bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Dret Constitucional I

de Luis López Guerra
  • Autor: Luis López Guerra
  • N° de páginas: 464
  • isbn: 9788480022569
  • Idioma: español
  • visitas: 10
Index I. Els principis fonamentals de l'ordenament constitucional Lliçó 1 El dret constitucional espanyol. Origen i característiques de la Constitució 1. Les notes definitòries de la Constitució Espanyola de 1978 2. Antecedents de la Constitució. El procés constituent 3. La influència del procés constituent en el contingut de la Cons- titució 4. El caràcter fonamental de la Constitució 5. La Constitució com a sistema de valors 6. Bibliografia i jurisprudència II. L'ordenament jurídic constitucional Lliçó 2 La Constitució com a norma 1. El caràcter normatiu de la Constitució i la seua posició en l'or- denament jurídic 2. La Constitució com a norma primera sobre la producció jurí- dica 3. El desenvolupament de la Constitució 4. La reforma de la Constitució. Inexistència de límits materials 5. La iniciativa de reforma 6. El procediment ordinari de reforma 7. El procediment agreujat de reforma 8. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 3 El sistema de fonts en la Constitució (I) 1. Introducció 2. Fonts del dret: Constitució i Codi Civil 3. Principis constitucionals sobre l'ordenament jurídic (article 9è. 3 CE) 4. Principis constitucionals sobre l'estructura de l'ordenament: je- rarquia normativa, competència i seguretat jurídica 5. Principis constitucionals sobre l'eficàcia de l'ordenament: publi- citat de les normes i irretroactivitat de les normes aplicadores de sancions no favorables o restrictives de drets 6. Principis constitucionals sobre l'actuació dels poders públics: legalitat, interdicció de l'arbitrarietat i responsabilitat 7. La llei a la Constitució 8. Lleis orgàniques i lleis ordinàries 9. Lleis de l'estat i lleis de les comunitats autònomes 10. Altres tipus de lleis 11. Els tractats internacionals 12. Bibliografia i jurisprudència Lliçó 4 El sistema de fonts en la Constitució (II) 1. Normes amb força de llei (I): els decrets legislatius 2. Normes amb força de llei (II): els decrets llei 3. La potestat reglamentària 4. La jurisprudència 5. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 5 Ordenament estatal i organitzacions supranacionals: el cas de les comunitats europees 1. La integració supranacional: el seu sentit constitucional 2. La Unió Europea 3. L'ordenament jurídic comunitari 4. L'articulació entre dret comunitari i dret interior 5. El principi d'autonomia institucional 6. Integració europea i democràcia 7. Bibliografia, legislació i jurisprudència III. Drets i deures dels ciutadans Lliçó 6 Els drets fonamentals 1. El títol I de la Constitució com a declaració de drets 2. El concepte de drets fonamentals 3. Classificació dels drets fonamentals 4. L'eficàcia dels drets fonamentals 5. Els límits dels drets fonamentals 6. La interpretació dels drets fonamentals 7. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 7 Les condicions d'exercici dels drets fonamentals 1. El sentit del capítol primer del títol I de la Constitució 2. La majoria d'edat 3. La nacionalitat 4. La titularitat dels drets fonamentals 5. L'exercici dels drets fonamentals per estrangers 6. La situació dels estrangers a Espanya: asil i extradició 7. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 8 La clàusula general d'igualtat 1. Introducció 2. La configuració del dret a la igualtat 3. Discriminació i diferenciació 4. Els elements que objectiven la diferenciació 5. Les categories sospitoses de discriminació de l'article 14 de la Constitució 6. La discriminació positiva 7. La projecció del principi d'igualtat 8. La igualtat en l'aplicació de la llei 9. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 9 Els deures constitucionals 1. La noció de deure constitucional 2. Deures militars i objecció de consciència 3. Deures tributaris 4. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 10 Els drets de l'esfera personal 1. Els drets de l'esfera personal 2. Vida i integritat física 3. La llibertat ideològica i llibertat religiosa 4. Honor, intimitat i pròpia imatge 5. Inviolabilitat del domicili 6. Secret de les comunicacions 7. La protecció davant l'ús de la informàtica 8. Llibertat de residència i de desplaçament 9. Dret a contraure matrimoni 10. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 11 Els drets de llibertat (I). La llibertat personal 1. Les característiques generals de la llibertat personal 2. Les garanties generals 3. La pèrdua provisional de la llibertat. La detenció 4. Límits temporals de la privació provisional de la llibertat: deten- ció i presó preventiva 5. Les condicions de la detenció i el control judicial 6. La pèrdua de la llibertat per condemna penal. El principi de le- galitat i la reserva de llei en matèria penal 7. La potestat de sancionar de l'administració 8. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 12 Els drets de llibertat (II). Llibertats d'expressió i d'informació. Límits 1. L'article 20 de la Constitució. Naturalesa de la llibertat d'ex- pressió 2. La llibertat d'expressió en sentit estricte: article 20.1.a de la Constitució 3. La llibertat d'informació: article 20.1.d de la Constitució 4. El dret a rebre una informació veraç 5. La creació de mitjans de comunicació 6. Drets constitucionals dels periodistes: clàusula de consciència i secret professional 7. La llibertat de producció i creació literària, artística, científica i tècnica 8. Prohibició de censura prèvia i exclusió de segrestos adminis- tratius 9. Límits dels drets fonamentals de l'article 20 de la Constitució 10. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 13 Els drets polítics: el dret de reunió; el dret d'associació 1. La naturalesa dels drets polítics 2. El dret de reunió 3. El dret d'associació 4. Límits de la llibertat d'associació 5. Partits polítics i sindicats: notes generals 6. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 14 Drets de participació política 1. Participació política i democràcia 2. El dret de sufragi actiu (article 23.1 CE) 3. Naturalesa del dret al sufragi actiu: dret, deure o funció 4. Participació directa i indirecta. Subjectes del dret. Condicions d'exercici 5. Dret de sufragi passiu i accés a càrrecs públics (article 23.2 CE) 6. Contingut del dret de sufragi passiu 7. Dret d'accés a funcions públiques 8. El dret de petició 9. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 15 El dret a la tutela judicial 1. La funció del reconeixement constitucional de la tutela judicial 2. El jutge ordinari predeterminat per la llei 3. L'accés al sistema judicial 4. El curs del procés. La indefensió 5. La fi del procés 6. Les garanties constitucionals del procés penal 7. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 16 Els drets d'àmbit educatiu 1. La Constitució i l'ordenament de l'educació 2. El dret a l'educació 3. El dret a l'educació com a garantia institucional 4. La llibertat d'ensenyament 5. Les llibertats en l'ensenyament (I): la llibertat de càtedra 6. Les llibertats en l'ensenyament (II): la creació de centres do- cents 7. Les llibertats en l'ensenyament (III): els drets educatius dels pares 8. L'autonomia universitària 9. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 17 Els drets d'àmbit laboral 1. La llibertat sindical i el dret d'associació empresarial 2. El concepte d'organització més representativa 3. El dret a la negociació col·lectiva 4. El dret a plantejar mesures de conflicte col·lectiu 5. El dret de vaga 6. El dret al treball i a la lliure elecció de professió o d'ofici 7. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 18 Els drets d'àmbit econòmic i social 1. La propietat privada: característiques generals 2. La reserva de llei en matèria de propietat 3. El contingut essencial del dret de propietat i la garantia d'ex- propiació 4. El dret de fundació 5. La llibertat d'empresa 6. Els principis rectors de la política econòmica i social 7. El valor jurídic dels principis rectors 8. Bibliografia i jurisprudència IV. Les garanties dels drets dels ciutadans Lliçó 19 Les garanties dels drets fonamentals 1. La necessitat de les garanties dels drets fonamentals. Garanties genèriques i específiques 2. Les garanties genèriques: l'aplicació directa dels drets fonamen- tals 3. La reserva de llei 4. El contingut essencial dels drets fonamentals 5. Les garanties específiques: la protecció judicial dels drets fona- mentals 6. ?mbit material i subjectes de la protecció 7. La protecció davant els poders públics 8. La protecció davant els particulars: la protecció en l'àmbit la- boral 9. L'empara constitucional: concepte i funció 10. Característiques, procediment i efectes de l'empara constitu- cional 11. Bibliografia, legislació i jurisprudència Lliçó 20 La suspensió dels drets fonamentals 1. Situacions excepcionals i estat de dret 2. Les situacions excepcionals en la Constitució 3. L'estat d'alarma 4. L'estat d'excepció 5. L'estat de setge 6. La suspensió individual de drets 7. Bibliografia, legislació i jurisprudència Taula de casos citats Taula de disposicions citades
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar