bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Codi penal i legislació penal especial

de Antoni Llabres Fuster
  • Autor: Antoni Llabres Fuster
  • N° de páginas: 596
  • isbn: 9788480025553
  • Idioma: español
  • visitas: 0
IndiceNota pr¨viaAbreviacionsEstudi preliminarLlei org nica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penalEXPOSICI DE MOTIUSTTOL PRELIMINAR: DE LES GARANTIES PENALS I DE L'APLICACI DE LA LLEI PENALLLIBRE IDISPOSICIONS GENERALS SOBRE ELS DELICTES I LES FALTES, LES PERSONESRESPONSABLES, LES PENES, LES MESURES DE SEGURETAT I ALTRES CONSEQNCIES DELA INFRACCI PENALTTOL I DE LA INFRACCI PENAL Cap­tol I Dels delictes i de les faltes Cap­tol II De les causes que eximeixen de la responsabilitat criminal Cap­tol III De les circumst ncies que atenuen la responsabilitat criminal Cap­tol IV De les circumst ncies que agreugen la responsabilitat criminal Cap­tol V De la circumst ncia mixta de parentiu Cap­tol VI Disposicions generalsTTOL II DE LES PERSONES CRIMINALMENT RESPONSABLES DELS DELICTES I DE LESFALTESTTOL III DE LES PENES Cap­tol I De la pena, les seves classes i efectes Secci³ 1a De les penes i de les seves classes Secci³ 2a De les penes privatives de llibertat Secci³ 3a De les penes privatives de drets Secci³ 4a De la pena de multa Secci³ 5a De les penes access²ries Secci³ 6a Disposicions comunes Cap­tol II De l'aplicaci³ de les penes Secci³ 1a Regles generals per a l'aplicaci³ de les penes Secci³ 2a Regles especials per a l'aplicaci³ de les penes Cap­tol III De les formes substitutives de l'execuci³ de les penes privatives de llibertat Secci³ 1a De la suspensi³ de l'execuci³ de les penes privatives de llibertat Secci³ 2a De la substituci³ de les penes privatives de llibertat Secci³ 3a De la llibertat condicional Secci³ 4a Disposicions comunesTTOL IV DE LES MESURES DE SEGURETAT Cap­tol I De les mesures de seguretat en general Cap­tol II De l'aplicaci³ de les mesures de seguretat Secci³ 1a De les mesures privatives de llibertat Secci³ 2a De les mesures no privatives de llibertatTTOL V DE LA RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DELS DELICTES I DE LES FALTESI DE LES COSTES PROCESSALS Cap­tol I De la responsabilitat civil i de la seva extensi³ Cap­tol II De les persones civilment responsables Cap­tol III De les costes processals Cap­tol IV Del compliment de la responsabilitat civil i les altres responsabilitats pecuni riesTTOL VI DE LES CONSEQNCIES ACCESSRIESTTOL VII DE L'EXTINCI DE LA RESPONSABILITAT CRIMINAL I ELS SEUS EFECTES Cap­tol I De les causes que extingeixen la responsabilitat criminal Cap­tol II De la cancel·laci³ d'antecedents delictiusLLIBRE IIDELS DELICTES I DE LES SEVES PENESTTOL I DE L'HOMICIDI I LES SEVES FORMESTTOL II DE L'AVORTAMENTTTOL III DE LES LESIONSTTOL IV DE LES LESIONS AL FETUSTTOL V DELS DELICTES RELATIUS A LA MANIPULACI GENTICATTOL VI DELS DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT Cap­tol I De les detencions il·legals i segrests Cap­tol II De les amenaces Cap­tol III De les coaccionsTTOL VII DE LES TORTURES I ALTRES DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT MORALTTOL VIII DELS DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT SEXUAL Cap­tol I De les agressions sexuals Cap­tol II Dels abusos sexuals Cap­tol III De l'assetjament sexual Cap­tol IV Dels delictes d'exhibicionisme i provocaci³ sexual Cap­tol V Dels delictes relatius a la prostituci³ Cap­tol VI Disposicions comunes als cap­tols anteriorsTTOL IX DE L'OMISSI DEL DEURE DE SOCORSTTOL X DELS DELICTES CONTRA LA INTIMITAT, EL DRET A LA PRPIA IMATGE I LAINVIOLABILITAT DEL DOMICILI Cap­tol I Del descobriment i revelaci³ de secrets Cap­tol II De la violaci³ de la llar, domicili de persones jur­diques i establiments oberts al pºblicTTOL XI DELS DELICTES CONTRA L'HONOR Cap­tol I De la calºmnia Cap­tol II De la injºria Cap­tol III Disposicions generalsTTOL XII DELS DELICTES CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS Cap­tol I Dels matrimonis il·legals Cap­tol II De la suposici³ de part i de l'alteraci³ de la paternitat, estat o condici³ del menor Cap­tol III Dels delictes contra els drets i deures familiars Secci³ 1a De la infracci³ dels deures de cust²dia i de la inducci³ de menors a l'abandonament del domicili Secci³ 2a De l'abandonament de fam­lia, menors o incapa§osTTOL XIII DELS DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I CONTRA L'ORDRESOCIOECONMIC Cap­tol I Dels furts Cap­tol II Dels robatoris Cap­tol III De l'extorsi³ Cap­tol IV Del robatori i furt d'ºs de vehicles Cap­tol V De la usurpaci³ Cap­tol VI De les defraudacions Secci³ 1a De les estafes Secci³ 2a De l'apropiaci³ indeguda Secci³ 3a De les defraudacions de fluid el¨ctric i an logues Cap­tol VII De les insolv¨ncies punibles Cap­tol VIII De l'alteraci³ de preus en concursos i subhastes pºblics Cap­tol IX Dels danys Cap­tol X Disposicions comunes als cap­tols anteriors Cap­tol XI Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors Secci³ 1a Dels delictes relatius a la propietat intel·lectual Secci³ 2a Dels delictes relatius a la propietat industrial Secci³ 3a Dels delictes relatius al mercat i als consumidors Secci³ 4a Disposicions comunes a les seccions anteriors Cap­tol XII De la sostracci³ d'una cosa pr²pia a la seva utilitat social o cultural Cap­tol XIII Dels delictes societaris Cap­tol XIV De la receptaci³ i altres conductes afinsTTOL XIV DELS DELICTES CONTRA LA HISENDA PBLICA I CONTRA LA SEGURETATSOCIALTTOL XV DELS DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORSTTOL XVI DELS DELICTES RELATIUS A L'ORDENACI DEL TERRITORI I A LAPROTECCI DEL PATRIMONI HISTRIC I DEL MEDI AMBIENT Cap­tol I Dels delictes sobre l'ordenaci³ del territori Cap­tol II Dels delictes sobre el patrimoni hist²ric Cap­tol III Dels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient Cap­tol IV Dels delictes relatius a la protecci³ de la flora i la fauna Cap­tol V Disposicions comunesTTOL XVII DELS DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COL·LECTIVA Cap­tol I Dels delictes de risc catastr²fic Secci³ 1a Dels delictes relatius a l'energia nuclear i a les radiacions ionitzants Secci³ 2a Dels estralls Secci³ 3a D'altres delictes de risc provocat per altres agents Cap­tol II Dels incendis Secci³ 1a Dels delictes d'incendi Secci³ 2a Dels incendis forestals Secci³ 3a Dels incendis en zones no forestals Secci³ 4a Dels incendis en b©ns propis Secci³ 5a Disposici³ comuna Cap­tol III Dels delictes contra la salut pºblica Cap­tol IV Dels delictes contra la seguretat del tr nsitTTOL XVIII DE LES FALSEDATS Cap­tol I De la falsificaci³ de moneda i efectes timbrats Cap­tol II De les falsedats documentals Secci³ 1a De la falsificaci³ de documents pºblics, oficials i mercantils i dels despatxos transmesos per serveis de telecomunicaci³ Secci³ 2a De la falsificaci³ de documents privats Secci³ 3a De la falsificaci³ de certificats Cap­tol III Disposici³ general Cap­tol IV De la usurpaci³ de l'estat civil Cap­tol V De la usurpaci³ de funcions pºbliques i de l'intrusismeTTOL XIX DELS DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACI PBLICA Cap­tol I De la prevaricaci³ dels funcionaris pºblics i d'altres comportaments injusts Cap­tol II De l'abandonament de destinaci³ i de l'omissi³ del deure de perseguir delictes Cap­tol III De la desobedi¨ncia i la denegaci³ d'auxili Cap­tol IV De la infidelitat en la cust²dia de documents i de la violaci³ de secrets Cap­tol V Del suborn Cap­tol VI Del tr fic d'influ¨ncies Cap­tol VII De la malversaci³ Cap­tol VIII Dels fraus i exaccions il·legals Cap­tol IX De les negociacions i les activitats prohibides als funcionaris pºblics i dels abusos en l'exercici de la seva funci³TTOL XX DELS DELICTES CONTRA L'ADMINISTRACI DE JUSTCIA Cap­tol I De la prevaricaci³ Cap­tol II De l'omissi³ del deure d'impedir delictes o de promoure'n la persecuci³ Cap­tol III De l'encobriment Cap­tol IV De la realitzaci³ arbitr ria del propi dret Cap­tol V De l'acusaci³ i denºncia falses i de la simulaci³ de delictes Cap­tol VI Del fals testimoniatge Cap­tol VII De l'obstrucci³ a la just­cia i la deslleialtat professional Cap­tol VIII Del trencament de condemnaTTOL XXI DELS DELICTES CONTRA LA CONSTITUCI Cap­tol I Rebel·li³ Cap­tol II Dels delictes contra la Corona Cap­tol III Dels delictes contra les institucions de l'estat i la divisi³ de poders Secci³ 1a Dels delictes contra les institucions de l'estat Secci³ 2a De la usurpaci³ d'atribucions Cap­tol IV Dels delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats pºbliques i al deure de compliment de la prestaci³ social substitut²ria Secci³ 1a Dels delictes comesos en ocasi³ de l'exercici dels drets fonamentals i de les llibertats pºbliques garantits per la Constituci³ Secci³ 2a Dels delictes contra la llibertat de consci¨ncia, els sentiments religiosos i el respecte als difunts Secci³ 3a Dels delictes contra el deure de compliment de la prestaci³ social substitut²ria Cap­tol V Dels delictes comesos pels funcionaris pºblics contra les garanties constitucionals Secci³ 1a Dels delictes comesos pels funcionaris pºblics contra la llibertat individual Secci³ 2a Dels delictes comesos pels funcionaris pºblics contra la inviolabilitat domicili ria i altres garanties de la intimitat Secci³ 3a Dels delictes comesos pels funcionaris pºblics contra altres drets individuals Cap­tol VI Dels ultratges a EspanyaTTOL XII DELS DELICTES CONTRA L'ORDRE PBLIC Cap­tol I Sedici³ Cap­tol II Dels atemptats contra l'autoritat, els seus agents i els funcionaris pºblics, i de la resist¨ncia i la desobedi¨ncia Cap­tol III Dels desordres pºblics Cap­tol IV Disposici³ comuna als cap­tols anteriors Cap­tol V De la tinen§a, el tr fic i el dip²sit d'armes, municions o explosius i dels delictes de terrorisme Secci³ 1a De la tinen§a, el tr fic i el dip²sit d'armes, municions o explosius Secci³ 2a Dels delictes de terrorismeTTOL XXIII DELS DELICTES DE TRACI I CONTRA LA PAU O LA INDEPENDNCIA DEL'ESTAT I RELATIUS A LA DEFENSA NACIONAL Cap­tol I Dels delictes de tra¯ci³ Cap­tol II Dels delictes que comprometen la pau o la independ¨ncia de l'estat Cap­tol III Dels delictes relatius a la defensa nacional Secci³ 1a Del descobriment i la revelaci³ de secrets i informacions relatius a la defensa nacional Secci³ 2a Dels delictes contra el deure de prestaci³ del servei militarTTOL XXIV DELS DELICTES CONTRA LA COMUNITAT INTERNACIONAL Cap­tol I Dels delictes contra el Dret de gents Cap­tol II Dels delictes de genocidi Cap­tol III Dels delictes contra les persones i els b©ns protegits en cas de conflicte armat Cap­tol IV Disposicions comunesLLIBRE IIIDE LES FALTES I LES SEVES PENESTTOL I DE LES FALTES CONTRA LES PERSONESTTOL II DE LES FALTES CONTRA EL PATRIMONITTOL III DE LES FALTES CONTRA ELS INTERESSOS GENERALSTTOL IV DE LES FALTES CONTRA L'ORDRE PBLICTTOL V DISPOSICIONS COMUNES A LES FALTESDISPOSICIONS ADDICIONALSDISPOSICIONS TRANSITRIESDISPOSICI DEROGATRIADISPOSICIONS FINALSDecret 3.096/1973, de 14 de setembre, pel qual es publica el Codi penal,text ref³s conforme a la Llei 44/1971, de 15 de novembre (art. 8.2, 9.3,20.1a, 22, 65 i 417 bis)Legislaci³ penal especial:­ Llei 209/1964, de 24 de desembre, penal i processal de la navegaci³ a¨ria(art. 1 a 75)­ Llei 50/1965, de 17 de juliol, sobre la venda de b©ns mobles a terminis(art. 12)­ Llei 40/1979, de 10 de desembre, sobre el r¨gim jur­dic del control decanvis (art. 6 a 9)­ Llei 39/1981, de 28 d'octubre, per la qual es regula l'ºs de la banderanacional i el d'altres banderes i ensenyes (art. 4 i 10)­ Llei org nica 5/1985, de 19 de juny, del r¨gim electoral general (art.135 a 150)­ Llei org nica 5/1995, de 22 de maig, del tribunal del jurat (art.41.4,55.3, 58.2 i disposici³ addicional segona)­ Llei org nica 12/1995, de 12 de desembre, de repressi³ del contraban(art. 1 a 10 i disposicions)Taula comparativa entre l'articulat del Cp de 1995 i el del Cp de 1973Taula comparativa entre l'articulat del Cp de 1973 i el del Cp de 1995Relaci³ cronol²gica de disposicions esmentadesndex anal­tic del Codi penalLey org¡nica 10/1995, de 23 de noviembre, del C³digo penal
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar