bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Introducció a la teoría del dret

de Javier de Lucas Martín
  • Autor: Javier de Lucas Martín
  • N° de páginas: 400
  • isbn: 9788480022538
  • Idioma: español
  • visitas: 3
Indexpr²leg a aquesta edici³pr²leg a la 2ª edici³ castellana pr²leg a la 1ª edici³ castellana PRIMERA PART: CONCEPTE DE DRET Cap­tol 1 INTRODUCCI AL CONCEPTE DE DRET I. ALGUNES QESTIONS SOBRE LA DEFINICI DEL DRET I.1. Notes Preliminars I.2. Problemes de definici³ I.2.a. Problemes d'ambig¼itat I.2.b. Problemes de vaguetat II. LES CONCEPCIONS DEL DRET. LA POLMICA ENTRE JUS- NATURALISME I POSITIVISME JURDIC III. DRET PBLIC I DRET PRIVAT III.1. Q¼estions preliminars III.2. Possibles criteris de distinci³ III.3. Notes sobre l'evoluci³ de la relaci³ III.4. Valoraci³ actual de la distinci³ Cap­tol 2 DRET I ALTRES ORDRES NORMATIUS I. INTRODUCCI II. DRET I ALTRES ORDRES NORMATIUS III. DRET I USOS SOCIALS IV. DRET I MORAL IV.1. Les esferes de la moral IV.2. Trets diferencials entre moral i Dret IV.2.a. La diversitat de perspectives del Dret i de la moral IV.2.b. L'exterioritat del Dret i la interioritat de la moral IV.2.c. La tipicitat del Dret IV.2.d. Dret i coacci³ IV.2.e. La imperativitat-atributivitat del Dret IV.2.f. Moral social i Dret IV.3. Connexions entre Dret i moral IV.3. a. La relaci³ entre Dret i moral en el jusnaturalisme i el positivisme jur­dic IV.3.b. El problema de l'obedi¨ncia al Dret IV.3.c. Objecci³ de consci¨ncia i desobedi¨ncia civil Cap­tol 3 DRET I SOCIETAT I. INTRODUCCI II. EL LLOC DEL DRET EN LES RELACIONS SOCIALS II.1. La societat com a sistema II.2. Tipologia de les relacions socials II.3. El Dret com a subsistema social II.4. Dret i canvi social II.4.a L'impacte del canvi social en el Dret II.4.b. La influ¨ncia del canvi jur­dic en el canvi social II.4.c. Canvis socials sense canvis jur­dics III. ANLISI FUNCIONAL DEL DRET III.1. Aproximaci³ al concepte de funci³ del Dret III.1.a. Concepte objectivista de funci³ III.1.b. Concepte subjectivista de funci³ III.2. Les funcions del Dret: una tipologia III.2.a. Funci³ d'integraci³ social III.2.b. Funci³ de resoluci³ de conflictes III.2.c. Funci³ d'orientaci³ social o d'orientaci³ de com- portaments III.2.d. Funci³ de tractament de conflictes III.2.e. Funci³ de legitimaci³ del poder III.2.f. Funci³ distributiva III.2.g. Funci³ educativa III.2.h. Funci³ repressiva i funci³ promocional Cap­tol 4 DRET I ESTAT I. DRET I PODER II. L'ESTAT DE DRET II.1. Or­gens i car cters II.2. Estat liberal de Dret II.3. Estat social de Dret II.4. Estat democr tic de Dret II.5. Estat de Dret i Administraci³ II.5.a. L'Administraci³ com a persona jur­dica II.5.b. Principis de l'activitat administrativa II.5.c. Administraci³ pºblica i democr cia III. LA CRISI DE L'ESTAT NACIONAL SEGONA PART: ESTRUCTURA DEL DRET Cap­tol 5 LA NORMA JURDICA I. PRESCRIPCIONS I NORMES II. L'ESTRUCTURA I CLASSES DE LES NORMES JURDIQUES II.1. Introducci³ II.2. El car cter: normes imperatives i normes permissives II.3. Consideraci³ especial de les normes permissives II.4. El contingut: normes abstractes i concretes II.5. La condici³ d'aplicaci³: sup²sit de fet i conseq¼¨ncia jur­- dica II.6. Les classes de normes jur­diques segons l'autoritat II.7. El/els subjectes normatius: normes generals i particulars II.8. L'ocasi³: marc territorial i temporal d'aplicaci³ de les nor- mes jur­diques II.9. La promulgaci³: normes escrites i consuetudin ries II.10. El problema de la sanci³ III. NORMES DE CONDUCTA I NORMES D'ORGANITZACI: LLUR DIVERSA FUNCI Cap­tol 6 EL DRET COM A ORDENAMENT JURDIC I. LA NOCI DE L'ORDENAMENT JURDIC II. SOBRE LA UNITAT DE L'ORDENAMENT JURDIC II.1. Introducci³. La noci³ de validesa II.2. La soluci³ de la jerarquia normativa i la norma fonamental (KELSEN) II.3. El criteri de la regla de reconeixement (HART) II.4. El criteri de reconeixement per part dels ²rgans d'aplicaci³ III. SOBRE LA PLENITUD I LA COHERNCIA DE L'ORDENA- MENT JURDIC III.1. El problema de les llacunes i la seua integraci³ III.2. Les antin²mies i els seus criteris de resoluci³ IV. A PROPSIT DELS PRINCIPIS Cap­tol 7 CONCEPTES JURDICS FONAMENTALS I. INTRODUCCI II. PERSONALITAT JURDICA I CAPACITAT D'OBRAR II.1. El concepte jur­dic de personalitat II.2. Persones f­siques i persones jur­diques II.3. Capacitat jur­dica i capacitat d'obrar III. EL DEURE JURDIC III.1. Introducci³ hist²rica III.2. Concepte III.3. Estructura III.3.a. La soluci³ de Kelsen III.3.b. La concepci³ de Hart III.3.c. Conclusi³ IV. EL DRET SUBJECTIU IV.1. Introducci³ IV.2. El concepte de dret subjectiu IV.2.a. El dret subjectiu com a producte hist²ric i com a t¨cnica-jur­dica IV.2.b. La dificultat de definir el dret subjectiu IV.2.c. La negaci³ del dret subjectiu IV.2.d. La relaci³ entre dret subjectiu i deure jur­dic IV.3. Les modalitats de dret subjectiu V. L'ACTE JURDIC V.1. L'acte jur­dic V.2. Invalidesa i inefic cia dels actes jur­dics VI. LA RELACI JURDICA VII. EL NEGOCI JURDIC VIII EL CONTRACTE VIII.1. Introducci³ VIII.2. Concepte i funci³ VIII.3. Els nous tipus contractuals VIII.3.a. Contractes en Massa VIII.3.b. Contractes Normats VIII.3.c. Contractes For§osos VIII.3.d. Els contractes administratius IX. RESPONSABILITAT IX.1. Concepte IX.2. Tipus IX.2.a. Directa i indirecta IX.2.b. Objectiva i subjectiva IX.2.c. Contractual i extracontractual X. LA SANCI X.1. Introducci³ X.2. Caracter­stiques de la Sanci³ X.3. Tipus de Sanci³ X.4. Difer¨ncia entre sancions civils i penals XI. L'ANTI JURICITAT XI.1. La concepci³ de Kelsen XI.2. Observacions cr­tiques al model kelseni  XI.2.a. La cr­tica de Hart al plantejament kelseni  XI.2.b. Altres problemes derivats del plantejament kelseni  XI.2.c. El problema de la norma penal XII. EL DELICTE TERCERA PART: CREACI, INTERPRETACI, APLICACI DEL DRET Cap­tol 8 FONTS DEL DRET I. CONCEPTE DE FONTS DEL DRET I.1. Normes sobre la producci³ jur­dica I.2. Principis de relaci³ entre normes en l'ordenament espanyol II. EL SISTEMA DE FONTS EN L'ORDENAMENT JURDIC ES- PANYOL III. LA CONSTITUCI III.1. Aproximaci³ al concepte de Constituci³ III.1.a. Car cter pol­tic o jur­dic de la Constituci³ III.1.b. Constituci³ en sentit material i formal III.1.c. Car cter r­gid o flexible de la Constituci³ III.2. Funcions de la Constituci³ III.2.a. La Constituci³ com a norma suprema III.2.b. La Constituci³, font directa dels drets fonamentals III.2.c. La Constituci³ com a norma que regula l'estructura, les compet¨ncies i els procediments de les institu- cions III.2.d. La Constituci³ com a element de Legitimitat III.3. La Constituci³ espanyola de 1978 IV. EL BLOC DE CONSTITUCIONALITAT V. LA JURISPRUDNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COM A FONT DE DRET VI. ELS TRACTATS INTERNACIONALS VII. EL DRET COMUNITARI EUROPEU VII.1. Fonts del Dret Comunitari VII.2. Les relacions entre el Dret comunitari i els Drets dels Estats membres VIII. LES FONTS DEL TTOL PRELIMINAR DEL CODI CIVIL IX. LA LLEI EN L'ORDENAMENT JURDIC ESPANYOL IX.1. Els l­mits de la llei en l'ordenament jur­dic espanyol IX.2. La diversitat de tipus de llei IX.2.a. Les lleis org niques IX.2.b. Els Estatuts d'Autonomia IX.2.c. Les lleis auton²miques X. ELS DECRETS LLEI XI. ELS DECRETS LEGISLATIUS XII. ELS REGLAMENTS XIII. EL COSTUM XIV. PRINCIPIS GENERALS DEL DRET I EQUITAT XV. LA JURISPRUDNCIA XV.1.. Sistema continental i sistema anglosax³ XV.2. La naturalesa de la decisi³ judicial XV.3. Vies per a la creaci³ judicial del Dret XV.4. El valor de la jurisprud¨ncia com a font del Dret en l'orga- nitzaci³ jur­dica espanyola Cap­tol 9 SOBRE LA INTERPRETACI JURDICA I. CREACI I INTERPRETACI DEL DRET I.1. El model tradicional I.2. Cr­tica I.2.a. Pressup²sits: l'activitat del jurista com a decisi³ guiada pel raonament jur­dic i vinculada al marc normatiu I.2.b. Decisi³ jur­dica i justificaci³ racional. L'argumen- taci³ jur­dica I.2.c. Un altre model d'interpretaci³ jur­dica II. SOBRE LA INTERPRETACI DE LA CONSTITUCI II.1. Interpretaci³ &laqno;de» la Constituci³ II.2. Interpretaci³ &laqno;des de» la Constituci³ QUARTA PART: FINS DEL DRET Cap­tol 10 JUSTCIA I VALORS JURDICS I. JUSTCIA I DRET II. TEORIES DE LA JUSTCIA III. A VOLTES AMB EL CONTINGUT IV. ELS VALORS JURDICS IV.1. Els valors superiors IV.2. El valor llibertat IV.3. El valor igualtat IV.4. El pluralisme pol­tic IV.5. El valor solidaritat IV.6. El valor seguretat jur­dica Cap­tol 11 ELS DRETS HUMANS I. NOTES PRELIMINARS II. LA GNESI HISTRICA I DOCTRINAL DELS DRETS HUMANS III. LES PRIMERES DECLARACIONS DE DRETS IV. ELS DRETS ECONMICS, SOCIALS I CULTURALS V. INTERNACIONALITZACI DELS DRETS HUMANS VI. PLANTEJAMENTS ACTUALS DEL PROBLEMA VII. ELS DRETS FONAMENTALS VII.1. Caracter­stiques generals VII.2. La regulaci³ constitucional VII.2.a. Diferents instruments de positivaci³ VII.2.b. La protecci³ espec­fica d'alguns drets APNDIX: SOBRE ELS SABERS JURDICS Cap­tol 12 CINCIA DEL DRET, CINCIES JURDIQUES, SOCIOLOGIA DEL DRET, FILOSOFIA DEL DRET I. VISI GENERAL DELS ANOMENATS SABERS JURDICS II. LA CINCIA DEL DRET II.1. Introducci³ II.2. Sobre la cientificitat de la Ci¨ncia del Dret II.3. L'estructura de la Ci¨ncia del Dret II.3.a. Caracteritzaci³ i funcions de la dogm tica jur­dica II.3.b. El Dret comparat II.3.c. La teoria general del Dret II.4. Ci¨ncia del Dret i ci¨ncies jur­diques III. ESPECIAL CONSIDERACI DE LA SOCIOLOGIA DEL DRET III.1. Antecedents III.2. Fundaci³ III.3. Temes de la Sociologia del Dret. Sociologia del Dret te²rica i emp­rica IV. LA FILOSOFIA DEL DRET IV.1. La Filosofia del Dret com a reflexi³ sobre el sentit del Dret IV.2. Problemes de la Filosofia del Dret IV.3. Relacions de la Filosofia del Dret amb la Ci¨ncia i la Socio- logia jur­diques referencies bibliogr fiques
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar