bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Estatut d¿autonomia de Catalunya/Estatuto de autonomía de Cataluña

de Enoch Albertí Rovira
  • Autor: Enoch Albertí Rovira
  • N° de páginas: 366
  • isbn: 9788499850306
  • Idioma: español
  • visitas: 1
Presentaci³Pre mbulT­tol preliminarArt. 1.CatalunyaArt. 2.La GeneralitatArt. 3.Marc pol­ticArt. 4.Drets i principis rectorsArt. 5.Els drets hist²ricsArt. 6.La llengua pr²pia i les lleng¼es oficialsArt. 7.La condici³ pol­tica de catalansArt. 8.S­mbols de CatalunyaArt. 9.El territoriArt. 10.La capitalArt. 11.L'AranArt. 12.Els territoris amb vincles hist²rics, ling¼­stics i culturals amb CatalunyaArt. 13.Les comunitats catalanes a l'exteriorArt. 14.Efic cia territorial de les normesT­tol I. Dels drets, deures i principis rectorsCap­tol I. Drets i deures de l' mbit civil i socialArt. 15.Drets de les personesArt. 16.Drets en l' mbit de les fam­liesArt. 17.Drets dels menorsArt. 18.Drets de les persones gransArt. 19.Drets de les donesArt. 20.Dret a viure amb dignitat el proc©s de la mortArt. 21.Drets i deures en l' mbit de l'educaci³Art. 22.Drets i deures en l' mbit culturalArt. 23.Drets en l' mbit de la salutArt. 24.Drets en l' mbit dels serveis socialsArt. 25.Drets en l' mbit laboralArt. 26.Drets en l' mbit de l'habitatgeArt. 27.Drets i deures amb relaci³ al medi ambientArt. 28.Drets dels consumidors i usuarisCap­tol II. Drets en l' mbit pol­tic i de l'Administraci³Art. 29.Dret de participaci³Art. 30.Drets d'acc©s als serveis pºblics i a una bona Administraci³Art. 31.Dret a la protecci³ de les dades personalsCap­tol III. Drets i deures ling¼­sticsArt. 32.Drets i deures de coneixement i ºs de les lleng¼esArt. 33.Drets ling¼­stics davant les administracions pºbliques i les institucions estatalsArt. 34.Drets ling¼­stics dels consumidors i usuarisArt. 35.Drets ling¼­stics en l' mbit de l'ensenyamentArt. 36.Drets amb relaci³ a l'aran¨sCap­tol IV. Garanties dels drets estatutarisArt. 37.Disposicions generalsArt. 38.TutelaCap­tol V. Principis rectorsArt. 39.Disposicions generalsArt. 40.Protecci³ de les persones i de les fam­liesArt. 41.Perspectiva de g¨nereArt. 42.Cohesi³ i benestar socialsArt. 43.Foment de la participaci³Art. 44.Educaci³, recerca i culturaArt. 45.mbit socioecon²micArt. 46.Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorialArt. 47.HabitatgeArt. 48.Mobilitat i seguretat vi riaArt. 49.Protecci³ dels consumidors i usuarisArt. 50.Foment i difusi³ del catal Art. 51.Cooperaci³ al foment de la pau i cooperaci³ al desenvolupamentArt. 52.Mitjans de comunicaci³ socialArt. 53.Acc©s a les tecnologies de la informaci³ i de la comunicaci³Art. 54.Mem²ria hist²ricaT­tol II. De les institucionsCap­tol I. El ParlamentArt. 55.Disposicions generalsArt. 56.Composici³ i r¨gim electoralArt. 57.Estatut dels diputatsArt. 58.Autonomia parlament riaArt. 59.Organitzaci³ i funcionamentArt. 60.R¨gim de les reunions i les sessionsArt. 61.FuncionsArt. 62.Iniciativa legislativa i exercici de la funci³ legislativaArt. 63.Delegaci³ en el Govern de la potestat legislativaArt. 64.Decrets lleiArt. 65.Promulgaci³ i publicaci³ de les lleisArt. 66.Causes de finiment de la legislaturaCap­tol II. El president o presidenta de la GeneralitatArt. 67.Elecci³, nomenament, estatut personal, cessament i compet¨nciesCap­tol III. El Govern i l'Administraci³ de la GeneralitatSecci³ primera. El GovernArt. 68.Funcions, composici³, organitzaci³ i cessamentArt. 69.El conseller primer o consellera primeraArt. 70.Estatut personal dels membres del GovernSecci³ segona. L'Administraci³ de la GeneralitatArt. 71.Disposicions generals i principis d'organitzaci³ i funcionamentArt. 72.rgans consultius del GovernCap­tol IV. Les relacions entre el Parlament i el GovernArt. 73.Drets i obligacions dels membres del Govern envers el ParlamentArt. 74.Responsabilitat pol­tica del Govern i dels seus membresArt. 75.Dissoluci³ anticipada del ParlamentCap­tol V. Altres institucions de la GeneralitatSecci³ primera. El Consell de Garanties Estatut riesArt. 76.FuncionsArt. 77.Composici³ i funcionamentSecci³ segona. El S­ndic de GreugesArt. 78.Funcions i relacions amb altres institucions an loguesArt. 79.Designaci³ i estatut del s­ndic de greugesSecci³ tercera. La Sindicatura de ComptesArt. 80.Funcions i relacions amb el Tribunal de ComptesArt. 81.Composici³, funcionament i estatut personalSecci³ quarta. Regulaci³ del Consell de l'Audiovisual de CatalunyaArt. 82.El Consell de l'Audiovisual de CatalunyaCap­tol VI. El govern localSecci³ primera. Organitzaci³ territorial localArt. 83.Organitzaci³ del govern local de CatalunyaArt. 84.Compet¨ncies localsArt. 85.El Consell de Governs LocalsSecci³ segona. El municipiArt. 86.El municipi i l'autonomia municipalArt. 87.Principis d'organitzaci³ i funcionament i potestat normativaArt. 88.Principi de diferenciaci³Art. 89.R¨gim especial del municipi de BarcelonaSecci³ tercera. La vegueriaArt. 90.La vegueriaArt. 91.El Consell de VegueriaSecci³ quarta. La comarca i els altres ens locals supramunicipalsArt. 92.La comarcaArt. 93.Els altres ens locals supramunicipalsCap­tol VII. Organitzaci³ institucional pr²pia de l'AranArt. 94.R¨gim jur­dicT­tol III. Del poder judicial a CatalunyaCap­tol I. El Tribunal Superior de Just­cia i el fiscal o la fiscal superior de CatalunyaArt. 95.El Tribunal Superior de Just­cia de CatalunyaArt. 96.El fiscal o la fiscal superior de CatalunyaCap­tol II. El Consell de Just­cia de CatalunyaArt. 97.El Consell de Just­cia de CatalunyaArt. 98.AtribucionsArt. 99.Composici³, organitzaci³ i funcionamentArt. 100.Control dels actes del Consell de Just­cia de CatalunyaCap­tol III. Compet¨ncies de la Generalitat sobre l'Administraci³ de just­ciaArt. 101.Oposicions i concursosArt. 102.El personal judicial i la resta del personal al servei de l'Administraci³ de just­cia a CatalunyaArt. 103.Mitjans personalsArt. 104.Mitjans materialsArt. 105.Oficina judicial i institucions i serveis de suportArt. 106.Just­cia gratu¯ta. Procediments de mediaci³ i de conciliaci³Art. 107.Demarcaci³, planta i capitalitat judicialsArt. 108.Just­cia de pau i de proximitatArt. 109.Cl usula subrogat²riaT­tol IV. De les compet¨nciesCap­tol I. Tipologia de les compet¨nciesArt. 110.Compet¨ncies exclusivesArt. 111.Compet¨ncies compartidesArt. 112.Compet¨ncies executivesArt. 113.Compet¨ncies de la Generalitat i normativa de la Uni³ EuropeaArt. 114.Activitat de fomentArt. 115.Abast territorial i efectes de les compet¨nciesCap­tol II. Les mat¨ries de les compet¨nciesArt. 116.Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestalsArt. 117.Aigua i obres hidr uliquesArt. 118.Associacions i fundacionsArt. 119.Ca§a, pesca, activitats mar­times i ordenaci³ del sector pesquerArt. 120.Caixes d'estalvisArt. 121.Comer§ i firesArt. 122.Consultes popularsArt. 123.ConsumArt. 124.Cooperatives i economia socialArt. 125.Corporacions de dret pºblic i professions tituladesArt. 126.Cr¨dit, banca, assegurances i mutualitats no integrades en el sistema de seguretat socialArt. 127.CulturaArt. 128.Denominacions i indicacions geogr fiques i de qualitatArt. 129.Dret civilArt. 130.Dret processalArt. 131.Educaci³Art. 132.Emerg¨ncies i protecci³ civilArt. 133.Energia i minesArt. 134.Esport i lleureArt. 135.Estad­sticaArt. 136.La funci³ pºblica i el personal al servei de les administracions pºbliques catalanesArt. 137.HabitatgeArt. 138.Immigraci³Art. 139.Indºstria, artesania, control metrol²gic i contrastaci³ de metallsArt. 140.Infraestructures del transport i de les comunicacionsArt. 141.Joc i espectaclesArt. 142.JoventutArt. 143.Llengua pr²piaArt. 144.Medi ambient, espais naturals i meteorologiaArt. 145.Mercats de valors i centres de contractaci³Art. 146.Mitjans de comunicaci³ social i serveis de contingut audiovisualArt. 147.Notariat i registres pºblicsArt. 148.Obres pºbliquesArt. 149.Ordenaci³ del territori i del paisatge, del litoral i urbanismeArt. 150.L'organitzaci³ de l'Administraci³ de la GeneralitatArt. 151.Organitzaci³ territorialArt. 152.Planificaci³, ordenaci³ i promoci³ de l'activitat econ²micaArt. 153.Pol­tiques de g¨nereArt. 154.Promoci³ i defensa de la compet¨nciaArt. 155.Propietat intel·lectual i industrialArt. 156.Protecci³ de dades de car cter personalArt. 157.PublicitatArt. 158.Recerca, desenvolupament i innovaci³ tecnol²gicaArt. 159.R¨gim jur­dic, procediment, contractaci³, expropiaci³ i responsabilitat en les administracions pºbliques catalanesArt. 160.R¨gim localArt. 161.Relacions amb les entitats religiosesArt. 162.Sanitat, salut pºblica, ordenaci³ farmac¨utica i productes farmac¨uticsArt. 163.Seguretat privadaArt. 164.Seguretat pºblicaArt. 165.Seguretat socialArt. 166.Serveis socials, voluntariat, menors i promoci³ de les fam­liesArt. 167.S­mbols de CatalunyaArt. 168.Sistema penitenciariArt. 169.TransportsArt. 170.Treball i relacions laboralsArt. 171.TurismeArt. 172.UniversitatsArt. 173.Videovigil ncia i control de so i enregistramentsT­tol V. De les relacions institucionals de la GeneralitatCap­tol I. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i amb altres comunitats aut²nomesArt. 174.Disposicions generalsSecci³ primera. Col·laboraci³ amb l'Estat i amb altres comunitats aut²nomesArt. 175.Instruments de col·laboraci³ entre la Generalitat i l'EstatArt. 176.Efectes de la col·laboraci³ entre la Generalitat i l'EstatArt. 177.R¨gim dels convenis entre la Generalitat i l'EstatArt. 178.Convenis i acords amb altres comunitats aut²nomesSecci³ segona. Participaci³ en institucions i en procediments de presa de decisions estatalsArt. 179.Compareixen§a de senadors davant el ParlamentArt. 180.Designaci³ de membres del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder JudicialArt. 181.Participaci³ en l'ordenaci³ general de l'activitat econ²micaArt. 182.Designaci³ de representants en els organismes econ²mics i socialsSecci³ tercera. La Comissi³ Bilateral Generalitat-EstatArt. 183.Funcions i composici³ de la Comissi³ Bilateral Generalitat-EstatCap­tol II. Relacions de la Generalitat amb la Uni³ EuropeaArt. 184.Disposici³ generalArt. 185.Participaci³ en els tractats de la Uni³ EuropeaArt. 186.Participaci³ en la formaci³ de les posicions de l'EstatArt. 187.Participaci³ en institucions i organismes europeusArt. 188.Participaci³ en el control dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitatArt. 189.Desenvolupament i aplicaci³ del dret de la Uni³ EuropeaArt. 190.Gesti³ de fons europeusArt. 191.Accions davant el Tribunal de Just­ciaArt. 192.Delegaci³ de la Generalitat davant la Uni³ EuropeaCap­tol III. Acci³ exterior de la GeneralitatArt. 193.Disposicions generalsArt. 194.Oficines a l'exteriorArt. 195.Acords de col·laboraci³Art. 196.Tractats i convenis internacionalsArt. 197.Cooperaci³ transfronterera, interregional i al desenvolupamentArt. 198.Participaci³ en organismes internacionalsArt. 199.Coordinaci³ de les accions exteriorsArt. 200.Projecci³ internacional de les organitzacions de CatalunyaT­tol VI. Del finan§ament de la GeneralitatCap­tol I. Les finances de la GeneralitatArt. 201.PrincipisArt. 202.Els recursos de la GeneralitatArt. 203.Compet¨ncies financeresArt. 204.L'Ag¨ncia Tribut ria de CatalunyaArt. 205.rgans economicoadministratiusArt. 206.Participaci³ en el rendiment dels tributs estatals i mecanismes d'anivellament i de solidaritatArt. 207.El tractament fiscalArt. 208.Actualitzaci³ del finan§amentArt. 209.Lleialtat institucionalArt. 210.La Comissi³ Mixta d'Afers Econ²mics i Fiscals Estat-GeneralitatCap­tol II. El pressupost de la GeneralitatArt. 211.Compet¨ncies de la GeneralitatArt. 212.El pressupost de la GeneralitatArt. 213.Recurs a l'endeutamentArt. 214.Estabilitat pressupost riaArt. 215.El patrimoni de la GeneralitatArt. 216.Empreses pºbliquesCap­tol III. Les finances dels governs localsArt. 217.Principis rectorsArt. 218.Autonomia i compet¨ncies financeresArt. 219.Sufici¨ncia de recursosArt. 220.Llei de finances localsArt. 221.El cadastreT­tol VII. De la reforma de l'EstatutArt. 222.La reforma dels t­tols que no afecten les relacions amb l'EstatArt. 223.La reforma de la resta dels t­tolsDisposici³ addicional primera. Designaci³ de senadorsDisposici³ addicional segona. Acords amb el Govern de l'EstatDisposici³ addicional tercera. Inversions en infraestructuresDisposici³ addicional quarta. Capacitat de finan§amentDisposici³ addicional cinquena. Revisi³ del r¨gim especial de l'AranDisposici³ addicional sisena. Administraci³ ordin riaDisposici³ addicional setena. Relaci³ de tributs ceditsDisposici³ addicional vuitena. Cessi³ de l'impost sobre la renda de les persones f­siquesDisposici³ addicional novena. Cessi³ de l'impost sobre hidrocarburs, de l'impost sobre les labors del tabac, de l'impost sobre l'alcohol i begudes derivades, de l'impost sobre la cervesa, de l'impost sobre el vi i begudes fermentades i de l'impost sobre productes intermedisDisposici³ addicional desena. Cessi³ de l'impost sobre el valor afegitDisposici³ addicional onzena. Capacitat normativaDisposici³ addicional dotzena. Interpretaci³ harm²nicaDisposici³ addicional tretzena. Fons propis i comuns amb altres territorisDisposici³ addicional catorzena. Jocs i apostesDisposici³ addicional quinzena. Transpar¨nciaDisposici³ transit²ria primera. Adaptaci³ de les lleis i les normes amb rang de lleiDisposici³ transit²ria segona. Vig¨ncia de disposicions transit²ries anteriorsDisposici³ derogat²riaDisposici³ final primera. Aplicaci³ dels preceptes del t­tol VIDisposici³ final segona. L'Ag¨ncia Tribut ria de CatalunyaDisposici³ final tercera. Termini de creaci³ de la Comissi³ Mixta d'Afers Econ²mics i Fiscals Estat-GeneralitatDisposici³ final quarta. Relaci³ d'entitats econ²miques i financeres
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar