bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Introducció a la teoría del dret

de Javier de Lucas Martín
  • Autor: Javier de Lucas Martín
  • N° de páginas: 400
  • isbn: 9788480022538
  • Idioma: español
  • visitas: 26
Indexpròleg a aquesta ediciópròleg a la 2ª edició castellana pròleg a la 1ª edició castellana PRIMERA PART: CONCEPTE DE DRET Capítol 1 INTRODUCCI? AL CONCEPTE DE DRET I. ALGUNES Q?ESTIONS SOBRE LA DEFINICI? DEL DRET I.1. Notes Preliminars I.2. Problemes de definició I.2.a. Problemes d'ambigüitat I.2.b. Problemes de vaguetat II. LES CONCEPCIONS DEL DRET. LA POL?MICA ENTRE JUS- NATURALISME I POSITIVISME JUR?DIC III. DRET P?BLIC I DRET PRIVAT III.1. Qüestions preliminars III.2. Possibles criteris de distinció III.3. Notes sobre l'evolució de la relació III.4. Valoració actual de la distinció Capítol 2 DRET I ALTRES ORDRES NORMATIUS I. INTRODUCCI? II. DRET I ALTRES ORDRES NORMATIUS III. DRET I USOS SOCIALS IV. DRET I MORAL IV.1. Les esferes de la moral IV.2. Trets diferencials entre moral i Dret IV.2.a. La diversitat de perspectives del Dret i de la moral IV.2.b. L'exterioritat del Dret i la interioritat de la moral IV.2.c. La tipicitat del Dret IV.2.d. Dret i coacció IV.2.e. La imperativitat-atributivitat del Dret IV.2.f. Moral social i Dret IV.3. Connexions entre Dret i moral IV.3. a. La relació entre Dret i moral en el jusnaturalisme i el positivisme jurídic IV.3.b. El problema de l'obediència al Dret IV.3.c. Objecció de consciència i desobediència civil Capítol 3 DRET I SOCIETAT I. INTRODUCCI? II. EL LLOC DEL DRET EN LES RELACIONS SOCIALS II.1. La societat com a sistema II.2. Tipologia de les relacions socials II.3. El Dret com a subsistema social II.4. Dret i canvi social II.4.a L'impacte del canvi social en el Dret II.4.b. La influència del canvi jurídic en el canvi social II.4.c. Canvis socials sense canvis jurídics III. AN?LISI FUNCIONAL DEL DRET III.1. Aproximació al concepte de funció del Dret III.1.a. Concepte objectivista de funció III.1.b. Concepte subjectivista de funció III.2. Les funcions del Dret: una tipologia III.2.a. Funció d'integració social III.2.b. Funció de resolució de conflictes III.2.c. Funció d'orientació social o d'orientació de com- portaments III.2.d. Funció de tractament de conflictes III.2.e. Funció de legitimació del poder III.2.f. Funció distributiva III.2.g. Funció educativa III.2.h. Funció repressiva i funció promocional Capítol 4 DRET I ESTAT I. DRET I PODER II. L'ESTAT DE DRET II.1. Orígens i caràcters II.2. Estat liberal de Dret II.3. Estat social de Dret II.4. Estat democràtic de Dret II.5. Estat de Dret i Administració II.5.a. L'Administració com a persona jurídica II.5.b. Principis de l'activitat administrativa II.5.c. Administració pública i democràcia III. LA CRISI DE L'ESTAT NACIONAL SEGONA PART: ESTRUCTURA DEL DRET Capítol 5 LA NORMA JUR?DICA I. PRESCRIPCIONS I NORMES II. L'ESTRUCTURA I CLASSES DE LES NORMES JUR?DIQUES II.1. Introducció II.2. El caràcter: normes imperatives i normes permissives II.3. Consideració especial de les normes permissives II.4. El contingut: normes abstractes i concretes II.5. La condició d'aplicació: supòsit de fet i conseqüència jurí- dica II.6. Les classes de normes jurídiques segons l'autoritat II.7. El/els subjectes normatius: normes generals i particulars II.8. L'ocasió: marc territorial i temporal d'aplicació de les nor- mes jurídiques II.9. La promulgació: normes escrites i consuetudinàries II.10. El problema de la sanció III. NORMES DE CONDUCTA I NORMES D'ORGANITZACI?: LLUR DIVERSA FUNCI? Capítol 6 EL DRET COM A ORDENAMENT JUR?DIC I. LA NOCI? DE L'ORDENAMENT JUR?DIC II. SOBRE LA UNITAT DE L'ORDENAMENT JUR?DIC II.1. Introducció. La noció de validesa II.2. La solució de la jerarquia normativa i la norma fonamental (KELSEN) II.3. El criteri de la regla de reconeixement (HART) II.4. El criteri de reconeixement per part dels òrgans d'aplicació III. SOBRE LA PLENITUD I LA COHER?NCIA DE L'ORDENA- MENT JUR?DIC III.1. El problema de les llacunes i la seua integració III.2. Les antinòmies i els seus criteris de resolució IV. A PROP?SIT DELS PRINCIPIS Capítol 7 CONCEPTES JUR?DICS FONAMENTALS I. INTRODUCCI? II. PERSONALITAT JUR?DICA I CAPACITAT D'OBRAR II.1. El concepte jurídic de personalitat II.2. Persones físiques i persones jurídiques II.3. Capacitat jurídica i capacitat d'obrar III. EL DEURE JUR?DIC III.1. Introducció històrica III.2. Concepte III.3. Estructura III.3.a. La solució de Kelsen III.3.b. La concepció de Hart III.3.c. Conclusió IV. EL DRET SUBJECTIU IV.1. Introducció IV.2. El concepte de dret subjectiu IV.2.a. El dret subjectiu com a producte històric i com a tècnica-jurídica IV.2.b. La dificultat de definir el dret subjectiu IV.2.c. La negació del dret subjectiu IV.2.d. La relació entre dret subjectiu i deure jurídic IV.3. Les modalitats de dret subjectiu V. L'ACTE JUR?DIC V.1. L'acte jurídic V.2. Invalidesa i ineficàcia dels actes jurídics VI. LA RELACI? JUR?DICA VII. EL NEGOCI JUR?DIC VIII EL CONTRACTE VIII.1. Introducció VIII.2. Concepte i funció VIII.3. Els nous tipus contractuals VIII.3.a. Contractes en Massa VIII.3.b. Contractes Normats VIII.3.c. Contractes Forçosos VIII.3.d. Els contractes administratius IX. RESPONSABILITAT IX.1. Concepte IX.2. Tipus IX.2.a. Directa i indirecta IX.2.b. Objectiva i subjectiva IX.2.c. Contractual i extracontractual X. LA SANCI? X.1. Introducció X.2. Característiques de la Sanció X.3. Tipus de Sanció X.4. Diferència entre sancions civils i penals XI. L'ANTI JURICITAT XI.1. La concepció de Kelsen XI.2. Observacions crítiques al model kelsenià XI.2.a. La crítica de Hart al plantejament kelsenià XI.2.b. Altres problemes derivats del plantejament kelsenià XI.2.c. El problema de la norma penal XII. EL DELICTE TERCERA PART: CREACI?, INTERPRETACI?, APLICACI? DEL DRET Capítol 8 FONTS DEL DRET I. CONCEPTE DE FONTS DEL DRET I.1. Normes sobre la producció jurídica I.2. Principis de relació entre normes en l'ordenament espanyol II. EL SISTEMA DE FONTS EN L'ORDENAMENT JUR?DIC ES- PANYOL III. LA CONSTITUCI? III.1. Aproximació al concepte de Constitució III.1.a. Caràcter polític o jurídic de la Constitució III.1.b. Constitució en sentit material i formal III.1.c. Caràcter rígid o flexible de la Constitució III.2. Funcions de la Constitució III.2.a. La Constitució com a norma suprema III.2.b. La Constitució, font directa dels drets fonamentals III.2.c. La Constitució com a norma que regula l'estructura, les competències i els procediments de les institu- cions III.2.d. La Constitució com a element de Legitimitat III.3. La Constitució espanyola de 1978 IV. EL BLOC DE CONSTITUCIONALITAT V. LA JURISPRUD?NCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COM A FONT DE DRET VI. ELS TRACTATS INTERNACIONALS VII. EL DRET COMUNITARI EUROPEU VII.1. Fonts del Dret Comunitari VII.2. Les relacions entre el Dret comunitari i els Drets dels Estats membres VIII. LES FONTS DEL T?TOL PRELIMINAR DEL CODI CIVIL IX. LA LLEI EN L'ORDENAMENT JUR?DIC ESPANYOL IX.1. Els límits de la llei en l'ordenament jurídic espanyol IX.2. La diversitat de tipus de llei IX.2.a. Les lleis orgàniques IX.2.b. Els Estatuts d'Autonomia IX.2.c. Les lleis autonòmiques X. ELS DECRETS LLEI XI. ELS DECRETS LEGISLATIUS XII. ELS REGLAMENTS XIII. EL COSTUM XIV. PRINCIPIS GENERALS DEL DRET I EQUITAT XV. LA JURISPRUD?NCIA XV.1.. Sistema continental i sistema anglosaxó XV.2. La naturalesa de la decisió judicial XV.3. Vies per a la creació judicial del Dret XV.4. El valor de la jurisprudència com a font del Dret en l'orga- nització jurídica espanyola Capítol 9 SOBRE LA INTERPRETACI? JUR?DICA I. CREACI? I INTERPRETACI? DEL DRET I.1. El model tradicional I.2. Crítica I.2.a. Pressupòsits: l'activitat del jurista com a decisió guiada pel raonament jurídic i vinculada al marc normatiu I.2.b. Decisió jurídica i justificació racional. L'argumen- tació jurídica I.2.c. Un altre model d'interpretació jurídica II. SOBRE LA INTERPRETACI? DE LA CONSTITUCI? II.1. Interpretació &laqno;de» la Constitució II.2. Interpretació &laqno;des de» la Constitució QUARTA PART: FINS DEL DRET Capítol 10 JUST?CIA I VALORS JUR?DICS I. JUST?CIA I DRET II. TEORIES DE LA JUST?CIA III. A VOLTES AMB EL CONTINGUT IV. ELS VALORS JUR?DICS IV.1. Els valors superiors IV.2. El valor llibertat IV.3. El valor igualtat IV.4. El pluralisme polític IV.5. El valor solidaritat IV.6. El valor seguretat jurídica Capítol 11 ELS DRETS HUMANS I. NOTES PRELIMINARS II. LA G?NESI HIST?RICA I DOCTRINAL DELS DRETS HUMANS III. LES PRIMERES DECLARACIONS DE DRETS IV. ELS DRETS ECON?MICS, SOCIALS I CULTURALS V. INTERNACIONALITZACI? DELS DRETS HUMANS VI. PLANTEJAMENTS ACTUALS DEL PROBLEMA VII. ELS DRETS FONAMENTALS VII.1. Característiques generals VII.2. La regulació constitucional VII.2.a. Diferents instruments de positivació VII.2.b. La protecció específica d'alguns drets AP?NDIX: SOBRE ELS SABERS JUR?DICS Capítol 12 CI?NCIA DEL DRET, CI?NCIES JUR?DIQUES, SOCIOLOGIA DEL DRET, FILOSOFIA DEL DRET I. VISI? GENERAL DELS ANOMENATS SABERS JUR?DICS II. LA CI?NCIA DEL DRET II.1. Introducció II.2. Sobre la cientificitat de la Ciència del Dret II.3. L'estructura de la Ciència del Dret II.3.a. Caracterització i funcions de la dogmàtica jurídica II.3.b. El Dret comparat II.3.c. La teoria general del Dret II.4. Ciència del Dret i ciències jurídiques III. ESPECIAL CONSIDERACI? DE LA SOCIOLOGIA DEL DRET III.1. Antecedents III.2. Fundació III.3. Temes de la Sociologia del Dret. Sociologia del Dret teòrica i empírica IV. LA FILOSOFIA DEL DRET IV.1. La Filosofia del Dret com a reflexió sobre el sentit del Dret IV.2. Problemes de la Filosofia del Dret IV.3. Relacions de la Filosofia del Dret amb la Ciència i la Socio- logia jurídiques referencies bibliogràfiques
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar
HUMILLANDO A UNA PAREJA MORBOSA
HUMILLANDO A UNA PAREJA MORBOSA
Ama Gema continúa con nuevas situaciones humillantes a las que someter a una joven pareja morbosa.  Los dos se convierten en [...] Ver libro
1 libro comprado
desde BURGOS