bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Estatut d¿autonomia de Catalunya/Estatuto de autonomía de Cataluña

de Enoch Albertí Rovira
  • Autor: Enoch Albertí Rovira
  • N° de páginas: 366
  • isbn: 9788499850306
  • Idioma: español
  • visitas: 4
PresentacióPreàmbulTítol preliminarArt. 1.CatalunyaArt. 2.La GeneralitatArt. 3.Marc políticArt. 4.Drets i principis rectorsArt. 5.Els drets històricsArt. 6.La llengua pròpia i les llengües oficialsArt. 7.La condició política de catalansArt. 8.Símbols de CatalunyaArt. 9.El territoriArt. 10.La capitalArt. 11.L'AranArt. 12.Els territoris amb vincles històrics, lingüístics i culturals amb CatalunyaArt. 13.Les comunitats catalanes a l'exteriorArt. 14.Eficàcia territorial de les normesTítol I. Dels drets, deures i principis rectorsCapítol I. Drets i deures de l'àmbit civil i socialArt. 15.Drets de les personesArt. 16.Drets en l'àmbit de les famíliesArt. 17.Drets dels menorsArt. 18.Drets de les persones gransArt. 19.Drets de les donesArt. 20.Dret a viure amb dignitat el procés de la mortArt. 21.Drets i deures en l'àmbit de l'educacióArt. 22.Drets i deures en l'àmbit culturalArt. 23.Drets en l'àmbit de la salutArt. 24.Drets en l'àmbit dels serveis socialsArt. 25.Drets en l'àmbit laboralArt. 26.Drets en l'àmbit de l'habitatgeArt. 27.Drets i deures amb relació al medi ambientArt. 28.Drets dels consumidors i usuarisCapítol II. Drets en l'àmbit polític i de l'AdministracióArt. 29.Dret de participacióArt. 30.Drets d'accés als serveis públics i a una bona AdministracióArt. 31.Dret a la protecció de les dades personalsCapítol III. Drets i deures lingüísticsArt. 32.Drets i deures de coneixement i ús de les llengüesArt. 33.Drets lingüístics davant les administracions públiques i les institucions estatalsArt. 34.Drets lingüístics dels consumidors i usuarisArt. 35.Drets lingüístics en l'àmbit de l'ensenyamentArt. 36.Drets amb relació a l'aranèsCapítol IV. Garanties dels drets estatutarisArt. 37.Disposicions generalsArt. 38.TutelaCapítol V. Principis rectorsArt. 39.Disposicions generalsArt. 40.Protecció de les persones i de les famíliesArt. 41.Perspectiva de gènereArt. 42.Cohesió i benestar socialsArt. 43.Foment de la participacióArt. 44.Educació, recerca i culturaArt. 45.?mbit socioeconòmicArt. 46.Medi ambient, desenvolupament sostenible i equilibri territorialArt. 47.HabitatgeArt. 48.Mobilitat i seguretat viàriaArt. 49.Protecció dels consumidors i usuarisArt. 50.Foment i difusió del catalàArt. 51.Cooperació al foment de la pau i cooperació al desenvolupamentArt. 52.Mitjans de comunicació socialArt. 53.Accés a les tecnologies de la informació i de la comunicacióArt. 54.Memòria històricaTítol II. De les institucionsCapítol I. El ParlamentArt. 55.Disposicions generalsArt. 56.Composició i règim electoralArt. 57.Estatut dels diputatsArt. 58.Autonomia parlamentàriaArt. 59.Organització i funcionamentArt. 60.Règim de les reunions i les sessionsArt. 61.FuncionsArt. 62.Iniciativa legislativa i exercici de la funció legislativaArt. 63.Delegació en el Govern de la potestat legislativaArt. 64.Decrets lleiArt. 65.Promulgació i publicació de les lleisArt. 66.Causes de finiment de la legislaturaCapítol II. El president o presidenta de la GeneralitatArt. 67.Elecció, nomenament, estatut personal, cessament i competènciesCapítol III. El Govern i l'Administració de la GeneralitatSecció primera. El GovernArt. 68.Funcions, composició, organització i cessamentArt. 69.El conseller primer o consellera primeraArt. 70.Estatut personal dels membres del GovernSecció segona. L'Administració de la GeneralitatArt. 71.Disposicions generals i principis d'organització i funcionamentArt. 72.?rgans consultius del GovernCapítol IV. Les relacions entre el Parlament i el GovernArt. 73.Drets i obligacions dels membres del Govern envers el ParlamentArt. 74.Responsabilitat política del Govern i dels seus membresArt. 75.Dissolució anticipada del ParlamentCapítol V. Altres institucions de la GeneralitatSecció primera. El Consell de Garanties EstatutàriesArt. 76.FuncionsArt. 77.Composició i funcionamentSecció segona. El Síndic de GreugesArt. 78.Funcions i relacions amb altres institucions anàloguesArt. 79.Designació i estatut del síndic de greugesSecció tercera. La Sindicatura de ComptesArt. 80.Funcions i relacions amb el Tribunal de ComptesArt. 81.Composició, funcionament i estatut personalSecció quarta. Regulació del Consell de l'Audiovisual de CatalunyaArt. 82.El Consell de l'Audiovisual de CatalunyaCapítol VI. El govern localSecció primera. Organització territorial localArt. 83.Organització del govern local de CatalunyaArt. 84.Competències localsArt. 85.El Consell de Governs LocalsSecció segona. El municipiArt. 86.El municipi i l'autonomia municipalArt. 87.Principis d'organització i funcionament i potestat normativaArt. 88.Principi de diferenciacióArt. 89.Règim especial del municipi de BarcelonaSecció tercera. La vegueriaArt. 90.La vegueriaArt. 91.El Consell de VegueriaSecció quarta. La comarca i els altres ens locals supramunicipalsArt. 92.La comarcaArt. 93.Els altres ens locals supramunicipalsCapítol VII. Organització institucional pròpia de l'AranArt. 94.Règim jurídicTítol III. Del poder judicial a CatalunyaCapítol I. El Tribunal Superior de Justícia i el fiscal o la fiscal superior de CatalunyaArt. 95.El Tribunal Superior de Justícia de CatalunyaArt. 96.El fiscal o la fiscal superior de CatalunyaCapítol II. El Consell de Justícia de CatalunyaArt. 97.El Consell de Justícia de CatalunyaArt. 98.AtribucionsArt. 99.Composició, organització i funcionamentArt. 100.Control dels actes del Consell de Justícia de CatalunyaCapítol III. Competències de la Generalitat sobre l'Administració de justíciaArt. 101.Oposicions i concursosArt. 102.El personal judicial i la resta del personal al servei de l'Administració de justícia a CatalunyaArt. 103.Mitjans personalsArt. 104.Mitjans materialsArt. 105.Oficina judicial i institucions i serveis de suportArt. 106.Justícia gratuïta. Procediments de mediació i de conciliacióArt. 107.Demarcació, planta i capitalitat judicialsArt. 108.Justícia de pau i de proximitatArt. 109.Clàusula subrogatòriaTítol IV. De les competènciesCapítol I. Tipologia de les competènciesArt. 110.Competències exclusivesArt. 111.Competències compartidesArt. 112.Competències executivesArt. 113.Competències de la Generalitat i normativa de la Unió EuropeaArt. 114.Activitat de fomentArt. 115.Abast territorial i efectes de les competènciesCapítol II. Les matèries de les competènciesArt. 116.Agricultura, ramaderia i aprofitaments forestalsArt. 117.Aigua i obres hidràuliquesArt. 118.Associacions i fundacionsArt. 119.Caça, pesca, activitats marítimes i ordenació del sector pesquerArt. 120.Caixes d'estalvisArt. 121.Comerç i firesArt. 122.Consultes popularsArt. 123.ConsumArt. 124.Cooperatives i economia socialArt. 125.Corporacions de dret públic i professions tituladesArt. 126.Crèdit, banca, assegurances i mutualitats no integrades en el sistema de seguretat socialArt. 127.CulturaArt. 128.Denominacions i indicacions geogràfiques i de qualitatArt. 129.Dret civilArt. 130.Dret processalArt. 131.EducacióArt. 132.Emergències i protecció civilArt. 133.Energia i minesArt. 134.Esport i lleureArt. 135.EstadísticaArt. 136.La funció pública i el personal al servei de les administracions públiques catalanesArt. 137.HabitatgeArt. 138.ImmigracióArt. 139.Indústria, artesania, control metrològic i contrastació de metallsArt. 140.Infraestructures del transport i de les comunicacionsArt. 141.Joc i espectaclesArt. 142.JoventutArt. 143.Llengua pròpiaArt. 144.Medi ambient, espais naturals i meteorologiaArt. 145.Mercats de valors i centres de contractacióArt. 146.Mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisualArt. 147.Notariat i registres públicsArt. 148.Obres públiquesArt. 149.Ordenació del territori i del paisatge, del litoral i urbanismeArt. 150.L'organització de l'Administració de la GeneralitatArt. 151.Organització territorialArt. 152.Planificació, ordenació i promoció de l'activitat econòmicaArt. 153.Polítiques de gènereArt. 154.Promoció i defensa de la competènciaArt. 155.Propietat intel·lectual i industrialArt. 156.Protecció de dades de caràcter personalArt. 157.PublicitatArt. 158.Recerca, desenvolupament i innovació tecnològicaArt. 159.Règim jurídic, procediment, contractació, expropiació i responsabilitat en les administracions públiques catalanesArt. 160.Règim localArt. 161.Relacions amb les entitats religiosesArt. 162.Sanitat, salut pública, ordenació farmacèutica i productes farmacèuticsArt. 163.Seguretat privadaArt. 164.Seguretat públicaArt. 165.Seguretat socialArt. 166.Serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famíliesArt. 167.Símbols de CatalunyaArt. 168.Sistema penitenciariArt. 169.TransportsArt. 170.Treball i relacions laboralsArt. 171.TurismeArt. 172.UniversitatsArt. 173.Videovigilància i control de so i enregistramentsTítol V. De les relacions institucionals de la GeneralitatCapítol I. Relacions de la Generalitat amb l'Estat i amb altres comunitats autònomesArt. 174.Disposicions generalsSecció primera. Col·laboració amb l'Estat i amb altres comunitats autònomesArt. 175.Instruments de col·laboració entre la Generalitat i l'EstatArt. 176.Efectes de la col·laboració entre la Generalitat i l'EstatArt. 177.Règim dels convenis entre la Generalitat i l'EstatArt. 178.Convenis i acords amb altres comunitats autònomesSecció segona. Participació en institucions i en procediments de presa de decisions estatalsArt. 179.Compareixença de senadors davant el ParlamentArt. 180.Designació de membres del Tribunal Constitucional i del Consell General del Poder JudicialArt. 181.Participació en l'ordenació general de l'activitat econòmicaArt. 182.Designació de representants en els organismes econòmics i socialsSecció tercera. La Comissió Bilateral Generalitat-EstatArt. 183.Funcions i composició de la Comissió Bilateral Generalitat-EstatCapítol II. Relacions de la Generalitat amb la Unió EuropeaArt. 184.Disposició generalArt. 185.Participació en els tractats de la Unió EuropeaArt. 186.Participació en la formació de les posicions de l'EstatArt. 187.Participació en institucions i organismes europeusArt. 188.Participació en el control dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitatArt. 189.Desenvolupament i aplicació del dret de la Unió EuropeaArt. 190.Gestió de fons europeusArt. 191.Accions davant el Tribunal de JustíciaArt. 192.Delegació de la Generalitat davant la Unió EuropeaCapítol III. Acció exterior de la GeneralitatArt. 193.Disposicions generalsArt. 194.Oficines a l'exteriorArt. 195.Acords de col·laboracióArt. 196.Tractats i convenis internacionalsArt. 197.Cooperació transfronterera, interregional i al desenvolupamentArt. 198.Participació en organismes internacionalsArt. 199.Coordinació de les accions exteriorsArt. 200.Projecció internacional de les organitzacions de CatalunyaTítol VI. Del finançament de la GeneralitatCapítol I. Les finances de la GeneralitatArt. 201.PrincipisArt. 202.Els recursos de la GeneralitatArt. 203.Competències financeresArt. 204.L'Agència Tributària de CatalunyaArt. 205.?rgans economicoadministratiusArt. 206.Participació en el rendiment dels tributs estatals i mecanismes d'anivellament i de solidaritatArt. 207.El tractament fiscalArt. 208.Actualització del finançamentArt. 209.Lleialtat institucionalArt. 210.La Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-GeneralitatCapítol II. El pressupost de la GeneralitatArt. 211.Competències de la GeneralitatArt. 212.El pressupost de la GeneralitatArt. 213.Recurs a l'endeutamentArt. 214.Estabilitat pressupostàriaArt. 215.El patrimoni de la GeneralitatArt. 216.Empreses públiquesCapítol III. Les finances dels governs localsArt. 217.Principis rectorsArt. 218.Autonomia i competències financeresArt. 219.Suficiència de recursosArt. 220.Llei de finances localsArt. 221.El cadastreTítol VII. De la reforma de l'EstatutArt. 222.La reforma dels títols que no afecten les relacions amb l'EstatArt. 223.La reforma de la resta dels títolsDisposició addicional primera. Designació de senadorsDisposició addicional segona. Acords amb el Govern de l'EstatDisposició addicional tercera. Inversions en infraestructuresDisposició addicional quarta. Capacitat de finançamentDisposició addicional cinquena. Revisió del règim especial de l'AranDisposició addicional sisena. Administració ordinàriaDisposició addicional setena. Relació de tributs ceditsDisposició addicional vuitena. Cessió de l'impost sobre la renda de les persones físiquesDisposició addicional novena. Cessió de l'impost sobre hidrocarburs, de l'impost sobre les labors del tabac, de l'impost sobre l'alcohol i begudes derivades, de l'impost sobre la cervesa, de l'impost sobre el vi i begudes fermentades i de l'impost sobre productes intermedisDisposició addicional desena. Cessió de l'impost sobre el valor afegitDisposició addicional onzena. Capacitat normativaDisposició addicional dotzena. Interpretació harmònicaDisposició addicional tretzena. Fons propis i comuns amb altres territorisDisposició addicional catorzena. Jocs i apostesDisposició addicional quinzena. TransparènciaDisposició transitòria primera. Adaptació de les lleis i les normes amb rang de lleiDisposició transitòria segona. Vigència de disposicions transitòries anteriorsDisposició derogatòriaDisposició final primera. Aplicació dels preceptes del títol VIDisposició final segona. L'Agència Tributària de CatalunyaDisposició final tercera. Termini de creació de la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-GeneralitatDisposició final quarta. Relació d'entitats econòmiques i financeres
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar