI.Determinació del seu abastII.Accessió immobiliària amb concurrència de bona feA)PREVALEN?A DEL PRINCIPI SUPERFICIES SOLO CEDITB)EXCEPCIONS AL PRINCIPI SUPERFICIES SOLO CEDITIII.Accessió immobiliària amb concurrència de mala feIV.Construcció amb materials aliens3.L’ACCESSI? MOBILI?RIAI.Adjunció de béns moblesII.BarrejaIII.Especificació4.EXTINCI? DELS DRETS REALSI.Pèrdua del béII.Per consolidacióIII.Per renúnciaBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL IXEL DRET DE PROPIETAT1.LA DEFINICI? CONSTITUCIONAL DE LA PROPIETATI.El concepte de propietat i la seva evolucióA)L’EVOLUCI?B)LA PROPIETAT CONSTITUCIONALII.La funció social de la propietat2.LA PROPIETAT COM A DRET SUBJECTIUI.El contingut del dret de propietatA)EL DRET D’USARB)EL DRET DE GAUDIRC)EL DRET DE DISPOSARD)LA REGLA RESIDUAL DE L’ARTICLE 541-1II.Els titulars del dret de propietatIII.L’objecte del dret de propietatA)EL CONCEPTEB)LA FIXACI? DE L’OBJECTE: LES ACCIONS DE TANCAMENT DE FINQUES I D’ATERMENAMENTa)Concepteb)Procedimentc)Legitimaciód)Requisits de l’accióe)Els efectes de l’acció de delimitacióIV.Els modes específics d’adquisició de la propietatA)L’OCUPACI?a)Subjectesb)L’objecteB)LA DESCOBERTA D’OBJECTES DE VALOR EXTRAORDINARIC)LES TROBALLESa)Troballes de propietari conegutb)Troballes de propietari desconegutBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XEL DRET DE PROPIETAT1.LES RESTRICCIONS DEL DRET DE PROPIETATI.El concepte de restriccions del dret de propietatII.Les restriccions en interès públicIII.Les restriccions en interès privatA)LES RELACIONS DE VE?NATGEa)Pas de l’aiguab)Distàncies en matèria de construccions i plantacionsc)Llums i vistesB)restriccions de la propietat per estat de necessitatC)LES IMMISSIONSa)Concepte de les immissionsb)Règim jurídic de les immissions2.LES ACCIONS QUE PROTEGEIXEN EL DOMINII.L’acció reivindicatòriaA)CONCEPTEB)CARACTER?STIQUES DE L’ACCCI? REIVINDICAT?RIAC)ELS REQUISITS DE L’ACCI? REIVINDICAT?RIAD)ELS EFECTES DE L’ACCI? REIVINDICAT?RIAII.L’acció declarativa del dominiIII.L’acció negatòriaA)CONCEPTEB)LEGITIMACI? ACTIVA I PASSIVAC)REQUISITSD)EFECTES DE L’ACCI? NEGAT?RIAE)LA PRESCRIRPCI? DE L’ACCI? NEGAT?RIABIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XILA COMUNITAT ORDIN?RIA INDIVISA (I)1.LES SITUACIONS DE COMUNITAT: CONCEPTE I MODALITATS2.LA COMUNITAT INDIVISA ORDIN?RIAI.Concepte i règim jurídicII.ConstitucióA)PER NEGOCI JUR?DIC ENTRE VIUSB)USUCAPI?C)DISPOSICI? PER CAUSA DE MORTD)PER LLEIIII.Drets individuals dels cotitularsA)FACULTATS DISPOSITIVESB)DRETS D’ADQUISICI? PREFERENTa)El dret de tanteigb)El dret de retracteIV.Posició jurídica dels cotitulars en relació amb l’objecte de la comunitatA)FACULTATS D’?S I GAUDIB)GESTI? DELS B?NS COMUNSC)ACTES DE DISPOSICI?D)PARTICIPACI? EN LES DESPESESBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XIILA COMUNITAT INDIVISA ORDIN?RIA (II)1.DISSOLUCI? DE LA COMUNITAT2.LA DIVISI? DEL B? OBJECTE DE LA COMUNITATI.Consideracions generalsII.Configuració jurídicaIII.Límits a la pretensió de divisióA)LA INDIVISIBILITAT CONVENCIONALB)LA INDIVISIBILITAT ESTABLERTA PER ACTE UNILATERALC)LA INDIVISIBILITAT ECON?MICAD)SUSPENSI? DE LA DIVISI?IV.Procediments divisorsA)LA DIVISI? CONVENCIONALa)Subjectesb)ModalitatsB)LA DIVISI? ARBITRALC)LA DIVISI? JUDICIALV.La divisió i els drets de tercersVI.Efectes de la divisióA)EN RELACI? AMB ELS COTITULARSB)RESPECTE A TERCERSC)L’OBLIGACI? DE SANEJAMENTBIBLIOGRAFIA SUM?RIACAP?TOL XIIILA PROPIETAT HORITZONTAL1.CONCEPTE I TRETS DEFINITORIS. LES DIVERSES PROPIETATS HORITZONTALS2.LA CONFIGURACI? DE LA PROPIETAT HORITZONTALI.L’objecte i la noció de quota. Classes de quota i la seva modificacióII.L’establiment del règim: el títol constitutiuIII.Els Estatuts i els reglaments de règim interior3.ELS ?RGANS DE GOVERN DE LA COMUNITATI.Presidència, Secretaria i AdministracióII.La Junta de Propietaris: convocatòria i assistència a les reunions4.ADOPCI? D’ACORDS I IMPUGNACI?I.El dret de vot i el seu exerciciII.El règim d’adopció d’acords i el còmput dels votsIII.La vinculació dels acords: suspensió i impugnació5.EXTINCI? DEL R?GIM DE PROPIETAT HORITZONTALBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XIVLA PROPIETAT HORITZONTAL SIMPLE1.ELS ELEMENTS PRIVATIUSI.Els annexos i els elements privatius de benefici comúII.L’obligació de conservació i manteniment dels elements privatius i les limitacions i servituds legalsa) Drets i deures dels titulars dels elements privatiusB)Les limitacions i servituds legals2.ELS ELEMENTS COMUNSI.Manteniment i disposició d’elements comunsII.Les despeses comunes3.LA RESPONSABILITAT DE LA COMUNITAT4.LES ACTIVITATS PROHIBIDES I EL SEU CESSAMENTBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XVLA PROPIETAT HORITZONTAL COMPLEXA I PER PARCEL·LES1.LA PROPIETAT HORITZONTAL COMPLEXA I LA SEVA CONFIGURACI?I.Constitució i quotesII.Regulació de les subcomunitats i acords2.LES COMUNITATS I SUBCOMUNITATS PER A GARATGES I TRASTERS3.LA PROPIETAT HORITZONTAL PER PARCEL·LESI.El títol de constitució i la contància registralII.Elements comuns i privatiusIII.El dret intertemporalIV.ExtincióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XVICOMUNITATS ESPECIALS1.LA COMUNITAT PER TORNSI.ConcepteII.Règim jurídicIII.Naturalesa jurídicaIV.ObjecteV.CaracterístiquesVI.Constitució de la comunitat per tornsVII.Contingut de la comunitat per tornsVIII.Extinció del règim2.LA COMUNITAT ESPECIAL PER RA? DE mitgeriaI.Concepte3.LA MITGERIA DE C?RREGAI.ConcepteII.ConstitucióIII.Règim jurídic4.LA MITGERIA DE TANCABIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XVIIEL DRET REAL D’USDEFRUIT1.CONSIDERACIONS GENERALSI.PrecedentsII.Concepte i característiquesIII.Règim jurídic2.CONSTITUCI?I.Per negoci jurídic entre viusII.Per negoci jurídic per causa de mortIII.Per usucapióIV.Per lleiV.A non dominoVI.Determinacions accessòries3.OBJECTEI.En generalII.Usdefruit de béns deteriorablesIII.Usdefruit de béns consumibles4.MODALITATSI.Usdefruit universal i particularII.Usdefruit total i parcialIII.Usdefruit simultani i successiuA)COTITULARITAT EN L’USDEFRRUITB)USDEFRUIT SUCCESSIU5.TEMPORALITAT DEL DRET D’USDEFRUITBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XVIIIEL DRET REAL D’USDEFRUIT (II)1.EXERCICI DEL DRET D’USDEFRUITI.Posició jurídica de l’usufructuariA)OBLIGACIONSa)Obligacions inicialsb)Obligacions mentre està vigent el dret d’usdefruitc)Obligacions posteriors a l’extinció de l’usdefruitB)DRETSa)Possessiób)Gaudic)Milloresd)Disposició del dret d’usdefruita’) Determinació del seu abastb’) Dret d’adquisició preferent del nu propietarie)En les situacions de cotitularitatII.Posició jurídica del nu propietariA)DRETS DEL NU PROPIETARIa)Drets correlatius a determinades obligacions a càrrec de l’usufructuarib)Facultats dispositivesc)Exercici de l’acció de divisió de la comunitatB)OBLIGACIONS DEL NU PROPIETARIa)Despeses a càrrec seub)En relació amb l’usdefruit de finca hipotecada2.EXTINCI? DE L’USDEFRUITI.Causes d’extincióII.Efectes3.PROTECCI? DEL DRET D’USDEFRUITBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XIXEL DRET REAL D’USDEFRUIT (III). EL DRET D’?S I EL DRET D’HABITACI?1.PARTICULARITATS EN MAT?RIA DE DRET D’USDEFRUITI.L’usdefruit amb facultat de disposicióA)CONCEPTE I FINALITATSB)CONSTITUCI?C)CONTINGUTa)Respecte a l’usufructuaria’) Posició jurídica de l’usufructuari en l’usdefruit amb facultat de disposiciób’) Abast de les facultats dispositivesc’) L’usdefruit amb facultat de disposició amb consentiment d’altrid’) Usdefruit amb facultat de disposició en cas de necessitatb)Respecte el nu propietariII.Usdefruit de boscos i de plantesA)ARBRES O ARBUSTOS QUE ES RENOVEN O REBROTENB)ARBRES O ARBUSTOS QUE NO ES RENOVEN NI REBROTENC)USDEFRUIT DE MATESD)BOSCOSE)CONJUNT D’ARBRES QUE NO S?N BOSCOSF)ARBRES MORTS I DANYATSIII.Usdefruit de dinersIV.Usdefruit de participacions en fons d’inversió2.EL DRET D’?S I EL DRET D’HABITACI?I.Disposicions comunesA)CONCEPTE I R?GIM JUR?DICB)CONSTITUCI?C)MODALITATSD)INDISPONIBILITATE)EXTINCI?II.El dret d’úsIII.El dret d’habitacióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXEL DRET DE SUPERF?CIE I EL DRET DE VOL1.EL DRET DE SUPERF?CIEI.PrecedentsII.Legislació aplicableIII.ConcepteIV.Classes de superfícieV.Constitució del dret de superfícieA)CAPACITATB)OBJECTEC)FORMAD)INSCRIPCI?VI.El contingut del dret de superfícieA)EL CONTINGUT NECESSARI: L’ARTICLE 564-3.2B)EL CONTINGUT VOLUNTARIVII.L’oposabilitat del dret de superfícieVIII.L’extinció del dret de superfícieA)CAUSESB)EFECTES2.ELS DRETS DE VOL I SUBEDIFICACI?I.ConcepteII.ConstitucióA)CAPACITATB)FORMAC)CONTINGUTIII.EfectesIV.ExtincióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXIELS DRETS DE CENS1.CONSIDERACIONS GENERALSI.Normativa vigent a CatalunyaII.ConcepteIII.Naturalesa jurídicaIV.Classes2.CONSTITUCI? DEL DRET DE CENSI.ObjecteII.SubjectesIII.Formes de constitucióIV.Inscripció3.DRETS DEL CENSATARII.Dret de propietat sobre la fincaII.Divisió dels censosA)DRET VIGENTB)DRET TRANSITORI4.DRETS DEL CENSALISTAI.EntradaII.Transmissió del censIII.PensióA)CAR?CTER ESSENCIAL DE LA PENSI?B)DETERMINACI?C)PAGAMENTD)EFECTES DE LA MANCA DE PAGAMENT DE LES PENSIONSE)Modificació de la pensióF)Inexigibilitat5.EXTINCI? DELS CENSOSI.CausesII.La redempció dels censosA)DRET VIGENTB)DRET TRANSITORIa)Principi general de redimibilitatb)Subjectesc)Valoració dels drets redimiblesd)Limitacionse)Regla especial pels casos de subemfiteusif)Redempció del cens vitalicig)Censos de l’EstatIII.PrescripcióIV.Cancel.lació dels censos extingitsBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXIIELS DRETS DE CENS (II)1.EL CENS EMFIT?UTICI.NocióII.LluïsmeA)NOCI?B)QUANTIA DEL LLUSME¿C)MERITACI? DEL LLU?SMED)SUBJECTESE)EXTINCI?III.FadigaA)NOCI? I FONAMENTB)SUBJECTESC)RELACI? ENTRE ELS DRETS DE TANTEIG I DE RETRACTED)SUP?SITS EN QU? ?S PROCEDENTE)P?RDUA DEL DRET DE FADIGAF)EXERCICI DEL DRET DE FADIGAG)EFECTES2.EL CENS VITALICII.NocióII.ConstitucióIII.EfectesIV.ExtincióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXIIILES SERVITUDS1.NORMATIVA VIGENT A CATALUNYA2.CONCEPTE I CARACTER?STIQUES3.CONSTITUCI?I.SubjectesII.ObjecteIII.FormesA)T?TOLB)SERVITUD DE PROPIETARIC)PER SIGNE APARENTD)NO CONSTITUCI? PER USUCAPI?BIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXIVLES SERVITUDS (II)1.CONTINGUTI.En generalII.ExerciciIII.Contingut accessori de la servitud2.PROTECCI? DEL DRET DE SERVTUDI.L’acció confessòria de servitudII.LegitimacióIII.RequisitsIV.Prescripció3.EXTINCI? DE LES SERVITUDSI.Per causes relatives als subjectesII.Per causes referents a l’objecteIII.Condició i termini4.LA SERVITUD DE LLUMS I VISTES5.LES SERVITUDS FOR?OSESI.Concepte i requisits per a la seva constitucióII.La servitud de pasIII.La servitud d’accés a una xarxa generalIV.La servitud d’aqüeducte6.ELS DRETS D’APROFITAMENT PARCIALI.Precedents i règim jurídicII.ConcepteIII.ObjecteIV.ConstitucióV.ContingutVI.ExtincióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXVELS DRETS D’ADQUISICI?1.ELS PRECEDENTS2.LA REGULACI? GENERAL DELS DRETS D’ADQUISICI?I.Concepte i característiquesII.Els tipusIII.L’objecteIV.La constitucióA)CAPACITATB)T?TOLC)FORMAD)EL CONTINGUTV.L’exerciciA)L’ADQUISICI? DE LA PROPIETAT DELS B?NS SUBJECTES A UN DRET D’ADQUISICI?B)ELS EFECTES DE L’EXERCICI DEL DRET D’ADQUI­SICI?C)L’EXERCICI DELS DRETS D’ADQUISICI? QUE ESTIGUIN CONSTITU?TS A FAVOR DE DIVERSOS TITULARSVI.L’extinció3.EL DRET D’OPCI?I.Concepte, característiques i modalitatsII.EstructuraA)CONTINGUT ESPEC?FIC DE L’ESCRIPTURA EN QU? ES CONSTITUEIX EL DRET D’OPCI?B)LA DURADA DEL DRETC)LA TRANSMISISBILITATIII.Efectes del dret d’opció entre les parts mentre està pendentA)LA LLIBERTAT DEL CEDENT DE L’OPCI?B)L’OBLIGACI? DE CONSERVARC)LA FACULTAT D’INSPECCI? DE L’OPTANTIV.L’exercici del dret d’opcióA)LES REGLES GENERALSB)L’EXERCICI UNILATERALV.L’extinció del dret d’opció4.ELS DRETS DE TANTEIG I DE RETRACTEI.Concepte i característiquesII.ConstitucióIII.Exercici dels drets de tanteig i de retracteA)REGLES GENERALSB)TERMINI PER L’EXERCICIIV.ExtincióV.La conversió del tanteig en retracteBIBLIOGAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXVIELS RETRACTES LEGALS1.CONCEPTE I TIPUS2.EL RETRACTE DE CONFRONTANTSI.ConcepteII.Circumstàncies que permeten l’exercici del dret de retracteIII.El procedimentIV.Efectes de l’exercici del dret de retracte3.EL DRET DE TORNERIAI.ConcepteII.Circumstàncies que permeten l’exercici del dret de torneriaIII.ProcedimentIV.Efectes4.LA PREFER?NCIA ENTRE ELS DRETS D’ADQUQISICI? LEGALS5.ELS DRETS D’ADQUISICI? PREFERENT DE L’ADMINISTRACI? P?BLICAI.Els drets de tanteig i retracte en la transmissió d’espais naturals protegitsII.Els drets de tanteig i retracte en la transmissió de béns que formen part del patrimoni cultural catalàIII.Els drets de tanteig i retracte en la transmissió d’habitatges de protecció oficialIV.Els drets de tanteig i retracte en la llei d’urbanismeBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXVIIELS DRETS REALS DE GARANTIA1.CONSIDERACIONS GENERALS2.EL DRET DE RETENCI?I.Normativa vigent a CatalunyaII.ConcepteIII.Abast del dret de retencióIV.ConstitucióA)CAPACITATB)LA DECISI? DE RETENIRa)Subjectesb)Requisits de formac)Naturalesa jurídicad)OposicióC)PARTICULARITATS QUE PRESENTA LA CONSTITUCI? DEL DRET DE RETENCI? SOBRE B?NS IMMOBLESD)PARTICULARITATS QUE PRESENTA LA CONSTITUCI? DEL DRET DE RETENCI? SOBRE MOBLES DE POC VALORV.EfectesA)LA RETENCI? POSSESS?RIAB)EFIC?CIA GENERALC)CONSERVACI? DEL B? RETINGUTD)LA SUBSTITUCI? DE LA GARANTIAE)L’OBLIGACI? DE RESTITUCI?VI.La realització del valorA)RESPECTE ELS B?NS MOBLESB)PARTICULARITATS EN MAT?RIA DE B?NS MOBLESC)RESPECTE ELS B?NS IMMOBLESD)RESPECTE ELS B?NS MOBLES DE POC VALORE)DESTINACI? DE L’IMPORT DE L’ALIANACI?VII.ExtincióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXVIIIDRET DE PENYORA1.CONCEPTE I NATURALESA JUR?DICA2.OBJECTEI.Béns que poden ésser objecte de penyoraA)EN GENERALB)PLURALITAT DE PENYORES SOBRE UN MATEIX B?C)PENYORA DE DINERSD)PENYORA DE T?TOLS VALORSE)PENYORA DEL DRET DE CR?DITF)PENORA DE B?NS FUNGIBLESII.Obligacions que es poden garantir3.CONSTITUCI?I.En generalII.Per negoci jurídic entre viusA)SUBJECTESB)LA TRANSMISSI? POSSESS?RIAC)REQUISITS DE FORMAIII.Per negoci jurídic mortis causaIV.Per usucapióV.A non domino4.CONTINGUTI.Possessió del bé empenyoratII.Conservació del bé empenyoratIII.Dret de penyora sobre una pluralitat de bénsIV.TransmissibilitatV.El deure de restitució5.REALITZACI? DEL B? EMPENYORATI.Posició jurídica del creditorII.La subhasta notarialIII.Destinació de l’import de l’alienacióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXIXELS DRETS REALS DE GARANTIA1.EL DRET D’ANTICRESII.ConcepteII.Règim jurídicIII.CaracteristiquesIV.Constitucióa)Subjectesb)Obligació garantidac)Objected)Transmissió de la possessióE)FormaV.ContingutA) DRETS DEL CREDITOR ANTICR?TICB) OBLIGACIONS DEL CREDITOR ANTICR?TICVI.Extinció2.EL DRET D’HIPOTECAI.ConcepteII.SubjectesIII.ObjecteA)HIPOTECA SOBRE B?NS COMPRATS AMB PACTE DE SUPERVIV?NCIA O SOBRE B?NS COMUNS COMPRATS EN R?GIM MATRIMONIAL DE COMUNITAT.B)HIPOTECA SOBRE L'HABITATGE FAMILIAR O COM?C)HIPOTECA SOBRE L'USDEFRUIT LEGAL DELS C?NJUGES VIDUSD)HIPOTECA SOBRE ELS DRETS RESULTANTS DE LA VENDA A CARTA DE GR?CIAE)HIPOTECA DEL DRET DE SUPERFICIEF)HIPOTECA SOBRE ELS DRETS D'ADQUISICI? PREFERENTIV.Obligacions garantidesA)HIPOTECA EN GARANTIA DE PENSIONS COMPENSAT?RIESB)HIPOTECA EN GARANTIA D’ALIMENTSC)HIPOTECA EN GARANTIA DE PENSIONS PERI?DIQUESD)HIPOTECA PER RA? DE TUTELA O ADMINISTRACI? PATRIMONIALE)HIPOTECA PER RA? DE RESERVA VIDUALF)HIPOTECA EN CAS DE SUBSTITUCI? FIDEICOMISS?RIAG)HIPOTECA EN GARANTIA DE L'OBLIGACI? D'URBA­NITZARBIBLIOGRAFIA SUM?RIA
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar