bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Institucions del Dret Civil de Catalunya Volum III Dret de Succesions

de Lluis Puig Ferriol
  • Autor: Lluis Puig Ferriol
  • N° de páginas: 686
  • isbn: 9788498764093
  • Idioma: español
  • visitas: 23
Secció 1.ªintroducció al dret de successionsCAP?TOL ILA SUCCESSI? PER CAUSA DE MORT1.LA SUCCESSI? EN GENERALI.Aspecte jurídic i polític de la successióII.La successió per causa de mort en el dret civil de CatalunyaA)Normativa vigentB)Eficàcia temporal de llibre quart del Codi civil de CatalunyaC)Eficàcia personal del llibre quart del Codi civil de CatalunyaIII.Successió voluntària i successió legal2.ORGANITZACI? DE LA SUCCESSI? PER CAUSA DE MORT A CATALUNYAI.El sistema romà de la «successio»II.Necessitat de la institució d'hereuIII.L'hereu com a successor universalIV.La unitat del títol successoriV.El principi «semel heres, semper heres»BIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL IIESTRUCTURA DE LA SUCCESSI? PER CAUSA DE MORT1.EL CAUSANT DE LA SUCCESSI?2.EL SUCCESSORI.La distinció entre hereu i legatariII.Casos dubtosos de distinció entre hereu i legatariA)Institució d'hereu en cosa certaB)Institució d'hereu en usdefruitIII.Capacitat per succeirA)Persones físiquesa) En generalb) La capacitat per succeir del concebutc) La capacitat per succeir dels no concebutsd) El requisit de la supervivència del successor al seu causantB)Persones jurídiques3.OBJECTE DE LA SUCCESSI?I.L'herènciaII.Composició de l'herènciaBIBLIOGRAFIA SUM?RIA.Jurisprudència citadaCAPíTOL IIILES FASES EN L'ADQUISICIó DE L'HERèNCIA1.OBERTURA DE LA SUCCESSIó2.EL PROC?S SUCCESSORI: LA VOCACIó I LA DELACIó HERE­DIT?RIESI.Designació i vocacióII.El sistema de les crides o vocacions simultàniesIII.Els títols de la vocacióA)El testamentB)La lleiC)L'heretament i el pacte successoriD)La crida simultània per títols diferentsIV.Efectes de la vocació3.LA DELACIóI.ConcepteII.Classes de delacióA)Delació immediataB)Delació diferidaC)Delació eventualD)Delació successivaIII.La delació en el llegatIV.La delació en les llegítimes4.ELS PRESSUPòSITS SUBJECTIUS DE LA DELACIóI.La indignitat successòriaA)ConcepteB)Les causes d'indignitatC)La impugnació del títol de l'indigneD)Els efectes de la declaració d'indignitatE)El perdó de la indignitatF)La indignitat en els heretamentsII.La inhabilitat per succeir un determitat causantIII.Les causes d'exclusió dels cònjuges i els convivents en les successions entre ells5.EL DRET D'ACRèIXERI.ConcepteII.Requisits per a l'actuació del dret d'acrèixerIII.Efectes del dret d'acrèixerIV.El dret d'acrèixer entre legatarisV.El dret d'acrèixer entre fideïcomissarisVI.El dret d'acrèixer en la llegítimaVII.El dret d'acrèixer en la successió intestadaVIII.El dret d'acrèixer en el llegat d'usdefruitBIBILIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADACAPíTOL IVLES FASES EN L'ADQUISICIó DE L'HERèNCIA (conclusió)1.ELS EFECTES DE LA DELACIóI.L'ius delationisII.L'«ius transmissionis»A)Concepte i fonamentB)Requisits del dret de tramsissióC)Mecànica de l'adquisició2.L'ADQUISICIó DE LA POSSESSIóI.Concepte i formes d'adquisicióII.EfectesIII.L'adquisició de la possessió del llegat3.L'HERèNCIA JACENTI.ConcepteII.Supòsits en què es produeix la jacència hereditàriaIII.Els efectes de la situació de jacència hereditària: l'administració i la representació de l'herència jacentA)Suspensió de les accionsB)Supòsits d'herència en administracióC)Persones que poden ser administradoresD)L'actuació de l'administradorE)Liquidació de l'administració.F)La curatelaBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADASecció 2.ªla vocació testamentàriaCAP?TOL VEL TESTAMENT1.TEORIA GENERAL DEL TESTAMENTI.La llibertat de testarII.Concepte i característiques del testamentIII.El favor testamenti2.FORMALITATS DEL TESTAMENTI.Identificació del testadorII.Intervenció de testimonis idonis en determinats casosA)Incapacitats per defectes psíquicsB)Incapacitats per defectes físicsC)Incapacitats per defectes moralsD)Incapacitats per raó d'incompatibilitatBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL VILA TESTAMENTIFACCI? ACTIVA1.LA CAPACITAT PER TESTARI.Principi general de capacitatII.Incapacitats per raó d'edatIII.Incapacitats per manca de capacitat naturalIV.Moment en que s'exigeix la capacitat per a testar2.EXPEDIENTS PER TAL DE SUPLIR LA MANCA DE CAPACITATI.La substitució pupil·larA)ConcepteB)RequisitsC)ModalitatsII.La substitució exemplarA)ConcepteB)RequisitsC)IneficàciaBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAPíTOL VIILES FORMES TESTAMENT?RIES1.LES FORMES TESTAMENT?RIES2.LES FORMES TESTAMENT?RIES PARTICULARSI.El testament notarial obertA)ConcepteB)RequisitsII.Les formes especials de testaments notarialsIII.El testament tancatA)La redacció del testamentB)L'atorgament del testament tancatC)El testament tancat un cop mort el testadorIV.El testament hològrafA)ConcepteB)Requisits en la fase d'atorgamentC)Adveració i protocol·lització3.ELS CODICILSI.ConcepteII.ClassesIII.FormalitatsIV.ContingutA)Contingut negatiu del codicil: disposicions exclosesB)Contingut positiu del codicil: disposicions permeses4.LES MEMòRIES TESTAMENT?RIESI.ConcepteII.RequisitsIII.ContingutBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDENCIA CITADACapítol VIIILA INEFIC?CIA DE LES DISPOSICIONS PER CAUSA DE MORT1.Inefic?cia de les disposicions testament?ries per defectes estructuralsI.Les categories de la ineficàcia de les disposicions per causa de mortII.La nul·litat del testamentA)La manca de capacitat del testadorB)Els vicis en l'atorgament del testamentC)Els defectes formalsD)La falta d'institució d'hereuE)La preterició erròniaIII.Els efectes de la nul·litat del testamentA)Efectes generalsB)L'acció d'impugnació del testament nulIV.La nul·litat del codicilV.La nul·litat de les memòries testamentàries2.Els remeis a la nuL·Litat del testamentI.La conversió del testament nulA)ConcepteB)La clàusula codicil·larII.La convalidació de les disposiciones nul·lesIII.La nul·litat parcial3.La revocacióI.Concepte i classesA)La revocació expressaB)La revocació tàcitaC)La revocació de les disposicions testamentàries per l'heretamentD)Disposicions irrevocablesE)Revocació presumpta: la destrucció del testamentF)La revocació de les disposicions otorgades en favor d'un cònjuge, com a conseqüència de la ineficàcia del matrimoniG)La compatibilitat entre testaments diferents4.La caducitatBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADACAP?TOL IXINTERPRETACI? DEL TESTAMENT1.PRINCIPIS GENERALS SOBRE INTERPRETACI? DELS TESTA­MENTSI.La voluntat del testadorII.Característiques de la interpretació testamentària2.LA INVESTIGACI? DE LA VOLUNTAT DEL TESTADORI.El criteri literalII.L'element intencionalIII.Incidencia del principi del favor testamentiIV.Mitjans per tal d'esbrinar la voluntat del testador3.LA FACULTAT D'INTERPRETAR EL TESTAMENTI.Interpretació pels organismes jurisdiccionalsII.Interpretació pels marmessors4.REGLES ESPECIALS EN MAT?RIA D'INTERPRETACI?I.Referents a la institució hereditariaA)Institució a favor dels fillsB)Institució a favor dels germansC)Institució a favor dels altres parentsD)Institució a favor dels parents en generalE)Institució per raó d'un càrrec o una categoria de personesII.Respecte a l'herència fideicomissariaA) El fideïcomís familiar catalàB)Institució a favor de la persona a qui per dret pertoqui o correspongui.C)Institució a favor d'una persona i els seusD)Crida a favor dels descendents de l'instituït o dels substituts de grau en grauE)Fideïcomís ordenat per a després de la mort de l'hereu fiduciariBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XL'EXECUCI? DEL TESTAMENT1.PROBLEM?TICA GENERAL ENTORN DELS MARMESSORSI.La figura del marmessor en la mecànica del dret successoriII.Posició jurídica del marmessorIII.Característiques del càrrec2.CONSTITUCI? DEL C?RREC DE MARMESSORI.Nomenament de marmessorII.Renúncia al càrrecIII.Acceptació del càrrec3.EXERCICI DEL C?RRECI.Marmessors universals i marmessors particularsII.Facultats generals dels marmessors universalsIII.Facultats dels marmessors particularsIV.Disposició dels bens hereditarisV.Gestió processal dels marmessorsVI.Durada de la marmessoria4.EXTINCI? DE LA MARMESSORIAI.Causes d'extincióII.Consequències de l'extincióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDENCIA CITADACAPíTOL XILA INSTITUCIó D'HEREU1.Concepte2.Funcions de la institució d'hereuI.L'hereu com a continuador de la personalitat del causantII.La institució d'hereu com a requisit d'eficàcia del testamentIII.Particularitats del dret local de Tortosa3.Requisits de la institució d'hereuI.Existència i capacitat del cridatII.Identificació de l'hereuIII.Determinació de l'hereuIV.Documents i formalitats de la institució4.Modalitats de la institució d'hereuI.La institució d'hereu sotmesa a condició suspensivaA)ConcepteB)Les condicions prohibides i el seu tractament legalC)El termini incertD)La forma de compliment de la condicióE)La transmissió dels drets successoris sotmesos a condicióF)Règim de la condició suspensivaII.La institució d'hereu a termini. L'hereu vitalici5.Distribució de l'herència quAN existeixin diversos hereus6.INVALIDESA de la institució d'hereuI.Els vicis de la declaració de voluntat testamentària que afecten la institució d'hereuA)L'engany, la violència i la intimidacióB)L'errorII.Les condicions que anul·len la institució d'hereuIII.Les conseqüències de la nul·litat de la institucióIV.La impugnació de les institucions viciadesBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADACAP?TOL XIIDISPOSICIONS FIDUCI?RIES1.HEREUS DISTRIBUTARISI.NocióII.Constitució del càrrec de distributariIII.Situació de l'herència mentre està vigent el càrrec d'hereu distributariIV.Exercici de la facultat d'elecció d'hereu o de distribució de l'herència2.L'HER?NCIA DE CONFIAN?AI.NocióII.L'hereu de confiançaIII.El destinatari de la confiançaIV.Efectes abans de la revelació de la confiançaV.Efectes de la institució una vegada revelada la confiançaBIBIOGRAFIA SUM?RIAjurisprudència CITADACAP?TOL XIIIINSTITUCI? PREVENTIVA D'HEREU1.DOCTRINA GENERAL SOBRE LA SUBSTITUCI? VULGARI.Concepte i funcióII.Naturalesa jurídicaA)Substitució vulgar i institució condicionalB)Substitució vulgar i transmissibilitat de la delacióC)Substitució vulgar i substitució fideïcomissària.III.Suposits en què opera la substitució vulgar2.ESTRUCTURA DE LA SUBSTITUCI? VULGARI.SubjectesII.Forma3.MODALITATSI.Pel nombre de substitutsII.Per la forma en què s'ordena la substitució4.EFECTES DE LA SUBSTITUCI? VULGARBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XIVINSTITUCI? SUCCESSIVA D'HEREU1.L'HER?NCIA FIDEïCOMISS?RIAI.El fideïcomís: nocióII.Modalitats del fideïcomísA)Substitucions fideïcomissàries a terme i condicionalsB)Fideïcomisos expressos i tàcits2.ESTRUCTURA DE LA SUCCESSI? FIDEïCOMISS?RIAI.SubjectesII.Objecte3.REQUISITS DE L'HER?NCIA FIDEïCOMISS?RIAI.Títol en que poden ordenar-se els fideïcomisosII.Límits temporals de la substitució fideïcomissària4.HEREU FIDUCIARI I FIDE?COMISSARI ABANS DE LA DELACI? FIDE?COMISS?RIAI.Adquisició de la condició d'hereu pel fiduciariII.Garanties que ha de prestar l'hereu fiduciariIII.Deures del fiduciariIV.Facultats generals de l'hereu fiduciariV.Administració de l'herènciaVI.Posició dels creditorsVII.Gestió processal del fiduciariVIII.Facultats de l'hereu fideïcomissàriBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XVINSTITUCI? SUCCESSIVA D'HEREU (conclusió)1.DISPOSICI? DE BENS FIDE?COMESOSI.Les facultats dispositives de l'hereu fiduciariII.Actes de disposició amb subsistència del gravamen fideïcomissàriIII.Actes de disposició dels béns fideïcomesos en concepte de lliuresA)Actes de disposició autoritzats pel fideïcomitentB)Actes de disposició consentits pels fideïcomissarisC)Per ministeri de la lleiIV.La subrogació real en la substitució fideïcomissària2.DETERMINACI? DEL GRAVAMEN FIDE?COMISS?RII.Partició de l'herènciaII.Divisió de cosa comunaIII.Concreció del gravamen fideïcomissàri3.LA QUARTA TREBEL·LI?NICAI.FuncióII.Requisits per a la detracció de la quarta detracció rebel·liànicaIII.Qui té dret a la quarta trebel·liànicaIV.Calcul de la quarta trebel·liànicaV.Pagament de la trebel·liànica4.LA DELACI? FIDE?COMISS?RIAI.Adquisició de l'herència o del llegat pel fideïcomissariII.Extensió del gravamen fideïcomissariIII.Circumstàncies de tempsIV.Efectes de la delació fideïcomissàriaV.Impugnació dels actes dispositius realitzats pel fiduciari5.EXTINCI? DELS FIDE?COMISOS6.Modalitats fideïcomissàries de residuI.El fideïcomís de residuA) NocióB) Facultats dispostives del fiduciriII.La substitució preventiva de residuA) NocióB)Naturalesa jurídicaC)EstructuraD)ExtincióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACapítol XVIELS LLEGATS1.ConcepteI.Concepte i característiquesII.Els títols successoris on es pot disposar un llegat2.Subjectes del llegatI.El disponentII.La persona gravadaA)L'hereuB)El legatari. El subllegatC)El donatari per causa de mortD)El fideïcomissariE)El beneficiari d'una estipulació per causa de mortF)La pluralitat de persones gravadesIII.El legatariA)Capacitat i requisitsB)La possibilitat d'atribuir un llegat a l'hereu. El prellegatC)Pluralitat de legataris3.LES Modalitats del llegatI.Llegat sotmès a condicióA)Pendente condicioneB)Existente condicioneC)Deficiente condicioneII.Llegat sotmès a terminiIII.Llegat subjecte a mode4.El règim del llegatI.L'adquisició del llegatII.L'acceptació del llegatA)L'acceptació del llegatB)La renúnciaIII.El compliment del llegatIV.Responsabilitat de la persona gravada pel pagament dels llegats5.Les garanties del legatariBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADACapítol XVIILES CLASSES DE LLEGATS1.Els diversos tipus de llegats2.L'objecte del llegat3.El llegat de cosa pròpia del testadorI.Concepte i regles generalsII.Els diversos tipus de llegats de cosa pròpia del testador segons l'objecteA)Llegat de dret realB)Llegat d'usdefruit universalC)El llegat de cosa gravadaD)El llegat dúna universalitatE)El llegat de diners4.Els llegats de cosa alienaI.Regles generalsII.El llegat de cosa pròpia d'un tercerIII.El llegat de cosa parcialment pròpia del testadorIV.El llegat de cosa pròpia de la persona gravadaV.El llegat de cosa pròpia del legatari5.Els llegats de cosa genèrica6.Els llegats de crèdit i D'Alliberació de deute7.els LLegats de deute i llegats en favor del creditor8.Els llegats de prestacions periòdiques9.El llegat de part alíquotaI.ConcepteII.ObjecteBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADACapítol XVIIIELS LLEGATS. INEFIC?CIA1.La inefic?cia dels llegatsI.ConcepteII.Ineficàcia dels llegatsIII.Extinció dels llegatsIV.Revocació dels llegatsA)Revocació expressaB)Revocació tàcita: l'alienació pel testador de la cosa llegada2.La reducció dels llegats: la quarta falcídia o quota hereditària m?nimaI.ConcepteII.BeneficiarisIII.La compatibilitat entre les quartes trebel·liànica i falcídia i la llegítimaIV.Requisits per a la detracció de la quarta falcídiaA)InventariB)Que el llegat sigui reduïbleV.Operacions de càlcul de la quarta falcídiaVI.Detracció de la quarta falcídiaA)Retenció de béns pel pagament de la falcídiaB)Llegat pro falcídiaC)Imputacions a la falcídiaBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADACAP?TOL XIXLES DONACIONS PER CAUSA DE MORT1.Naturalesa de les donacions per causa de mortI.ConcepteII.Configuració jurídica de les donaciones per causa de mortIII.Estructura de les donaciones per causa de mortA)La «contemplatio mortis»B)Disposició no universalC)Acte bilateralIV.Règim de les donaciones per causa de mortV.Requisits de les donaciones per causa de mortA)Requisits de l'atorgamentB)Requisits per a l'eficàciaVI.Efectes de les donaciones per causa de mortA)L'adquisició de la propietat d'allò que s'ha donatB)Adquisició de la possessióC)Responsabilitat del donatari per deutes del causantVII.Ineficàcia de les donaciones per causa de mortA)RevocacióB)Premoriència del donatariC)El donant no mor amb ocasió de la circumstància deter­minant de la donacióD)Indignitat o inhabilitat del donatariBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJurisprudència citadaCapítol XXLES DISPOSICIONS MODALS1.El modeI.Concepte i fonament de les disposicions modalsII.El mode i les figures afins.III.Característiques del modeIV.Estructura del modeA)Subjectes del modeB)L'objecte del modeV.Compliment del modeVI.Incompliment del mode2.Les prohibicions de disposarI.Concepte de prohibició de disposarII.Naturalesa de los prohibicions de disposarIII.Requisits de validesa de los prohibicions de disposarA)Limitació temporalB)Raó lícitaC)Tipus d'ineficàciaIV.Modalitats de los prohibicions de disposarV.Efectes de los prohibicions de disposarA)Actes realitzats entre viusB)Actes per causa de mortC)Casos especials: expropiació i cas de necessitatBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADASecció 3.ªla vocació paccionadaCAP?TOL XXIELS PACTES SUCCESSORIS1.consideracions generalsI.Precisions conceptualsII.Característiques2.ESTRUCTURA DELS PACTES SUCCESSORISI.SubjectesII.Objecte3.ATORGAMENTI.Requisits de formaII.Publicitat4.INEFIC?CIAI.Nul.litatA)Nul.litat totalB)Nul.litat parcialC)Règim jurìdicD)L'acció de nul.litatE)EfectesF)Supòsits d'inimpugnabilitatII.Per acord dels atorgants del pacteIII.Per indignitat successòriaIV.Per decisiò unilateralA)SupòsitsB)RequisitsC)EfectesD)CaducitatV.Incidència de les crisis matrimonials o de convivènciaBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXIIELS PACTES SUCCESSORIS (II)1.ELS HERETAMENTSI.ConcepteII.ModalitatsA)Heretament simple i cumulatiuB)Heretament mutualC)Heretament preventiuIII.EfectesA)En vida del o dels heretantsa)Transmissibilitat de la qualitat d'hereub)Responsabilitat pels deutes hereditarisc)Reserva per a testard)Els drets legitimaris i l'heretamente)Posició juridica de l'heretanta')Limitacions a la llibertat de testarb')Actes de disposició entre vius a titol gratuïtc')Actes de disposició entre vius a títol onerósf)Garanties a favor de l'hereug)El pacte reversionalB)Efectes després de la mort de l'heretant2.Pactes successoris a títol particularI.Concepte i règim jurídicII.ModalitatsIII.EfectesBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADASecció 4ªLa vocació legalCAP?TOL XXIIILA SUCCESSI? INTESTADA1.La successi? intestada regularI.ConcepteII.La regulació de la successió intestadaIII.Supòsits d'obertura de la successió intestadaA)Falta de títol voluntari: testament i heretament o pacte succesoriB)Absència d'hereuIV.Moment de la determinació de l'hereu: la delació i el sistema successio graduum et ordinumV.La declaració d'hereus al intestats2.El sistema de la successi? intestadaI.El parentiu que proporciona vocació per succeir abintestatII.El sistema de la successió intestadaIII.El dret de representacióIV.Concurrència de determinades classesA)Concurrència de llegítimesB)Concurrència en l'adopcióV.Distribució de l'herència3.Ordres i regles de la successió intestada regularI.DescendentsII.Cònjuge supervivent i el convivent en parella estableIII.AscendentsIV.Col·lateralsA)Germans i fills de germansB)Els altres col·lateralsV.La Generalitat de Catalunya4.L'usdefruit intestat del cònjuge o del convivent superviventI.Concepte i naturalesa del dretII.RequisitsIII.ObjecteIV.CommutacióV.Extinció de l'usdefruitVI.Atribució de l'usdefruit5.La successió intestada del causant impúberI.ConcepteII.PressupòsitsIII.Determinació dels béns troncalsA)Determinació dels béns troncalsB)Títol d'adquisicióIV.La llegítimaBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADACapítol XXIVLLEGíTIMES1.Els sistemes legitimaris2.La naturalesa jurídIca de la llegítimaI.Teories sobre la llegítimaII.La llegítima com a dret successori: pressupòsits de la seva existència3.La categoria dels legitimarisI.DescendentsII.Progenitors4.La capacitatI.DesheretamentA)RequisitsB)Efectes del desheretament justC)El perdó del desheretamentII.Indignitat successòria5.Atribució de la llegítimaI.Les formes d'atribucióA)Institució d'hereuB)LlegatC)DonacióD)Atribucions particulars en pactes succesorisII.La compatibilitat entre el títol de legitimari i el títol voluntari. La renúncia a l'atribució feta pel causant6.La protecció del títol del legitimariI.La pretericióII.La preterició erròniaIII.El desheretament injustIV.Els gravàmens de la llegítimaA)Concepte, classes i efectesB)Opcions compensatòriesBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADACAPíTOL XXVLLEGíTIMES (Conclusió)1.Determinació de la quantiaI.El «quantum» general i la determinació de la llegítima individualII.La computacióA)Composició del cabal hereditariB)Depuració del cabal hereditariC)Agregació de les donacionsIII.La imputacióA)Els subjectes de la imputacióB)Liberalitats imputablesC)Liberalitats no imputablesD)Adquisicions per causa de mortE)Valoració dels béns objecte d'imputació2.El pagament de la llegítimaI.Persones obligades al pagament de la llegítimaII.El dret d'opcióIII.Valoració dels béns objecte del pagamentIV.Pagament V.Interessos3.La protecció del contingut econòmic del títol del legitimariI.L'acció de suplement de llegítimaII.La inoficiositat legitimàriaA)Reducció dels llegats inoficiososB)Reducció de donacions inoficioses4.Les accions per a la reclamació de la llegítimaI.La reclamació de la llegítimaII.Garanties registralsIII.Les accions d'impugnació d'actes simulats del causant5.Extinció de la llegítimaI.La renúnciaA)Renúncia a la llegítima no deferidaB)Renúncia a la llegítima ja deferidaC)Renúncia al suplement de la llegítimaD)La rescissió per lesió de la renúncia al suplementII.PrescripcióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADACAPíTOL XXVILA QUARTA VIDUAL1.Concepte i configuració jurídicaI.Concepte i naturalesa de la quarta vidualII.Característiques de la quarta vidual2.Pressupòsits pel naixement de la quarta vidual3.Quantia i c?lcul de la quarta vidualI.QuantiaII.Les operacions de càlcul de la quarta vidualA)La determinació del cabal relicteB)ImputacionsC)Les donacions fetes en perjudici de la quarta4.Percepció i pagament de la quarta vidual5.Extinció de la quarta vidualI.PèrduaII.ExtincióA)RenúnciaB)La mort del superviventC)Nou matrimoni o nova convivència del sobreviventD)PrescripcióIII.GarantiesBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUDèNCIA CITADASecció 5.ªadquisició de l'herènciaCapítol XXVIIL'ACCEPTACIó I LA REPUDIACIó1.Acceptació de l'herènciaI.ConcepteII.Circumstàncies personals de l'acceptacióA)CapacitatB)Els vicis de la voluntat en l'acceptacióC)La impugnació de l'acceptacióIII.Els tipus d'acceptacióA)Acceptació expressaB)Acceptació tàcitaC)Acceptació mitjançament l'exercici del ius delationisD)Acceptació com a sancióIV.El temps de l'acceptacióA)Moment inicialB)La interpel·lació judicial (interrogatio in iure)C)Caducitat2.L'acceptació a benefici d'inventariI.ConcepteII.SubjectesIII.RequisitsA)Declaració expressa i formalB)Realització de la declaració en el termini previst per la lleiC)Confecció de l'inventariIV.La pèrdua del benefici3.La repudiació de l'herènciaI.Concepte i règim jurídicII.CapacitatIII.FormaIV.La repudiació en perjudici dels creditors de l'hereuV.Efectes de la repudiacióBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJurispudència citadaCAPíTOL XXVIIIELS EFECTES DE L'ACCEPTACIó DE L'HERèNCIA1.Els efectes generals2.Els efectes de l'acceptació en forma puraI.Responsabilitat per deutes i càrregues hereditàriesII.Liquidació de l'herència3.La protecció dels creditors: el benefici de separació de patrimonisI.ConcepteII.EstructuraA)SubjectesB)ObjecteC)ProcedimentIII.EfectesA)Efectes en favor dels creditors per deutes del causantB)Efectes en favor dels legatarisC)Efectes enfront dels creditors de l'hereuIV.Cessació de la separació4.Efectes de l'acceptació a benefici d'inventariI.Efectes generalsA)Posició de l'hereu que accepta l'herència a benefici d'inventariB)Separació de patrimonisC)Responsabilitat limitada als béns relictesII.Liquidació de l'herència beneficiàriaA)AdministracióB)Pagament de deutes i càrregues hereditàriesIII.Extinció de la situació d'herència beneficiària5.l'administració dels bénes adquIrits per menors o incapacitatsI.L'administracióII.La disposició6.El concurs de l'herènciaI.La declaració de concurs de l'herència jacentII.El concurs de l'herència acceptada a benefici d'inventariBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJurispudència citadaCAP?TOL XXIXINSTITUCI? SIMULT?NIA D'UNA PLURALITAT D'HEREUS1.LA COMUNITAT HEREDIT?RIAI.Concepte i naturalesa jurídicaII.Estructura de la comunitat hereditàriaIII.DuradaIV.Règim de la comunitat hereditàriaA) Posició jurídica dels cohereus en relació amb la comunitat hereditàriaa) Facultats d'ús i gaudib) Administracióc) Disposició de béns hereditarisB) Drets individuals dels cohereusa) Facultats dispositivesb) Drets d'adquisició preferent2.LA PARTICI? HEREDIT?RIAI.Concepte i fonamentII.Naturalesa jurídicaIII.Procediments particionalsA)Partició practicada pel causantB)Partició practicada per un comptador partidorC)Partició practicada pels cohereusD)Partició judicialE)Partició arbitralBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAP?TOL XXXINSTITUCI? SIMULT?NIA D'UNA PLURALITAT D'HEREUS (conclusió)1.LA COL·LACI?I.Doctrina general sobre la col·lacióII.Estructura de la col·lacióA)SubjectesB)Objecte de la col·lacióIII.La dispensa de col·lacióIV.Pràctica de la col·lacióA)Formes de col·lacióB)Valoració dels béns col·lacionablesC)Col·lació dels fruitsV.Pèrdua i deteriorament dels béns col·lacionablesA)Abonament de despesesB)Execució de la col·lacióC)L'acció de col·lació2.LES OPERACIONS PARTICIONALSI.Inventari i valoració dels bens hereditarisII.Liquidació de l'herènciaIII.Formació dels lots3.EFECTES DE LA PARTICI?I.En generalII.Evicció i sanejamentIII.Responsabilitat dels cohereus4.INEFIC?CIA DE LES PARTICIONSI.Nul·litat de la particióII.Anul·labilitat de la particióIII.Rescissió de les particionsIV.Modificació de les particionsBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJURISPRUD?NCIA CITADACAPíTOL XXXILA PROTECCIó DEL DRET HEREDITARI: l'acció de petició d'herència1.l'acció de petició d'herènciaI.ConcepteA)DefinicióB)CaracterístiquesII.Estructura de l'acció de petició d'herènciaA)Legitimació activaB)Legitimació passivaC)ObjecteD)Imprescriptibilitat de l'accióIII.Efectes de l'acció de petició d'herència enfront de l'hereu aparent i del posseïdor dels béns hereditarisA)Restitució dels béns hereditaris posseïts indegudamentB)Efectes enfront del posseïdor dels béns hereditarisIV.Efectes de l'acció de petició d'herència enfront de tercers adquirents dels béns hereditarisBIBLIOGRAFIA SUM?RIAJurisprudència citada
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar