bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Códi Penal i Legislació Penal Especial.

de Varios autores
  • Autor: Varios autores
  • N° de páginas: 520
  • isbn: 9788480029582
  • Idioma: español
  • visitas: 0
Nota prèvia a la 2a edició` Nota prèvia a la 1a edició Abreviacions Relació de la legislació modificadora del Cp de 1995 Relació d'articles i epígrafs afectats per les reformes del Cp Estudi preliminar Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi penal EXPOSICIà DE MOTIUS TÃTOL PRELIMINAR: DE LES GARANTIES PENALS I DE L’APLICACIà DE LA LLEI PENAL LLIBRE I DISPOSICIONS GENERALS SOBRE ELS DELICTES I LES FALTES, LES PERSONES RESPONSABLES, LES PENES, LES MESURES DE SEGURETAT I ALTRES CONSEQÃÃNCIES DE LA INFRACCIà PENAL TÃTOL IDE LA INFRACCIà PENAL  Capítol IDels delictes i de les faltes Capítol IIDe les causes que eximeixen de la responsabilitat criminal Capítol IIIDe les circumstàncies que atenuen la responsabilitat criminal Capítol IVDe les circumstàncies que agreugen la responsabilitat criminal Capítol VDe la circumstància mixta de parentiu Capítol VIDisposicions generals TÃTOL IIDE LES PERSONES CRIMINALMENT RESPONSABLES DELS DELICTES I DE LES FALTES  TÃTOL IIIDE LES PENES  Capítol IDe la pena, les seves classes i efectes Secció 1aDe les penes i de les seves classes Secció 2aDe les penes privatives de llibertat Secció 3aDe les penes privatives de drets Secció 4aDe la pena de multa Secció 5aDe les penes accessòries Secció 6aDisposicions comunes Capítol IIDe l’aplicació de les penes Secció 1aRegles generals per a l’aplicació de les penes Secció 2aRegles especials per a l’aplicació de les penes Capítol IIIDe les formes substitutives de l’execució de les penes privatives de llibertat Secció 1aDe la suspensió de l’execució de les penes privatives de llibertat Secció 2aDe la substitució de les penes privatives de llibertat Secció 3aDe la llibertat condicional Secció 4aDisposicions comunes TÃTOL IVDE LES MESURES DE SEGURETAT  Capítol IDe les mesures de seguretat en general Capítol IIDe l’aplicació de les mesures de seguretat Secció 1aDe les mesures privatives de llibertat Secció 2aDe les mesures no privatives de llibertat TÃTOL VDE LA RESPONSABILITAT CIVIL DERIVADA DELS DELICTES I DE LES FALTES I DE LES COSTES PROCESSALS  Capítol IDe la responsabilitat civil i de la seva extensió Capítol IIDe les persones civilment responsables Capítol IIIDe les costes processals Capítol IVDel compliment de la responsabilitat civil i les altres responsabilitats pecuniàries TÃTOL VIDE LES CONSEQÃÃNCIES ACCESSÃRIES  TÃTOL VIIDE L’EXTINCIà DE LA RESPONSABILITAT CRIMINAL I ELS SEUS EFECTES  Capítol IDe les causes que extingeixen la responsabilitat criminal Capítol IIDe la cancel·lació d’antecedents delictius LLIBRE II DELS DELICTES I DE LES SEVES PENES TÃTOL IDE L’HOMICIDI I LES SEVES FORMES  TÃTOL IIDE L’AVORTAMENT  TÃTOL IIIDE LES LESIONS  TÃTOL IVDE LES LESIONS AL FETUS TÃTOL VDELS DELICTES RELATIUS A LA MANIPULACIà GENÃTICA  TÃTOL VIDELS DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT  Capítol IDe les detencions il·legals i segrests Capítol IIDe les amenaces Capítol IIIDe les coaccions TÃTOL VIIDE LES TORTURES I ALTRES DELICTES CONTRA LA INTEGRITAT MORAL TÃTOL VIIIDELS DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT i indemnitat SEXUALS  Capítol IDe les agressions sexuals Capítol IIDels abusos sexuals Capítol IIIDe l’assetjament sexual Capítol IVDels delictes d’exhibicionisme i provocació sexual Capítol VDels delictes relatius a la prostitució i a la corrupció de menors Capítol VIDisposicions comunes als capítols anteriors TÃTOL IXDE L’OMISSIà DEL DEURE DE SOCORS TÃTOL XDELS DELICTES CONTRA LA INTIMITAT, EL DRET A LA PRÃPIA IMATGE I LA INVIOLABILITAT DEL DOMICILI  Capítol IDel descobriment i revelació de secrets Capítol IIDe la violació de la llar, domicili de persones jurídiques i establiments oberts al públic TÃTOL XIDELS DELICTES CONTRA L’HONOR  Capítol IDe la calúmnia Capítol IIDe la injúria Capítol IIIDisposicions generals TÃTOL XIIDELS DELICTES CONTRA LES RELACIONS FAMILIARS Capítol IDels matrimonis il·legals Capítol IIDe la suposició de part i de l’alteració de la paternitat, estat o condició del menor Capítol IIIDels delictes contra els drets i deures familiars Secció 1aDe la infracció dels deures de custòdia i de la inducció de menors a l’abandonament del domicili Secció 2aDe l’abandonament de família, menors o incapaços TÃTOL XIIIDELS DELICTES CONTRA EL PATRIMONI I CONTRA L’ORDRE SOCIOECONÃMIC  Capítol IDels furts Capítol IIDels robatoris Capítol IIIDe l’extorsió Capítol IVDel robatori i furt d’ús de vehicles Capítol VDe la usurpació Capítol VIDe les defraudacions Secció 1aDe les estafes Secció 2aDe l’apropiació indeguda Secció 3aDe les defraudacions de fluid elèctric i anàlogues Capítol VIIDe les insolvències punibles Capítol VIIIDe l’alteració de preus en concursos i subhastes públics Capítol IXDels danys Capítol XDisposicions comunes als capítols anteriors Capítol XIDels delictes relatius a la propietat intel·lectual i industrial, al mercat i als consumidors Secció 1aDels delictes relatius a la propietat intel·lectual Secció 2aDels delictes relatius a la propietat industrial Secció 3aDels delictes relatius al mercat i als consumidors Secció 4aDisposicions comunes a les seccions anteriors Capítol XIIDe la sostracció d’una cosa pròpia a la seva utilitat social o cultural Capítol XIIIDels delictes societaris Capítol XIVDe la receptació i altres conductes afins TÃTOL XIVDELS DELICTES CONTRA LA HISENDA PÃBLICA I CONTRA LA SEGURETAT SOCIAL TÃTOL XVDELS DELICTES CONTRA ELS DRETS DELS TREBALLADORS  TÃTOL XVIDELS DELICTES RELATIUS A L’ORDENACIà DEL TERRITORI I A LA PROTECCIà DEL PATRIMONI HISTÃRIC I DEL MEDI AMBIENT Capítol IDels delictes sobre l’ordenació del territori Capítol IIDels delictes sobre el patrimoni històric Capítol IIIDels delictes contra els recursos naturals i el medi ambient Capítol IVDels delictes relatius a la protecció de la flora i la fauna Capítol VDisposicions comunes TÃTOL XVIIDELS DELICTES CONTRA LA SEGURETAT COL·LECTIVA Capítol IDels delictes de risc catastròfic Secció 1aDels delictes relatius a l’energia nuclear i a les radiacions ionitzants Secció 2aDels estralls Secció 3aD’altres delictes de risc provocat per altres agents Capítol IIDels incendis Secció 1aDels delictes d’incendi Secció 2aDels incendis forestals Secció 3aDels incendis en zones no forestals Secció 4aDels incendis en béns propis Secció 5aDisposició comuna Capítol IIIDels delictes contra la salut pública Capítol IVDels delictes contra la seguretat del trànsit TÃTOL XVIIIDE LES FALSEDATS  Capítol IDe la falsificació de moneda i efectes timbrats Capítol IIDe les falsedats documentals Secció 1aDe la falsificació de documents públics, oficials i mercantils i dels despatxos transmesos per serveis de telecomunicació Secció 2aDe la falsificació de documents privats Secció 3aDe la falsificació de certificats Capítol IIIDisposició general Capítol IVDe la usurpació de l’estat civil Capítol VDe la usurpació de funcions públiques i de l’intrusisme TÃTOL XIXDELS DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIà PÃBLICA  Capítol IDe la prevaricació dels funcionaris públics i d’altres comportaments injusts Capítol IIDe l’abandonament de destinació i de l’omissió del deure de perseguir delictes Capítol IIIDe la desobediència i la denegació d’auxili Capítol IVDe la infidelitat en la custòdia de documents i de la violació de secrets Capítol VDel suborn Capítol VIDel tràfic d’influències Capítol VIIDe la malversació Capítol VIIIDels fraus i exaccions il·legals Capítol IXDe les negociacions i les activitats prohibides als funcionaris públics i dels abusos en l’exercici de la seva funció TÃTOL XXDELS DELICTES CONTRA L’ADMINISTRACIà DE JUSTÃCIA  Capítol IDe la prevaricació Capítol IIDe l’omissió del deure d’impedir delictes o de promoure’n la persecució Capítol IIIDe l’encobriment Capítol IVDe la realització arbitrària del propi dret Capítol VDe l’acusació i denúncia falses i de la simulació de delictes Capítol VIDel fals testimoniatge Capítol VIIDe l’obstrucció a la justícia i la deslleialtat professional Capítol VIIIDel trencament de condemna TÃTOL XXIDELS DELICTES CONTRA LA CONSTITUCIà Capítol IRebel·lió Capítol IIDels delictes contra la Corona Capítol IIIDels delictes contra les institucions de l’estat i la divisió de poders Secció 1aDels delictes contra les institucions de l’estat Secció 2aDe la usurpació d’atribucions Capítol IVDels delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques i al deure de compliment de la prestació social substitutòria Secció 1aDels delictes comesos en ocasió de l’exercici dels drets fonamentals i de les llibertats públiques garantits per la Constitució Secció 2aDels delictes contra la llibertat de consciència, els sentiments religiosos i el respecte als difunts Secció 3aDels delictes contra el deure de compliment de la prestació social substitutòria Capítol VDels delictes comesos pels funcionaris públics contra les garanties constitucionals Secció 1aDels delictes comesos pels funcionaris públics contra la llibertat individual Secció 2aDels delictes comesos pels funcionaris públics contra la inviolabilitat domiciliària i altres garanties de la intimitat Secció 3aDels delictes comesos pels funcionaris públics contra altres drets individuals Capítol VIDels ultratges a Espanya TÃTOL XXIIDELS DELICTES CONTRA L’ORDRE PÃBLIC Capítol ISedició Capítol IIDels atemptats contra l’autoritat, els seus agents i els funcionaris públics, i de la resistència i la desobediència Capítol IIIDels desordres públics Capítol IVDisposició comuna als capítols anteriors Capítol VDe la tinença, el tràfic i el dipòsit d’armes, municions o explosius i dels delictes de terrorisme Secció 1aDe la tinença, el tràfic i el dipòsit d’armes, municions o explosius Secció 2aDels delictes de terrorisme TÃTOL XXIIIDELS DELICTES DE TRAÃCIà I CONTRA LA PAU O LA INDEPENDÃNCIA DE L’ESTAT I RELATIUS A LA DEFENSA NACIONAL  Capítol IDels delictes de traïció Capítol IIDels delictes que comprometen la pau o la independència de l’estat Capítol IIIDels delictes relatius a la defensa nacional Secció 1aDel descobriment i la revelació de secrets i informacions relatius a la defensa nacional Secció 2aDels delictes contra el deure de prestació del servei militar TÃTOL XXIVDELS DELICTES CONTRA LA COMUNITAT INTERNACIONAL  Capítol IDels delictes contra el Dret de gents Capítol IIDels delictes de genocidi Capítol IIIDels delictes contra les persones i els béns protegits en cas de conflicte armat Capítol IVDisposicions comunes LLIBRE III DE LES FALTES I LES SEVES PENES TÃTOL IDE LES FALTES CONTRA LES PERSONES  TÃTOL IIDE LES FALTES CONTRA EL PATRIMONI TÃTOL IIIDE LES FALTES CONTRA ELS INTERESSOS GENERALS  TÃTOL IVDE LES FALTES CONTRA L’ORDRE PÃBLIC TÃTOL VDISPOSICIONS COMUNES A LES FALTES DISPOSICIONS ADDICIONALS DISPOSICIONS TRANSITÃRIES DISPOSICIà DEROGATÃRIA DISPOSICIONS FINALS Exposició de motius de la Llei orgànica 2/1998, de 15 de juny Exposició de motius de la Llei orgànica 7/1998, de 5 d’octubre Exposició de motius de la Llei orgànica 11/1999, de 30 d’abril Preàmbul de la Llei orgànica 14/1999, de 9 de juny Decret 3.096/1973, de 14 de setembre, pel qual es publica el Codi penal, text refós conforme a la Llei 44/1971, de 15 de novembre (art. 8.2, 9.3, 20.1a, 22, 65 i 417 bis) Legislació penal especial: –Llei 209/1964, de 24 de desembre, penal i processal de la navegació aèria (art. 1 a 75) –Llei 40/1979, de 10 de desembre, sobre el règim jurídic del control de canvis (art. 6 a 9) –Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (art. 135 a 150) –Llei orgànica 5/1995, de 22 de maig, del tribunal del jurat (art.41.4, 55.3, 58.2 i disposició addicional segona) –Llei orgànica 12/1995, de 12 de desembre, de repressió del contraban (art. 1 a 10 i disposicions) Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal Ãndex analític del Codi penal
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Otros libros de este autor
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar