bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Codi penal i legislació penal especial

de Antoni Llabres Fuster
  • Autor: Antoni Llabres Fuster
  • N° de páginas: 596
  • isbn: 9788480025553
  • Idioma: español
  • visitas: 5
IndiceNota prèviaAbreviacionsEstudi preliminarLlei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penalEXPOSICI? DE MOTIUST?TOL PRELIMINAR: DE LES GARANTIES PENALS I DE L'APLICACI? DE LA LLEI PENALLLIBRE IDISPOSICIONS GENERALS SOBRE ELS DELICTES I LES FALTES, LES PERSONESRESPONSABLES, LES PENES, LES MESURES DE SEGURETAT I ALTRES CONSEQ??NCIES DELA INFRACCI? PENALT?TOL I DE LA INFRACCI? PENAL Capítol I Dels delictes i de les faltes Capítol II De les causes que eximeixen de la responsabilitat criminal Capítol III De les circumstàncies que atenuen la responsabilitat criminal Capítol IV De les circumstàncies que agreugen la responsabilitat criminal Capítol V De la circumstància mixta de parentiu Capítol VI Disposicions generalsT?TOL II DE LES PERSONES CRIMINALMENT RESPONSABLES DELS DELICTES I DE LESFALTEST?TOL III DE LES PENES Capítol I De la pena, les seves classes i efectes Secció 1a De les penes i de les seves classes Secció 2a De les penes privatives de llibertat Secció 3a De les penes privatives de drets Secció 4a De la pena de multa Secció 5a De les penes accessòries Secció 6a Disposicions comunes Capítol II De l'aplicació de les penes Secció 1a Regles generals per a l'aplicació de les penes Secció 2a Regles especials per a l'aplicació de les penes Capítol III De les formes substitutives de l'execució de les penes privatives de llibertat Secció 1a De la suspensió de l'execució de les penes privatives de llibertat Secció 2a De la substitució de les penes privatives de llibertat Secció 3a De la llibertat condicional Secció 4a Disposicions comunesT?TOL IV DE LES MESURES DE SEGURETAT Capítol I De les mesures de seguretat en general Capítol II De l'aplicació de les mesures de seguretat Secció 1a De les mesures privatives de llibertat Secció 2a De les mesures no privatives de llibertatT?TOL V DE LA RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DELS DELICTES I DE LES FALTESI DE LES COSTES PROCESSALS Capítol I De la responsabilitat civil i de la seva extensió Capítol II De les persones civilment responsables Capítol III De les costes processals Capítol IV Del compliment de la responsabilitat civil i les altres responsabilitats pecuniàriesT?TOL VI DE LES CONSEQ??NCIES ACCESS?RIEST?TOL VII DE L'EXTINCI? DE LA RESPONSABILITAT CRIMINAL I ELS SEUS EFECTES Capítol I De les causes que extingeixen la responsabilitat criminal Capítol II De la cancel·lació d'antecedents delictiusLLIBRE IIDELS DELICTES I DE LES SEVES PENEST?TOL I DE L'HOMICIDI I LES SEVES FORMEST?TOL II DE L'AVORTAMENTT?TOL III DE LES LESIONST?TOL IV DE LES LESIONS AL FETUST?TOL V DELS DELICTES RELATIUS A LA MANIPULACI? GEN?TICAT?TOL VI DELS DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT Capítol I De les detencions il·legals i segrests Capítol II De les amenaces Capítol III De les coaccionsT?TOL VII DE LES TORTURES I ALTRES DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT MORALT?TOL VIII DELS DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL Capítol I De les agressions sexuals Capítol II Dels abusos sexuals Capítol III De l'assetjament sexual Capítol IV Dels delictes d'exhibicionisme i provocació sexual Capítol V Dels delictes relatius a la prostitució Capítol VI Disposicions comunes als capítols anteriorsT?TOL IX DE L'OMISSI? DEL DEURE DE SOCORST?TOL X DELS DELICTES CONTRA LA INTIMITAT, EL DRET A LA PR?PIA IMATGE I LAINVIOLABILITAT DEL DOMICILI Capítol I Del descobriment i revelació de secrets Capítol II De la violació de la llar, domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públicT?TOL XI DELS DELICTES CONTRA L'HONOR Capítol I De la calúmnia Capítol II De la injúria Capítol III Disposicions generalsT?TOL XII DELS DELICTES CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS Capítol I Dels matrimonis il·legals Capítol II De la suposició de part i de l'alteració de la paternitat, estat o condició del menor Capítol III Dels delictes contra els drets i deures familiars Secció 1a De la infracció dels deures de custòdia i de la inducció de menors a l'abandonament del domicili Secció 2a De l'abandonament de família, menors o incapaçosT?TOL XIII DELS DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I CONTRA L'ORDRESOCIOECON?MIC Capítol I Dels furts Capítol II Dels robatoris Capítol III De l'extorsió Capítol IV Del robatori i furt d'ús de vehicles Capítol V De la usurpació Capítol VI De les defraudacions Secció 1a De les estafes Secció 2a De l'apropiació indeguda Secció 3a De les defraudacions de fluid elèctric i anàlogues Capítol VII De les insolvències punibles Capítol VIII De l'alteració de preus en concursos i subhastes públics Capítol IX Dels danys Capítol X Disposicions comunes als capítols anteriors Capítol XI Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors Secció 1a Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual Secció 2a Dels delictes relatius a la propietat industrial Secció 3a Dels delictes relatius al mercat i als consumidors Secció 4a Disposicions comunes a les seccions anteriors Capítol XII De la sostracció d'una cosa pròpia a la seva utilitat social o cultural Capítol XIII Dels delictes societaris Capítol XIV De la receptació i altres conductes afinsT?TOL XIV DELS DELICTES CONTRA LA HISENDA P?BLICA I CONTRA LA SEGURETATSOCIALT?TOL XV DELS DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORST?TOL XVI DELS DELICTES RELATIUS A L'ORDENACI? DEL TERRITORI I A LAPROTECCI? DEL PATRIMONI HIST?RIC I DEL MEDI AMBIENT Capítol I Dels delictes sobre l'ordenació del territori Capítol II Dels delictes sobre el patrimoni històric Capítol III Dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient Capítol IV Dels delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna Capítol V Disposicions comunesT?TOL XVII DELS DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COL·LECTIVA Capítol I Dels delictes de risc catastròfic Secció 1a Dels delictes relatius a l'energia nuclear i a les radiacions ionitzants Secció 2a Dels estralls Secció 3a D'altres delictes de risc provocat per altres agents Capítol II Dels incendis Secció 1a Dels delictes d'incendi Secció 2a Dels incendis forestals Secció 3a Dels incendis en zones no forestals Secció 4a Dels incendis en béns propis Secció 5a Disposició comuna Capítol III Dels delictes contra la salut pública Capítol IV Dels delictes contra la seguretat del trànsitT?TOL XVIII DE LES FALSEDATS Capítol I De la falsificació de moneda i efectes timbrats Capítol II De les falsedats documentals Secció 1a De la falsificació de documents públics, oficials i mercantils i dels despatxos transmesos per serveis de telecomunicació Secció 2a De la falsificació de documents privats Secció 3a De la falsificació de certificats Capítol III Disposició general Capítol IV De la usurpació de l'estat civil Capítol V De la usurpació de funcions públiques i de l'intrusismeT?TOL XIX DELS DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACI? P?BLICA Capítol I De la prevaricació dels funcionaris públics i d'altres comportaments injusts Capítol II De l'abandonament de destinació i de l'omissió del deure de perseguir delictes Capítol III De la desobediència i la denegació d'auxili Capítol IV De la infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets Capítol V Del suborn Capítol VI Del tràfic d'influències Capítol VII De la malversació Capítol VIII Dels fraus i exaccions il·legals Capítol IX De les negociacions i les activitats prohibides als funcionaris públics i dels abusos en l'exercici de la seva funcióT?TOL XX DELS DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACI? DE JUST?CIA Capítol I De la prevaricació Capítol II De l'omissió del deure d'impedir delictes o de promoure'n la persecució Capítol III De l'encobriment Capítol IV De la realització arbitrària del propi dret Capítol V De l'acusació i denúncia falses i de la simulació de delictes Capítol VI Del fals testimoniatge Capítol VII De l'obstrucció a la justícia i la deslleialtat professional Capítol VIII Del trencament de condemnaT?TOL XXI DELS DELICTES CONTRA LA CONSTITUCI? Capítol I Rebel·lió Capítol II Dels delictes contra la Corona Capítol III Dels delictes contra les institucions de l'estat i la divisió de poders Secció 1a Dels delictes contra les institucions de l'estat Secció 2a De la usurpació d'atribucions Capítol IV Dels delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques i al deure de compliment de la prestació social substitutòria Secció 1a Dels delictes comesos en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució Secció 2a Dels delictes contra la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts Secció 3a Dels delictes contra el deure de compliment de la prestació social substitutòria Capítol V Dels delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals Secció 1a Dels delictes comesos pels funcionaris públics contra la llibertat individual Secció 2a Dels delictes comesos pels funcionaris públics contra la inviolabilitat domiciliària i altres garanties de la intimitat Secció 3a Dels delictes comesos pels funcionaris públics contra altres drets individuals Capítol VI Dels ultratges a EspanyaT?TOL XII DELS DELICTES CONTRA L'ORDRE P?BLIC Capítol I Sedició Capítol II Dels atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i de la resistència i la desobediència Capítol III Dels desordres públics Capítol IV Disposició comuna als capítols anteriors Capítol V De la tinença, el tràfic i el dipòsit d'armes, municions o explosius i dels delictes de terrorisme Secció 1a De la tinença, el tràfic i el dipòsit d'armes, municions o explosius Secció 2a Dels delictes de terrorismeT?TOL XXIII DELS DELICTES DE TRA?CI? I CONTRA LA PAU O LA INDEPEND?NCIA DEL'ESTAT I RELATIUS A LA DEFENSA NACIONAL Capítol I Dels delictes de traïció Capítol II Dels delictes que comprometen la pau o la independència de l'estat Capítol III Dels delictes relatius a la defensa nacional Secció 1a Del descobriment i la revelació de secrets i informacions relatius a la defensa nacional Secció 2a Dels delictes contra el deure de prestació del servei militarT?TOL XXIV DELS DELICTES CONTRA LA COMUNITAT INTERNACIONAL Capítol I Dels delictes contra el Dret de gents Capítol II Dels delictes de genocidi Capítol III Dels delictes contra les persones i els béns protegits en cas de conflicte armat Capítol IV Disposicions comunesLLIBRE IIIDE LES FALTES I LES SEVES PENEST?TOL I DE LES FALTES CONTRA LES PERSONEST?TOL II DE LES FALTES CONTRA EL PATRIMONIT?TOL III DE LES FALTES CONTRA ELS INTERESSOS GENERALST?TOL IV DE LES FALTES CONTRA L'ORDRE P?BLICT?TOL V DISPOSICIONS COMUNES A LES FALTESDISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS TRANSIT?RIESDISPOSICI? DEROGAT?RIADISPOSICIONS FINALSDecret 3.096/1973, de 14 de setembre, pel qual es publica el Codi penal,text refós conforme a la Llei 44/1971, de 15 de novembre (art. 8.2, 9.3,20.1a, 22, 65 i 417 bis)Legislació penal especial:­ Llei 209/1964, de 24 de desembre, penal i processal de la navegació aèria(art. 1 a 75)­ Llei 50/1965, de 17 de juliol, sobre la venda de béns mobles a terminis(art. 12)­ Llei 40/1979, de 10 de desembre, sobre el règim jurídic del control decanvis (art. 6 a 9)­ Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ús de la banderanacional i el d'altres banderes i ensenyes (art. 4 i 10)­ Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (art.135 a 150)­ Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del tribunal del jurat (art.41.4,55.3, 58.2 i disposició addicional segona)­ Llei orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de repressió del contraban(art. 1 a 10 i disposicions)Taula comparativa entre l'articulat del Cp de 1995 i el del Cp de 1973Taula comparativa entre l'articulat del Cp de 1973 i el del Cp de 1995Relació cronològica de disposicions esmentades?ndex analític del Codi penalLey orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar