bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Codi civil de Catalunya i lleis complementàries

de Judith Solé Resina
  • Autor: Judith Solé Resina
  • N° de páginas: 807
  • isbn: 9788498769647
  • Idioma: español
  • visitas: 6
1. CODI CIVIL DE CATALUNYAI. Lleis del Codi Civil de Catalunyaa. Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de CatalunyaPreàmbulArticles 1 a 7Disposició transitòria Disposicions finalsb. Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets realsPreàmbulArticle únicDisposicions transitòriesDisposició derogatòriaDisposició finalc. Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques PreàmbulArticle únicDisposicions addicionalsDisposicions transitòriesDisposicions derogatòriesDisposicions finalsd. Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions PreàmbulArticle únicDisposicions addicionalsDisposicions transitòriesDisposició derogatòriaDisposicions finalse. Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família PreàmbulArticle únicDisposicions addicionalsDisposicions transitòriesDisposició derogatòriaDisposicions finalsII. CODI CIVIL DE CATALUNYA Llibre primer. Disposicions generalsTítol I. Disposicions preliminarsTítol II. La prescripció i la caducitatCapítol I. La prescripcióSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. Interrupció de la prescripcióSecció tercera. Suspensió de la prescripcióSecció quarta. Terminis de prescripció i còmputCapítol II. La caducitatLlibre segon. La persona i la famíliaTítol I. La persona físicaCapítol I. Personalitat civil i capacitatCapítol II. Autonomia de la persona en l'àmbit de la salutSecció primera. Tractaments mèdicsSecció segona. InternamentsSecció tercera. Decisions sobre el propi cosTítol II. Les institucions de protecció de la personaCapítol I. Disposicions comunesCapítol II. La tutelaSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. Delació voluntàriaSecció tercera. Delació judicialSecció quarta. Cosntitució i exercici de la tutelaSecció cinquena. Contingut de la tutelaSecció Sisena. ExtincióSecció Setena. El consell de tutelaCapítol III. La curatelaCapítol IV. El defensor judicialCapítol V. La guarda de fetCapítol VI. L'assistènciaCapítol VII. Protecció patrimonial de la persona discapacitada o dependentCapítol VIII. La protecció dels menors desemparatsTítol III. La famíliaCapítol I. Abast de la institució familiarSecció primera. El matrimoni: disposicions generals i efectesSecció segona. Relacions econòmiques entre els cònjugesSubsecció primera. Disposicions generalsSubsecció segona. Adquisicions oneroses amb pacte de supervivènciaSecció tercera. Els capítols matrimonialsSecció quarta. Les donacions per raó de matrimoni atorgades fora de capítols matrimonialsSecció cinquena. Els drets viduals familiarsCapítol II. Règims econòmics matrimonialsSecció primera. El règim de separació de bénsSecció segona. El règim de participació en els guanysSubsecció primera. Disposicions generalsSubsecció segona. La liquidació del règimSubsecció tercera. Pagament del crèdit de participacióSecció tercera. L'associació a compres i milloresSecció quarta. L'agermanament o pacte de mig per migSecció cinquena. El pacte de convinença o mitja guadanyeriaSecció sisena. El règim de comunitat de bénsCapítol III. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació judicialSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. Cura dels fillsSecció tercera. Prestació compensatòriaSecció quarta. Atribució o distribució de l'ús de l'habitatge familiarCapítol IV. Convivència estable en parellaSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. Extinció de la parella estableSecció tercera. Efectes de l'extinció de la parella estableCapítol V. La filiacióSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. La filiació per naturalesaSubsecció primera. Disposicions generals de la determinació de la filiacióSubsecció segona. La determinació de la filiació matrimonialSubsecció tercera. La determinació de la filiació no matrimonialSubsecció quarta. Regles comunes a les accions de filiacióSubsecció cinquena. La reclamació de la filiacióSubsecció sisena. La impugnació de la filiacióSecció tercera. La filiació adoptivaSubsecció primera. Condicions requerides per a l'adopcióSubsecció segona. L'acolliment preadoptiuSubsecció tercera. Constitució de l'adopcióSubsecció quarta. Adopció i acolliment internacionalsSubsecció cinquena. Efectes específics de la filiació adoptivaSubsecció sisena. ExtincióCapítol VI. Potestat parentalSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. L'exercici de la potestat parentalSecció tercera. El contingut de la potestat parentalSecció quarta. L'extinció de la potestatSecció cinquena. La pròrroga i la rehabilitació de la potestatCapítol VII. Aliments d'origen familiarTítol IV. Les relacions convivencials d'ajuda mútuaLlibre tercer. Persones jurídiquesTítol I. Disposicions generalsCapítol I. La personalitat jurídica i els seus atributsCapítol II. Actuació i representació de les persones jurídiquesCapítol III. Règim comptable i documentalCapítol IV. Modificacions estructurals i liquidacióSecció primera. Fusió, escissió i transformacióSecció segona. LiquidacióCapítol V. Publicitat registralTítol II. De les associacionsCapítol I. Naturalesa i constitucióCapítol II. Organització i funcionamentSecció primera. ?rgans de l'associacióSecció segona. Assemblea generalSecció tercera. ?rgan de governCapítol III. Drets i deures dels associatsCapítol IV. Modificacions estructurals i dissolucióTítol III. De les fundacionsCapítol I. Naturalesa i constitucióCapítol II. Organització i funcionamentCapítol III. Règim econòmicSecció primera. Patrimoni i activitats econòmiques de la fundacióSecció segona. Comptes anualsCapítol IV. Fons especialsCapítol V. Modificacions estructurals i dissolucióCapítol VI. El protectoratLlibre quart. SuccessionsTítol I. Disposicions generalsCapítol I. La successió hereditàriaCapítol II. La capacitat successòriaTítol II. La successió testadaCapítol I. Els testaments, els codicils i les memòries testamentàriesSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. Els testaments notarialsSubsecció primera. El testament obertSubsecció segona. El testament tancatSecció tercera. El testament hològrafSecció quarta. Els codicils i les memòries testamentàriesCapítol II. Nul·litat i ineficàcia dels testaments i de les disposicions testamentàriesCapítol III. La institució d'hereuSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. La institució d'hereu sota condicióCapítol IV. Disposicions fiduciàriesSecció primera. La designació d'hereu per fiduciariSubsecció primera. La designació d'hereu pel cònjuge o pel conviventSubsecció segona. La designació d'hereu pels parentsSecció segona. Els hereus i legataris de confiançaCapítol V. Les substitucions hereditàriesSecció primera. La substitució vulgarSecció segona. La substitució pupil·larSecció tercera. La substitució exemplarCapítol VI. Els fideïcomisosSecció primera. Els fideïcomisos en generalSecció segona. Interpretació dels fideïcomisosSecció tercera. Els efectes del fideïcomís mentre està pendentSecció quarta. Disposició dels béns fideïcomesosSecció cinquena. Els efectes del fideïcomís en el moment de la delacióSecció sisena. El fideïcomís de residu i la substitució preventiva de residuCapítol VII. Els llegatsSecció primera. Els llegats i llurs efectesSecció segona. Les classes de llegatsSecció tercera. La ineficàcia dels llegatsCapítol VIII. Les disposicions modalsCapítol IX. Els marmessorsTítol III. La successió contractual i les donacions per causa de mortCapítol I. Els pactes successorisSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. Els heretamentsSecció tercera. Pactes successoris d'atribució particularCapítol II. Les donacions per causa de mortTítol IV. La successió intestadaCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. L'ordre de succeirSecció primera. La successió en línia directa descendentSecció segona. La successió del cònjuge vidu i del convivent en unió estable de parella superviventSecció tercera. La sucessió en línia directa ascendentSecció quarta. La successió dels col·lateralsSecció cinquena. La successió de la Generalitat de CatalunyaCapítol III. La successió en cas d'adopcióCapítol IV. La successió de l'impúberTítol V. Altres atribucions successòries determinades per la lleiCapítol I. La llegítimaSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. Els legitimaris i la determinació de la llegítimaSecció tercera. L'atribució, la imputació, la percepció i el pagament de la llegítimaSecció quarta. La preterició i el desheretamentSecció cinquena. La inoficiositatSecció sisena. L'extinció de la llegítimaCapítol II. La quarta vidualTítol VI. L'adquisició de l'herènciaCapítol I. L'acceptació i la repudiació de l'herènciaSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. L'acceptació de l'herència pura i simple i a benefici d'inventariSecció tercera. Els efectes de l'acceptació de l'herènciaSecció quarta. El benefici de separació de patrimonisSecció cinquena. Els béns adquirits per menors d'edat o incapacitatsCapítol II. El dret d'acréixerCapítol III. La comunitat hereditàriaCapítol IV. La partició i la col·lacióSecció primera. La particióSecció segona. La col·lacióCapítol V. La protecció del dret hereditariLlibre cinquèTítol I. Dels bénsTítol II. De la possessióCapítol I. Adquisició i extincióCapítol II. EfectesTítol III. De l'adquisició, la transmissió i l'extinció del dret realCapítol I. AdquisicióSecció primera. Disposició generalSecció segona. TradicióSecció tercera. DonacióSecció quarta. UsucapióCapítol II. Extinció dels drets realsTítol IV. Del dret de propietatCapítol I. Disposicions generalsSecció primera. La propietat i la seva funció socialSecció segona. Els fruitsCapítol II. Títols d'adquisició exclusius del dret de propietatSecció primera. AccessióSubsecció primera. Disposicions generalsSubsecció segona. Accessió immobiliàriaSubsecció tercera. Accessió mobiliàriaSecció segona. OcupacióCapítol III. AbandonamentCapítol IV. Protecció del dret de propietatSecció primera. ReivindicacióSecció segona. ExclusióSubsecció primera. Acció negatòriaSubsecció segona. Tancament de finquesSubsecció tercera. Delimitació i fitacióCapítol V. Restriccions al dret de propietatCapítol VI. Relacions de veïnatgeSecció primera. Relacions de contigüitatSecció segona. Estat de necessitatSecció tercera. ImmissionsTítol V. De les situacions de comunitatCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. Comunitat ordinària indivisaSecció primera. Règim jurídicSecció segona. Drets individuals sobre la comunitatSecció tercera. Drets i deures sobre l'objecte de la comunitatSecció quarta. ExtincióCapítol III. Règim jurídic de la propietat horitzontalSecció primera. Disposicions generalsSubsecció primera. Configuració de la comunitatSubsecció segona. Constitució de la comunitatSubsecció tercera. ?rgans de la comunitatSecció segona. Propietat horitzontal simpleSecció tercera. Propietat horitzontal complexaSecció quarta. Propietat horitzontal per parcel·lesCapítol IV. Comunitat especial per tornsSecció primera. Règim jurídicSecció segona. ConstitucióSecció tercera. ContingutCapítol V. Comunitat especial per raó de mitgeriaSecció primera. MitgeriaSecció segona. Mitgeria de càrregaSecció tercera. Mitgeria de tancaTítol VI. Dels drets reals limitatsCapítol I. El dret d'usdefrutiSecció primera. Constitució i règim de l'usdefruitSecció segona. Extinció, liquidació i accions en defensa de l'usdefruitSecció tercera. Usdefruit amb facultat de disposicióSecció quarta. Usdefruit de boscos i de plantesSecció cinquena. Usdefruit de diners i de participacions en fons d'inversió i en altres instruments d'inversió col·lectivaCapítol II. El dret d'ús i el dret d'habitacióSecció primera. Disposicions comunesSecció segona. Dret d'úsSecció tercera. Dret d'habitacióCapítol III. Els drets d'aprofitament parcialCapítol IV. El dret de superfícieCapítol V. Els drets de censSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. Cens emfitèuticSubsecció primera. Disposicions generalsSubsecció segona. LluïsmeSubsecció tercera. FadigaSecció tercera. Cens vitaliciCapítol VI. Les servitudsSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. Servituds forçosesSecció tercera. Extinció de les servitudsSecció quarta. Protecció del dret de servitudCapítol VII. El dret de volCapítol VIII. Els drets d'adquisicióSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. Drets d'adquisició voluntàriaSubsecció primera. Disposicions generalsSubsecció segona. Dret d'opcióSubsecció tercera. Drets voluntaris de tanteig i retracteSecció tercera. Drets de retracte legalsSubsecció primera. Retracte de confrontantsSubsecció segona. La torneriaSecció quarta. Preferència entre drets d'adquisició legalsCapítol IX. Els drets reals de garantiaSecció primera. Disposicions generalsSecció segona. Garanties possessòriesSubsecció primera. Dret de retencióSubsecció segona. Dret de penyoraSubsecció tercera. Dret d'anticresiSecció tercera. Dret d'hipotecaSubsecció primera. Disposicions generalsSubsecció segona. Supòsits especials d'hipoteca2. DECRET LEGISLATIU 1/1984, DE 19 DE JULIOL, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REF?S DE LA COMPILACI? DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA Títol preliminar. De l'aplicació del Dret civil de CatalunyaLlibre I. De la famíliaTítol Primer. De la filiació (Derogat)Títol Segon. De les mesures de protecció dels menors desemparats i de l'adopció (Substituït)Títol Tercer. De les relacions patrimonials entre cònjugesCapítols I a IV (Substituïts)Capítol V. Del dotCapítol VI. De la tenutaCapítol VII. De l'aixovar i del cabalatgeCapítol VIII. De l'esponsalici o escreixCapítol IX. Del tantumdemCapítol X. El règim de participació en els guanys (Substituït)Capítol XI. Els règims econòmics en el dret localSeccions primera a tercera (Substituïdes)Secció quarta. El pacte d'igualtat de béns i guanysTítol Quart. Dels heretaments (Substituït)Llibre II. De les successions (Substituït)Llibre III. Dels drets realsTítol Primer. De la tradició i de l'accessió (Derogat)Títol Segon. De l'usdefruit (Substituït)Títol Tercer. De les servitus (Derogat)Títol Quart. De la rabassa morta (Derogat)Llibre IV. De les obligacions i els contractes i de la prescripcióTítol Primer. De les obligacions i els contractesCapítol I. De la rescissió per lesió: concepte i naturalesaCapítol II. De la determinació de la lesió i dels efectes de la rescissióCapítol III. De la venda a carta de gràcia i de la torneriaSecció primera. De la venda a carta de gràciaSecció segona. De la torneria (Derogada)Capítol IV. Dels censals i els violaris (Derogat)Capítol V. Dels contractes especials sobre explotació de terres i sobre ramaderia (Substituït)Capítol VI. De la donació (Derogat)Títol Segon. De la prescripcióCapítol I. De la usucapió (Derogat)Capítol II. De la prescripció extintiva (Derogat)Disposicions finalsDisposicions transitòries3. PERSONAI. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescènciaPreàmbulTítol I. Disposicions generals, principis rectors i actuaciones de les administracions públiquesCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. Principis rectorsCapítol III. Planificació i coordinacióTítol II. Dels drets dels infants i els adolescentsCapítol I. Drets i llibertats civils i políticsCapítol II. Drets en l'àmbit familiarCapítol III. Benestar material i personalCapítol IV. SalutCapítol V. EducacióCapítol VI. L'infant i l'adolescent en l'àmbit socialCapítol VII. Medi ambient i espai urbàCapítol VIII. Educació en el lleure i pràctica de l'esportCapítol IX. Publicitat i mitjans de comunicació social i espectaclesCapítol X. Consum de productes i serveisTítol III. De la prevenció generalTítol IV. De la protecció pública relativa als maltractaments a infants i adolescentsCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. Serveis públics especialitzats i foment de la detecció i l'atenció del maltractament a infants i adolescentsCapítol III. Accés prioritari a serveis i programesTítol V. De la protecció dels infants i els adolescents en situació de risc o desemparamentCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. Les situacions de riscCapítol III. Protecció dels infants i els adolescents desemparatsSecció primera. El desemparamentSecció segona. Impossibilitat temporal de complir les funcions de guardaSecció tercera. Mesures de protecció dels infants i els adolescents desemparatsSubsecció primera. Acolliment familiarSubsecció segona. Acolliment en una unitat convivencial d'acció educativaSubsecció tercera. Acolliment en centreSubsecció quarta. Mesures de transició a la vida adulta i a l'autonomia personalSubsecció cinquena. L'acolliment preadoptiuCapítol IV. Suport posterior a l'emancipació o a la majoria d'edatCapítol V. Actuacions de protecció en els supòsits d'aplicació de la legislació reguladora de la responsabilitat penal dels menorsTítol VI. Infraccions i sancionsCapítol I. InfraccionsCapítol II. Sancions administrativesCapítol III. Procediment sancionadorDisposicions addicionalsDisposicions transitòriesDisposició derogatòriaDisposicions finalsII. Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica PreàmbulCapítol I. Les disposicions directivesCapítol II. El dret a la informacióCapítol III. Dret a la intimitatCapítol IV. Respecte al dret a l'autonomia del pacientCapítol V. Sobre la història clínicaCapítol VI. Drets en relació amb la història clínicaDisposició addicionalDisposició transitòriaDisposició finalIII. Llei 16/2010, de 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentación clínicaPreàmbulArticle únicDisposició addicionalDisposicions finals4. CONTRACTESI. Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions periòdiquesPreàmbulCapítol Primer. Disposicions generalsCapítol II. El censalCapítol III. La pensió vitalíciaDisposició transitòriaDisposicions finalsII. Llei 22/2000, de 29 de desembre, d'acolliment de persones grans PreàmbulCapítol I. ConstitucióCapítol II. ExtincióDisposició addicional Disposició finalIII. Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessió de finca o d'edificabilitat a canvi de construcció futuraPreàmbulDisposició finalIV. Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integració PreàmbulCapítol I. Contracte d'integracióCapítol II. Parts contractantsDisposició transitòriaDisposició derogatòriaDisposicions finalsV. Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu Exposició de motiusCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. Arrendament rústicSecció primera. Drets i obligacions de les partsSecció segona. RendaSecció tercera. Durada dels contractesSecció quarta. Despeses i milloresSecció cinquena. Extinció del contracteSecció sisena. Drets d'adquisició preferentCapítol III. Parceria i masoveriaCapítol IV. Altres tipus de contractes de conreuCapítol V. Arbitratge i mediacióCapítol VI. Adquisició preferent de sòl agrariDisposicions addicionalsDisposició transitòriaDisposicions finals5. CONSUMI. Llei 22/2010, del 20 de juliol, de consum de CatalunyaPreàmbulLlibre primer. Disposicions generalsTítol I. Disposicions preliminarsCapítol I. Objecte, àmbit d'aplicació i definicionsCapítol II. Principis informadors del dret de consumTítol II. Dels drets bàsics de les persones consumidoresCapítol I. Drets de les persones consumidoresCapítol II. Dret a la protecció de la salut i a la seguretatCapítol III. Dret a la protecció dels interessos econòmics i socialsCapítol IV. Dret a la indemnització i la reparació de danysCapítol V. Dret a la protecció jurídica, administrativa i tècnicaCapítol VI. Dret a la informació, l'educació i la formacióSecció primera. Informació dels béns i serveisSecció segona. Informació a la persona consumidoraSecció tercera. Educació i formació en consumCapítol VII. Dret a la representació, la consulta i la participació. Les organitzacions de persones consumidoresCapítol VIII. Drets lingüísticsTítol III. De la resolució extrajudicial de conflictesCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. MediacióCapítol III. ArbitratgeLlibre segon. Requisits de les relacions de consumTítol I. Disposicions generalsCapítol I. Requisits comunsCapítol II. Requisits de les relacions de consum als establimentsTítol II. De les modalitats especials de relacions de consumCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. Relacions de consum a distànciaCapítol III. Relacions de consum fora d'establiment comercialCapítol IV. Relacions de consum per mitjà de màquines automàtiquesCapítol V. Relacions de consum en establiments no sedentarisTítol III. De les relacions de consum per mitjà d'intermediarisCapítol I. Requisits i obligacionsTítol IV. De l'adquisició i l'arrendament de bénsCapítol I. Béns immoblesCapítol II. Béns moblesTítol V. De les obligacions en la prestació de serveisCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. Obligacions segons el tipus de serveiLlibre tercer. La disciplina del mercat i els drets de les persones consumidoresTítol I. Disposicions generalsCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. Els principis de la disciplina del mercatTítol II. De la inspecció i el control de mercatCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. Activitats d'inspeccióCapítol III. Mesures cautelars i definitivesCapítol IV. Altres activitats de controlTítol III. De les infraccions i les sancionsCapítol I. Tipificació de les infraccionsCapítol II. Classificació de les infraccionsCapítol III. SancionsCapítol IV. Responsabilitat per infraccionsCapítol V. Prescripció de les infraccions i de les sancionsTítol IV. Del procediment sancionadorCapítol I. Procediment sancionadorCapítol II. Multes coercitivesDisposicions addicionalsDisposicions transitòriesDisposició derogatòriaDisposicions finals6. MEDIACI?I. Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privatPreàmbulCapítol I. Disposicions generalsCapítol II. Principis de la mediacióCapítol III. Desenvolupament de la mediacióCapítol IV. Organització i registresCapítol V. Règim sancionadorCapítol VI. Règim de recursosDisposicions addicionalsDisposicions transitòriesDisposició derogatòriaDisposicions finalsIndex analític del Codi Civil de Catalunya
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar