bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Dret Constitucional I

de Luis López Guerra
  • Autor: Luis López Guerra
  • N° de páginas: 464
  • isbn: 9788480022569
  • Idioma: español
  • visitas: 1
Index I. Els principis fonamentals de l'ordenament constitucional Lli§³ 1 El dret constitucional espanyol. Origen i caracter­stiques de la Constituci³ 1. Les notes definit²ries de la Constituci³ Espanyola de 1978 2. Antecedents de la Constituci³. El proc©s constituent 3. La influ¨ncia del proc©s constituent en el contingut de la Cons- tituci³ 4. El car cter fonamental de la Constituci³ 5. La Constituci³ com a sistema de valors 6. Bibliografia i jurisprud¨ncia II. L'ordenament jur­dic constitucional Lli§³ 2 La Constituci³ com a norma 1. El car cter normatiu de la Constituci³ i la seua posici³ en l'or- denament jur­dic 2. La Constituci³ com a norma primera sobre la producci³ jur­- dica 3. El desenvolupament de la Constituci³ 4. La reforma de la Constituci³. Inexist¨ncia de l­mits materials 5. La iniciativa de reforma 6. El procediment ordinari de reforma 7. El procediment agreujat de reforma 8. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 3 El sistema de fonts en la Constituci³ (I) 1. Introducci³ 2. Fonts del dret: Constituci³ i Codi Civil 3. Principis constitucionals sobre l'ordenament jur­dic (article 9¨. 3 CE) 4. Principis constitucionals sobre l'estructura de l'ordenament: je- rarquia normativa, compet¨ncia i seguretat jur­dica 5. Principis constitucionals sobre l'efic cia de l'ordenament: publi- citat de les normes i irretroactivitat de les normes aplicadores de sancions no favorables o restrictives de drets 6. Principis constitucionals sobre l'actuaci³ dels poders pºblics: legalitat, interdicci³ de l'arbitrarietat i responsabilitat 7. La llei a la Constituci³ 8. Lleis org niques i lleis ordin ries 9. Lleis de l'estat i lleis de les comunitats aut²nomes 10. Altres tipus de lleis 11. Els tractats internacionals 12. Bibliografia i jurisprud¨ncia Lli§³ 4 El sistema de fonts en la Constituci³ (II) 1. Normes amb for§a de llei (I): els decrets legislatius 2. Normes amb for§a de llei (II): els decrets llei 3. La potestat reglament ria 4. La jurisprud¨ncia 5. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 5 Ordenament estatal i organitzacions supranacionals: el cas de les comunitats europees 1. La integraci³ supranacional: el seu sentit constitucional 2. La Uni³ Europea 3. L'ordenament jur­dic comunitari 4. L'articulaci³ entre dret comunitari i dret interior 5. El principi d'autonomia institucional 6. Integraci³ europea i democr cia 7. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia III. Drets i deures dels ciutadans Lli§³ 6 Els drets fonamentals 1. El t­tol I de la Constituci³ com a declaraci³ de drets 2. El concepte de drets fonamentals 3. Classificaci³ dels drets fonamentals 4. L'efic cia dels drets fonamentals 5. Els l­mits dels drets fonamentals 6. La interpretaci³ dels drets fonamentals 7. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 7 Les condicions d'exercici dels drets fonamentals 1. El sentit del cap­tol primer del t­tol I de la Constituci³ 2. La majoria d'edat 3. La nacionalitat 4. La titularitat dels drets fonamentals 5. L'exercici dels drets fonamentals per estrangers 6. La situaci³ dels estrangers a Espanya: asil i extradici³ 7. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 8 La cl usula general d'igualtat 1. Introducci³ 2. La configuraci³ del dret a la igualtat 3. Discriminaci³ i diferenciaci³ 4. Els elements que objectiven la diferenciaci³ 5. Les categories sospitoses de discriminaci³ de l'article 14 de la Constituci³ 6. La discriminaci³ positiva 7. La projecci³ del principi d'igualtat 8. La igualtat en l'aplicaci³ de la llei 9. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 9 Els deures constitucionals 1. La noci³ de deure constitucional 2. Deures militars i objecci³ de consci¨ncia 3. Deures tributaris 4. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 10 Els drets de l'esfera personal 1. Els drets de l'esfera personal 2. Vida i integritat f­sica 3. La llibertat ideol²gica i llibertat religiosa 4. Honor, intimitat i pr²pia imatge 5. Inviolabilitat del domicili 6. Secret de les comunicacions 7. La protecci³ davant l'ºs de la inform tica 8. Llibertat de resid¨ncia i de despla§ament 9. Dret a contraure matrimoni 10. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 11 Els drets de llibertat (I). La llibertat personal 1. Les caracter­stiques generals de la llibertat personal 2. Les garanties generals 3. La p¨rdua provisional de la llibertat. La detenci³ 4. L­mits temporals de la privaci³ provisional de la llibertat: deten- ci³ i pres³ preventiva 5. Les condicions de la detenci³ i el control judicial 6. La p¨rdua de la llibertat per condemna penal. El principi de le- galitat i la reserva de llei en mat¨ria penal 7. La potestat de sancionar de l'administraci³ 8. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 12 Els drets de llibertat (II). Llibertats d'expressi³ i d'informaci³. L­mits 1. L'article 20 de la Constituci³. Naturalesa de la llibertat d'ex- pressi³ 2. La llibertat d'expressi³ en sentit estricte: article 20.1.a de la Constituci³ 3. La llibertat d'informaci³: article 20.1.d de la Constituci³ 4. El dret a rebre una informaci³ vera§ 5. La creaci³ de mitjans de comunicaci³ 6. Drets constitucionals dels periodistes: cl usula de consci¨ncia i secret professional 7. La llibertat de producci³ i creaci³ liter ria, art­stica, cient­fica i t¨cnica 8. Prohibici³ de censura pr¨via i exclusi³ de segrestos adminis- tratius 9. L­mits dels drets fonamentals de l'article 20 de la Constituci³ 10. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 13 Els drets pol­tics: el dret de reuni³; el dret d'associaci³ 1. La naturalesa dels drets pol­tics 2. El dret de reuni³ 3. El dret d'associaci³ 4. L­mits de la llibertat d'associaci³ 5. Partits pol­tics i sindicats: notes generals 6. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 14 Drets de participaci³ pol­tica 1. Participaci³ pol­tica i democr cia 2. El dret de sufragi actiu (article 23.1 CE) 3. Naturalesa del dret al sufragi actiu: dret, deure o funci³ 4. Participaci³ directa i indirecta. Subjectes del dret. Condicions d'exercici 5. Dret de sufragi passiu i acc©s a c rrecs pºblics (article 23.2 CE) 6. Contingut del dret de sufragi passiu 7. Dret d'acc©s a funcions pºbliques 8. El dret de petici³ 9. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 15 El dret a la tutela judicial 1. La funci³ del reconeixement constitucional de la tutela judicial 2. El jutge ordinari predeterminat per la llei 3. L'acc©s al sistema judicial 4. El curs del proc©s. La indefensi³ 5. La fi del proc©s 6. Les garanties constitucionals del proc©s penal 7. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 16 Els drets d' mbit educatiu 1. La Constituci³ i l'ordenament de l'educaci³ 2. El dret a l'educaci³ 3. El dret a l'educaci³ com a garantia institucional 4. La llibertat d'ensenyament 5. Les llibertats en l'ensenyament (I): la llibertat de c tedra 6. Les llibertats en l'ensenyament (II): la creaci³ de centres do- cents 7. Les llibertats en l'ensenyament (III): els drets educatius dels pares 8. L'autonomia universit ria 9. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 17 Els drets d' mbit laboral 1. La llibertat sindical i el dret d'associaci³ empresarial 2. El concepte d'organitzaci³ m©s representativa 3. El dret a la negociaci³ col·lectiva 4. El dret a plantejar mesures de conflicte col·lectiu 5. El dret de vaga 6. El dret al treball i a la lliure elecci³ de professi³ o d'ofici 7. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 18 Els drets d' mbit econ²mic i social 1. La propietat privada: caracter­stiques generals 2. La reserva de llei en mat¨ria de propietat 3. El contingut essencial del dret de propietat i la garantia d'ex- propiaci³ 4. El dret de fundaci³ 5. La llibertat d'empresa 6. Els principis rectors de la pol­tica econ²mica i social 7. El valor jur­dic dels principis rectors 8. Bibliografia i jurisprud¨ncia IV. Les garanties dels drets dels ciutadans Lli§³ 19 Les garanties dels drets fonamentals 1. La necessitat de les garanties dels drets fonamentals. Garanties gen¨riques i espec­fiques 2. Les garanties gen¨riques: l'aplicaci³ directa dels drets fonamen- tals 3. La reserva de llei 4. El contingut essencial dels drets fonamentals 5. Les garanties espec­fiques: la protecci³ judicial dels drets fona- mentals 6. mbit material i subjectes de la protecci³ 7. La protecci³ davant els poders pºblics 8. La protecci³ davant els particulars: la protecci³ en l' mbit la- boral 9. L'empara constitucional: concepte i funci³ 10. Caracter­stiques, procediment i efectes de l'empara constitu- cional 11. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Lli§³ 20 La suspensi³ dels drets fonamentals 1. Situacions excepcionals i estat de dret 2. Les situacions excepcionals en la Constituci³ 3. L'estat d'alarma 4. L'estat d'excepci³ 5. L'estat de setge 6. La suspensi³ individual de drets 7. Bibliografia, legislaci³ i jurisprud¨ncia Taula de casos citats Taula de disposicions citades
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar