bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Institucions del Dret Civil de Catalunya Volum III Dret de Succesions

de Lluis Puig Ferriol
  • Autor: Lluis Puig Ferriol
  • N° de páginas: 686
  • isbn: 9788498764093
  • Idioma: español
  • visitas: 0
Secci³ 1.ªintroducci³ al dret de successionsCAPTOL ILA SUCCESSI PER CAUSA DE MORT1.LA SUCCESSI EN GENERALI.Aspecte jur­dic i pol­tic de la successi³II.La successi³ per causa de mort en el dret civil de CatalunyaA)Normativa vigentB)Efic cia temporal de llibre quart del Codi civil de CatalunyaC)Efic cia personal del llibre quart del Codi civil de CatalunyaIII.Successi³ volunt ria i successi³ legal2.ORGANITZACI DE LA SUCCESSI PER CAUSA DE MORT A CATALUNYAI.El sistema rom  de la «successio»II.Necessitat de la instituci³ d'hereuIII.L'hereu com a successor universalIV.La unitat del t­tol successoriV.El principi «semel heres, semper heres»BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL IIESTRUCTURA DE LA SUCCESSI PER CAUSA DE MORT1.EL CAUSANT DE LA SUCCESSI2.EL SUCCESSORI.La distinci³ entre hereu i legatariII.Casos dubtosos de distinci³ entre hereu i legatariA)Instituci³ d'hereu en cosa certaB)Instituci³ d'hereu en usdefruitIII.Capacitat per succeirA)Persones f­siquesa) En generalb) La capacitat per succeir del concebutc) La capacitat per succeir dels no concebutsd) El requisit de la superviv¨ncia del successor al seu causantB)Persones jur­diques3.OBJECTE DE LA SUCCESSII.L'her¨nciaII.Composici³ de l'her¨nciaBIBLIOGRAFIA SUMRIA.Jurisprud¨ncia citadaCAP­TOL IIILES FASES EN L'ADQUISICI³ DE L'HER¨NCIA1.OBERTURA DE LA SUCCESSI³2.EL PROCS SUCCESSORI: LA VOCACI³ I LA DELACI³ HERE­DITRIESI.Designaci³ i vocaci³II.El sistema de les crides o vocacions simult niesIII.Els t­tols de la vocaci³A)El testamentB)La lleiC)L'heretament i el pacte successoriD)La crida simult nia per t­tols diferentsIV.Efectes de la vocaci³3.LA DELACI³I.ConcepteII.Classes de delaci³A)Delaci³ immediataB)Delaci³ diferidaC)Delaci³ eventualD)Delaci³ successivaIII.La delaci³ en el llegatIV.La delaci³ en les lleg­times4.ELS PRESSUP²SITS SUBJECTIUS DE LA DELACI³I.La indignitat success²riaA)ConcepteB)Les causes d'indignitatC)La impugnaci³ del t­tol de l'indigneD)Els efectes de la declaraci³ d'indignitatE)El perd³ de la indignitatF)La indignitat en els heretamentsII.La inhabilitat per succeir un determitat causantIII.Les causes d'exclusi³ dels c²njuges i els convivents en les successions entre ells5.EL DRET D'ACR¨IXERI.ConcepteII.Requisits per a l'actuaci³ del dret d'acr¨ixerIII.Efectes del dret d'acr¨ixerIV.El dret d'acr¨ixer entre legatarisV.El dret d'acr¨ixer entre fide¯comissarisVI.El dret d'acr¨ixer en la lleg­timaVII.El dret d'acr¨ixer en la successi³ intestadaVIII.El dret d'acr¨ixer en el llegat d'usdefruitBIBILIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADACAP­TOL IVLES FASES EN L'ADQUISICI³ DE L'HER¨NCIA (conclusi³)1.ELS EFECTES DE LA DELACI³I.L'ius delationisII.L'«ius transmissionis»A)Concepte i fonamentB)Requisits del dret de tramsissi³C)Mec nica de l'adquisici³2.L'ADQUISICI³ DE LA POSSESSI³I.Concepte i formes d'adquisici³II.EfectesIII.L'adquisici³ de la possessi³ del llegat3.L'HER¨NCIA JACENTI.ConcepteII.Sup²sits en qu¨ es produeix la jac¨ncia heredit riaIII.Els efectes de la situaci³ de jac¨ncia heredit ria: l'administraci³ i la representaci³ de l'her¨ncia jacentA)Suspensi³ de les accionsB)Sup²sits d'her¨ncia en administraci³C)Persones que poden ser administradoresD)L'actuaci³ de l'administradorE)Liquidaci³ de l'administraci³.F)La curatelaBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADASecci³ 2.ªla vocaci³ testament riaCAPTOL VEL TESTAMENT1.TEORIA GENERAL DEL TESTAMENTI.La llibertat de testarII.Concepte i caracter­stiques del testamentIII.El favor testamenti2.FORMALITATS DEL TESTAMENTI.Identificaci³ del testadorII.Intervenci³ de testimonis idonis en determinats casosA)Incapacitats per defectes ps­quicsB)Incapacitats per defectes f­sicsC)Incapacitats per defectes moralsD)Incapacitats per ra³ d'incompatibilitatBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL VILA TESTAMENTIFACCI ACTIVA1.LA CAPACITAT PER TESTARI.Principi general de capacitatII.Incapacitats per ra³ d'edatIII.Incapacitats per manca de capacitat naturalIV.Moment en que s'exigeix la capacitat per a testar2.EXPEDIENTS PER TAL DE SUPLIR LA MANCA DE CAPACITATI.La substituci³ pupil·larA)ConcepteB)RequisitsC)ModalitatsII.La substituci³ exemplarA)ConcepteB)RequisitsC)Inefic ciaBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAP­TOL VIILES FORMES TESTAMENTRIES1.LES FORMES TESTAMENTRIES2.LES FORMES TESTAMENTRIES PARTICULARSI.El testament notarial obertA)ConcepteB)RequisitsII.Les formes especials de testaments notarialsIII.El testament tancatA)La redacci³ del testamentB)L'atorgament del testament tancatC)El testament tancat un cop mort el testadorIV.El testament hol²grafA)ConcepteB)Requisits en la fase d'atorgamentC)Adveraci³ i protocol·litzaci³3.ELS CODICILSI.ConcepteII.ClassesIII.FormalitatsIV.ContingutA)Contingut negatiu del codicil: disposicions exclosesB)Contingut positiu del codicil: disposicions permeses4.LES MEM²RIES TESTAMENTRIESI.ConcepteII.RequisitsIII.ContingutBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDENCIA CITADACap­tol VIIILA INEFICCIA DE LES DISPOSICIONS PER CAUSA DE MORT1.Ineficcia de les disposicions testamentries per defectes estructuralsI.Les categories de la inefic cia de les disposicions per causa de mortII.La nul·litat del testamentA)La manca de capacitat del testadorB)Els vicis en l'atorgament del testamentC)Els defectes formalsD)La falta d'instituci³ d'hereuE)La preterici³ err²niaIII.Els efectes de la nul·litat del testamentA)Efectes generalsB)L'acci³ d'impugnaci³ del testament nulIV.La nul·litat del codicilV.La nul·litat de les mem²ries testament ries2.Els remeis a la nuL·Litat del testamentI.La conversi³ del testament nulA)ConcepteB)La cl usula codicil·larII.La convalidaci³ de les disposiciones nul·lesIII.La nul·litat parcial3.La revocaci³I.Concepte i classesA)La revocaci³ expressaB)La revocaci³ t citaC)La revocaci³ de les disposicions testament ries per l'heretamentD)Disposicions irrevocablesE)Revocaci³ presumpta: la destrucci³ del testamentF)La revocaci³ de les disposicions otorgades en favor d'un c²njuge, com a conseq¼¨ncia de la inefic cia del matrimoniG)La compatibilitat entre testaments diferents4.La caducitatBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADACAPTOL IXINTERPRETACI DEL TESTAMENT1.PRINCIPIS GENERALS SOBRE INTERPRETACI DELS TESTA­MENTSI.La voluntat del testadorII.Caracter­stiques de la interpretaci³ testament ria2.LA INVESTIGACI DE LA VOLUNTAT DEL TESTADORI.El criteri literalII.L'element intencionalIII.Incidencia del principi del favor testamentiIV.Mitjans per tal d'esbrinar la voluntat del testador3.LA FACULTAT D'INTERPRETAR EL TESTAMENTI.Interpretaci³ pels organismes jurisdiccionalsII.Interpretaci³ pels marmessors4.REGLES ESPECIALS EN MATRIA D'INTERPRETACII.Referents a la instituci³ hereditariaA)Instituci³ a favor dels fillsB)Instituci³ a favor dels germansC)Instituci³ a favor dels altres parentsD)Instituci³ a favor dels parents en generalE)Instituci³ per ra³ d'un c rrec o una categoria de personesII.Respecte a l'her¨ncia fideicomissariaA) El fide¯com­s familiar catal B)Instituci³ a favor de la persona a qui per dret pertoqui o correspongui.C)Instituci³ a favor d'una persona i els seusD)Crida a favor dels descendents de l'institu¯t o dels substituts de grau en grauE)Fide¯com­s ordenat per a despr©s de la mort de l'hereu fiduciariBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XL'EXECUCI DEL TESTAMENT1.PROBLEMTICA GENERAL ENTORN DELS MARMESSORSI.La figura del marmessor en la mec nica del dret successoriII.Posici³ jur­dica del marmessorIII.Caracter­stiques del c rrec2.CONSTITUCI DEL CRREC DE MARMESSORI.Nomenament de marmessorII.Renºncia al c rrecIII.Acceptaci³ del c rrec3.EXERCICI DEL CRRECI.Marmessors universals i marmessors particularsII.Facultats generals dels marmessors universalsIII.Facultats dels marmessors particularsIV.Disposici³ dels bens hereditarisV.Gesti³ processal dels marmessorsVI.Durada de la marmessoria4.EXTINCI DE LA MARMESSORIAI.Causes d'extinci³II.Consequ¨ncies de l'extinci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDENCIA CITADACAP­TOL XILA INSTITUCI³ D'HEREU1.Concepte2.Funcions de la instituci³ d'hereuI.L'hereu com a continuador de la personalitat del causantII.La instituci³ d'hereu com a requisit d'efic cia del testamentIII.Particularitats del dret local de Tortosa3.Requisits de la instituci³ d'hereuI.Exist¨ncia i capacitat del cridatII.Identificaci³ de l'hereuIII.Determinaci³ de l'hereuIV.Documents i formalitats de la instituci³4.Modalitats de la instituci³ d'hereuI.La instituci³ d'hereu sotmesa a condici³ suspensivaA)ConcepteB)Les condicions prohibides i el seu tractament legalC)El termini incertD)La forma de compliment de la condici³E)La transmissi³ dels drets successoris sotmesos a condici³F)R¨gim de la condici³ suspensivaII.La instituci³ d'hereu a termini. L'hereu vitalici5.Distribuci³ de l'her¨ncia quAN existeixin diversos hereus6.INVALIDESA de la instituci³ d'hereuI.Els vicis de la declaraci³ de voluntat testament ria que afecten la instituci³ d'hereuA)L'engany, la viol¨ncia i la intimidaci³B)L'errorII.Les condicions que anul·len la instituci³ d'hereuIII.Les conseq¼¨ncies de la nul·litat de la instituci³IV.La impugnaci³ de les institucions viciadesBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADACAPTOL XIIDISPOSICIONS FIDUCIRIES1.HEREUS DISTRIBUTARISI.Noci³II.Constituci³ del c rrec de distributariIII.Situaci³ de l'her¨ncia mentre est  vigent el c rrec d'hereu distributariIV.Exercici de la facultat d'elecci³ d'hereu o de distribuci³ de l'her¨ncia2.L'HERNCIA DE CONFIANAI.Noci³II.L'hereu de confian§aIII.El destinatari de la confian§aIV.Efectes abans de la revelaci³ de la confian§aV.Efectes de la instituci³ una vegada revelada la confian§aBIBIOGRAFIA SUMRIAjurisprud¨ncia CITADACAPTOL XIIIINSTITUCI PREVENTIVA D'HEREU1.DOCTRINA GENERAL SOBRE LA SUBSTITUCI VULGARI.Concepte i funci³II.Naturalesa jur­dicaA)Substituci³ vulgar i instituci³ condicionalB)Substituci³ vulgar i transmissibilitat de la delaci³C)Substituci³ vulgar i substituci³ fide¯comiss ria.III.Suposits en qu¨ opera la substituci³ vulgar2.ESTRUCTURA DE LA SUBSTITUCI VULGARI.SubjectesII.Forma3.MODALITATSI.Pel nombre de substitutsII.Per la forma en qu¨ s'ordena la substituci³4.EFECTES DE LA SUBSTITUCI VULGARBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XIVINSTITUCI SUCCESSIVA D'HEREU1.L'HERNCIA FIDE¯COMISSRIAI.El fide¯com­s: noci³II.Modalitats del fide¯com­sA)Substitucions fide¯comiss ries a terme i condicionalsB)Fide¯comisos expressos i t cits2.ESTRUCTURA DE LA SUCCESSI FIDE¯COMISSRIAI.SubjectesII.Objecte3.REQUISITS DE L'HERNCIA FIDE¯COMISSRIAI.T­tol en que poden ordenar-se els fide¯comisosII.L­mits temporals de la substituci³ fide¯comiss ria4.HEREU FIDUCIARI I FIDECOMISSARI ABANS DE LA DELACI FIDECOMISSRIAI.Adquisici³ de la condici³ d'hereu pel fiduciariII.Garanties que ha de prestar l'hereu fiduciariIII.Deures del fiduciariIV.Facultats generals de l'hereu fiduciariV.Administraci³ de l'her¨nciaVI.Posici³ dels creditorsVII.Gesti³ processal del fiduciariVIII.Facultats de l'hereu fide¯comiss riBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XVINSTITUCI SUCCESSIVA D'HEREU (conclusi³)1.DISPOSICI DE BENS FIDECOMESOSI.Les facultats dispositives de l'hereu fiduciariII.Actes de disposici³ amb subsist¨ncia del gravamen fide¯comiss riIII.Actes de disposici³ dels b©ns fide¯comesos en concepte de lliuresA)Actes de disposici³ autoritzats pel fide¯comitentB)Actes de disposici³ consentits pels fide¯comissarisC)Per ministeri de la lleiIV.La subrogaci³ real en la substituci³ fide¯comiss ria2.DETERMINACI DEL GRAVAMEN FIDECOMISSRII.Partici³ de l'her¨nciaII.Divisi³ de cosa comunaIII.Concreci³ del gravamen fide¯comiss ri3.LA QUARTA TREBEL·LINICAI.Funci³II.Requisits per a la detracci³ de la quarta detracci³ rebel·li nicaIII.Qui t© dret a la quarta trebel·li nicaIV.Calcul de la quarta trebel·li nicaV.Pagament de la trebel·li nica4.LA DELACI FIDECOMISSRIAI.Adquisici³ de l'her¨ncia o del llegat pel fide¯comissariII.Extensi³ del gravamen fide¯comissariIII.Circumst ncies de tempsIV.Efectes de la delaci³ fide¯comiss riaV.Impugnaci³ dels actes dispositius realitzats pel fiduciari5.EXTINCI DELS FIDECOMISOS6.Modalitats fide¯comiss ries de residuI.El fide¯com­s de residuA) Noci³B) Facultats dispostives del fiduciriII.La substituci³ preventiva de residuA) Noci³B)Naturalesa jur­dicaC)EstructuraD)Extinci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACap­tol XVIELS LLEGATS1.ConcepteI.Concepte i caracter­stiquesII.Els t­tols successoris on es pot disposar un llegat2.Subjectes del llegatI.El disponentII.La persona gravadaA)L'hereuB)El legatari. El subllegatC)El donatari per causa de mortD)El fide¯comissariE)El beneficiari d'una estipulaci³ per causa de mortF)La pluralitat de persones gravadesIII.El legatariA)Capacitat i requisitsB)La possibilitat d'atribuir un llegat a l'hereu. El prellegatC)Pluralitat de legataris3.LES Modalitats del llegatI.Llegat sotm¨s a condici³A)Pendente condicioneB)Existente condicioneC)Deficiente condicioneII.Llegat sotm¨s a terminiIII.Llegat subjecte a mode4.El r¨gim del llegatI.L'adquisici³ del llegatII.L'acceptaci³ del llegatA)L'acceptaci³ del llegatB)La renºnciaIII.El compliment del llegatIV.Responsabilitat de la persona gravada pel pagament dels llegats5.Les garanties del legatariBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADACap­tol XVIILES CLASSES DE LLEGATS1.Els diversos tipus de llegats2.L'objecte del llegat3.El llegat de cosa pr²pia del testadorI.Concepte i regles generalsII.Els diversos tipus de llegats de cosa pr²pia del testador segons l'objecteA)Llegat de dret realB)Llegat d'usdefruit universalC)El llegat de cosa gravadaD)El llegat dºna universalitatE)El llegat de diners4.Els llegats de cosa alienaI.Regles generalsII.El llegat de cosa pr²pia d'un tercerIII.El llegat de cosa parcialment pr²pia del testadorIV.El llegat de cosa pr²pia de la persona gravadaV.El llegat de cosa pr²pia del legatari5.Els llegats de cosa gen¨rica6.Els llegats de cr¨dit i D'Alliberaci³ de deute7.els LLegats de deute i llegats en favor del creditor8.Els llegats de prestacions peri²diques9.El llegat de part al­quotaI.ConcepteII.ObjecteBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADACap­tol XVIIIELS LLEGATS. INEFICCIA1.La ineficcia dels llegatsI.ConcepteII.Inefic cia dels llegatsIII.Extinci³ dels llegatsIV.Revocaci³ dels llegatsA)Revocaci³ expressaB)Revocaci³ t cita: l'alienaci³ pel testador de la cosa llegada2.La reducci³ dels llegats: la quarta falc­dia o quota heredit ria mnimaI.ConcepteII.BeneficiarisIII.La compatibilitat entre les quartes trebel·li nica i falc­dia i la lleg­timaIV.Requisits per a la detracci³ de la quarta falc­diaA)InventariB)Que el llegat sigui redu¯bleV.Operacions de c lcul de la quarta falc­diaVI.Detracci³ de la quarta falc­diaA)Retenci³ de b©ns pel pagament de la falc­diaB)Llegat pro falc­diaC)Imputacions a la falc­diaBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADACAPTOL XIXLES DONACIONS PER CAUSA DE MORT1.Naturalesa de les donacions per causa de mortI.ConcepteII.Configuraci³ jur­dica de les donaciones per causa de mortIII.Estructura de les donaciones per causa de mortA)La «contemplatio mortis»B)Disposici³ no universalC)Acte bilateralIV.R¨gim de les donaciones per causa de mortV.Requisits de les donaciones per causa de mortA)Requisits de l'atorgamentB)Requisits per a l'efic ciaVI.Efectes de les donaciones per causa de mortA)L'adquisici³ de la propietat d'all² que s'ha donatB)Adquisici³ de la possessi³C)Responsabilitat del donatari per deutes del causantVII.Inefic cia de les donaciones per causa de mortA)Revocaci³B)Premori¨ncia del donatariC)El donant no mor amb ocasi³ de la circumst ncia deter­minant de la donaci³D)Indignitat o inhabilitat del donatariBIBLIOGRAFIA SUMRIAJurisprud¨ncia citadaCap­tol XXLES DISPOSICIONS MODALS1.El modeI.Concepte i fonament de les disposicions modalsII.El mode i les figures afins.III.Caracter­stiques del modeIV.Estructura del modeA)Subjectes del modeB)L'objecte del modeV.Compliment del modeVI.Incompliment del mode2.Les prohibicions de disposarI.Concepte de prohibici³ de disposarII.Naturalesa de los prohibicions de disposarIII.Requisits de validesa de los prohibicions de disposarA)Limitaci³ temporalB)Ra³ l­citaC)Tipus d'inefic ciaIV.Modalitats de los prohibicions de disposarV.Efectes de los prohibicions de disposarA)Actes realitzats entre viusB)Actes per causa de mortC)Casos especials: expropiaci³ i cas de necessitatBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADASecci³ 3.ªla vocaci³ paccionadaCAPTOL XXIELS PACTES SUCCESSORIS1.consideracions generalsI.Precisions conceptualsII.Caracter­stiques2.ESTRUCTURA DELS PACTES SUCCESSORISI.SubjectesII.Objecte3.ATORGAMENTI.Requisits de formaII.Publicitat4.INEFICCIAI.Nul.litatA)Nul.litat totalB)Nul.litat parcialC)R¨gim jur¬dicD)L'acci³ de nul.litatE)EfectesF)Sup²sits d'inimpugnabilitatII.Per acord dels atorgants del pacteIII.Per indignitat success²riaIV.Per decisi² unilateralA)Sup²sitsB)RequisitsC)EfectesD)CaducitatV.Incid¨ncia de les crisis matrimonials o de conviv¨nciaBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXIIELS PACTES SUCCESSORIS (II)1.ELS HERETAMENTSI.ConcepteII.ModalitatsA)Heretament simple i cumulatiuB)Heretament mutualC)Heretament preventiuIII.EfectesA)En vida del o dels heretantsa)Transmissibilitat de la qualitat d'hereub)Responsabilitat pels deutes hereditarisc)Reserva per a testard)Els drets legitimaris i l'heretamente)Posici³ juridica de l'heretanta')Limitacions a la llibertat de testarb')Actes de disposici³ entre vius a titol gratu¯tc')Actes de disposici³ entre vius a t­tol oner³sf)Garanties a favor de l'hereug)El pacte reversionalB)Efectes despr©s de la mort de l'heretant2.Pactes successoris a t­tol particularI.Concepte i r¨gim jur­dicII.ModalitatsIII.EfectesBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADASecci³ 4ªLa vocaci³ legalCAPTOL XXIIILA SUCCESSI INTESTADA1.La successi intestada regularI.ConcepteII.La regulaci³ de la successi³ intestadaIII.Sup²sits d'obertura de la successi³ intestadaA)Falta de t­tol voluntari: testament i heretament o pacte succesoriB)Abs¨ncia d'hereuIV.Moment de la determinaci³ de l'hereu: la delaci³ i el sistema successio graduum et ordinumV.La declaraci³ d'hereus al intestats2.El sistema de la successi intestadaI.El parentiu que proporciona vocaci³ per succeir abintestatII.El sistema de la successi³ intestadaIII.El dret de representaci³IV.Concurr¨ncia de determinades classesA)Concurr¨ncia de lleg­timesB)Concurr¨ncia en l'adopci³V.Distribuci³ de l'her¨ncia3.Ordres i regles de la successi³ intestada regularI.DescendentsII.C²njuge supervivent i el convivent en parella estableIII.AscendentsIV.Col·lateralsA)Germans i fills de germansB)Els altres col·lateralsV.La Generalitat de Catalunya4.L'usdefruit intestat del c²njuge o del convivent superviventI.Concepte i naturalesa del dretII.RequisitsIII.ObjecteIV.Commutaci³V.Extinci³ de l'usdefruitVI.Atribuci³ de l'usdefruit5.La successi³ intestada del causant impºberI.ConcepteII.Pressup²sitsIII.Determinaci³ dels b©ns troncalsA)Determinaci³ dels b©ns troncalsB)T­tol d'adquisici³IV.La lleg­timaBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADACap­tol XXIVLLEG­TIMES1.Els sistemes legitimaris2.La naturalesa jur­dIca de la lleg­timaI.Teories sobre la lleg­timaII.La lleg­tima com a dret successori: pressup²sits de la seva exist¨ncia3.La categoria dels legitimarisI.DescendentsII.Progenitors4.La capacitatI.DesheretamentA)RequisitsB)Efectes del desheretament justC)El perd³ del desheretamentII.Indignitat success²ria5.Atribuci³ de la lleg­timaI.Les formes d'atribuci³A)Instituci³ d'hereuB)LlegatC)Donaci³D)Atribucions particulars en pactes succesorisII.La compatibilitat entre el t­tol de legitimari i el t­tol voluntari. La renºncia a l'atribuci³ feta pel causant6.La protecci³ del t­tol del legitimariI.La preterici³II.La preterici³ err²niaIII.El desheretament injustIV.Els grav mens de la lleg­timaA)Concepte, classes i efectesB)Opcions compensat²riesBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADACAP­TOL XXVLLEG­TIMES (Conclusi³)1.Determinaci³ de la quantiaI.El «quantum» general i la determinaci³ de la lleg­tima individualII.La computaci³A)Composici³ del cabal hereditariB)Depuraci³ del cabal hereditariC)Agregaci³ de les donacionsIII.La imputaci³A)Els subjectes de la imputaci³B)Liberalitats imputablesC)Liberalitats no imputablesD)Adquisicions per causa de mortE)Valoraci³ dels b©ns objecte d'imputaci³2.El pagament de la lleg­timaI.Persones obligades al pagament de la lleg­timaII.El dret d'opci³III.Valoraci³ dels b©ns objecte del pagamentIV.Pagament V.Interessos3.La protecci³ del contingut econ²mic del t­tol del legitimariI.L'acci³ de suplement de lleg­timaII.La inoficiositat legitim riaA)Reducci³ dels llegats inoficiososB)Reducci³ de donacions inoficioses4.Les accions per a la reclamaci³ de la lleg­timaI.La reclamaci³ de la lleg­timaII.Garanties registralsIII.Les accions d'impugnaci³ d'actes simulats del causant5.Extinci³ de la lleg­timaI.La renºnciaA)Renºncia a la lleg­tima no deferidaB)Renºncia a la lleg­tima ja deferidaC)Renºncia al suplement de la lleg­timaD)La rescissi³ per lesi³ de la renºncia al suplementII.Prescripci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADACAP­TOL XXVILA QUARTA VIDUAL1.Concepte i configuraci³ jur­dicaI.Concepte i naturalesa de la quarta vidualII.Caracter­stiques de la quarta vidual2.Pressup²sits pel naixement de la quarta vidual3.Quantia i clcul de la quarta vidualI.QuantiaII.Les operacions de c lcul de la quarta vidualA)La determinaci³ del cabal relicteB)ImputacionsC)Les donacions fetes en perjudici de la quarta4.Percepci³ i pagament de la quarta vidual5.Extinci³ de la quarta vidualI.P¨rduaII.Extinci³A)RenºnciaB)La mort del superviventC)Nou matrimoni o nova conviv¨ncia del sobreviventD)Prescripci³III.GarantiesBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUD¨NCIA CITADASecci³ 5.ªadquisici³ de l'her¨nciaCap­tol XXVIIL'ACCEPTACI³ I LA REPUDIACI³1.Acceptaci³ de l'her¨nciaI.ConcepteII.Circumst ncies personals de l'acceptaci³A)CapacitatB)Els vicis de la voluntat en l'acceptaci³C)La impugnaci³ de l'acceptaci³III.Els tipus d'acceptaci³A)Acceptaci³ expressaB)Acceptaci³ t citaC)Acceptaci³ mitjan§ament l'exercici del ius delationisD)Acceptaci³ com a sanci³IV.El temps de l'acceptaci³A)Moment inicialB)La interpel·laci³ judicial (interrogatio in iure)C)Caducitat2.L'acceptaci³ a benefici d'inventariI.ConcepteII.SubjectesIII.RequisitsA)Declaraci³ expressa i formalB)Realitzaci³ de la declaraci³ en el termini previst per la lleiC)Confecci³ de l'inventariIV.La p¨rdua del benefici3.La repudiaci³ de l'her¨nciaI.Concepte i r¨gim jur­dicII.CapacitatIII.FormaIV.La repudiaci³ en perjudici dels creditors de l'hereuV.Efectes de la repudiaci³BIBLIOGRAFIA SUMRIAJurispud¨ncia citadaCAP­TOL XXVIIIELS EFECTES DE L'ACCEPTACI³ DE L'HER¨NCIA1.Els efectes generals2.Els efectes de l'acceptaci³ en forma puraI.Responsabilitat per deutes i c rregues heredit riesII.Liquidaci³ de l'her¨ncia3.La protecci³ dels creditors: el benefici de separaci³ de patrimonisI.ConcepteII.EstructuraA)SubjectesB)ObjecteC)ProcedimentIII.EfectesA)Efectes en favor dels creditors per deutes del causantB)Efectes en favor dels legatarisC)Efectes enfront dels creditors de l'hereuIV.Cessaci³ de la separaci³4.Efectes de l'acceptaci³ a benefici d'inventariI.Efectes generalsA)Posici³ de l'hereu que accepta l'her¨ncia a benefici d'inventariB)Separaci³ de patrimonisC)Responsabilitat limitada als b©ns relictesII.Liquidaci³ de l'her¨ncia benefici riaA)Administraci³B)Pagament de deutes i c rregues heredit riesIII.Extinci³ de la situaci³ d'her¨ncia benefici ria5.l'administraci³ dels b©nes adquIrits per menors o incapacitatsI.L'administraci³II.La disposici³6.El concurs de l'her¨nciaI.La declaraci³ de concurs de l'her¨ncia jacentII.El concurs de l'her¨ncia acceptada a benefici d'inventariBIBLIOGRAFIA SUMRIAJurispud¨ncia citadaCAPTOL XXIXINSTITUCI SIMULTNIA D'UNA PLURALITAT D'HEREUS1.LA COMUNITAT HEREDITRIAI.Concepte i naturalesa jur­dicaII.Estructura de la comunitat heredit riaIII.DuradaIV.R¨gim de la comunitat heredit riaA) Posici³ jur­dica dels cohereus en relaci³ amb la comunitat heredit riaa) Facultats d'ºs i gaudib) Administraci³c) Disposici³ de b©ns hereditarisB) Drets individuals dels cohereusa) Facultats dispositivesb) Drets d'adquisici³ preferent2.LA PARTICI HEREDITRIAI.Concepte i fonamentII.Naturalesa jur­dicaIII.Procediments particionalsA)Partici³ practicada pel causantB)Partici³ practicada per un comptador partidorC)Partici³ practicada pels cohereusD)Partici³ judicialE)Partici³ arbitralBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAPTOL XXXINSTITUCI SIMULTNIA D'UNA PLURALITAT D'HEREUS (conclusi³)1.LA COL·LACII.Doctrina general sobre la col·laci³II.Estructura de la col·laci³A)SubjectesB)Objecte de la col·laci³III.La dispensa de col·laci³IV.Pr ctica de la col·laci³A)Formes de col·laci³B)Valoraci³ dels b©ns col·lacionablesC)Col·laci³ dels fruitsV.P¨rdua i deteriorament dels b©ns col·lacionablesA)Abonament de despesesB)Execuci³ de la col·laci³C)L'acci³ de col·laci³2.LES OPERACIONS PARTICIONALSI.Inventari i valoraci³ dels bens hereditarisII.Liquidaci³ de l'her¨nciaIII.Formaci³ dels lots3.EFECTES DE LA PARTICII.En generalII.Evicci³ i sanejamentIII.Responsabilitat dels cohereus4.INEFICCIA DE LES PARTICIONSI.Nul·litat de la partici³II.Anul·labilitat de la partici³III.Rescissi³ de les particionsIV.Modificaci³ de les particionsBIBLIOGRAFIA SUMRIAJURISPRUDNCIA CITADACAP­TOL XXXILA PROTECCI³ DEL DRET HEREDITARI: l'acci³ de petici³ d'her¨ncia1.l'acci³ de petici³ d'her¨nciaI.ConcepteA)Definici³B)Caracter­stiquesII.Estructura de l'acci³ de petici³ d'her¨nciaA)Legitimaci³ activaB)Legitimaci³ passivaC)ObjecteD)Imprescriptibilitat de l'acci³III.Efectes de l'acci³ de petici³ d'her¨ncia enfront de l'hereu aparent i del posse¯dor dels b©ns hereditarisA)Restituci³ dels b©ns hereditaris posse¯ts indegudamentB)Efectes enfront del posse¯dor dels b©ns hereditarisIV.Efectes de l'acci³ de petici³ d'her¨ncia enfront de tercers adquirents dels b©ns hereditarisBIBLIOGRAFIA SUMRIAJurisprud¨ncia citada
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar