bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Codi civil de Catalunya i lleis complementàries

de Judith Solé Resina
  • Autor: Judith Solé Resina
  • N° de páginas: 807
  • isbn: 9788498769647
  • Idioma: español
  • visitas: 0
1. CODI CIVIL DE CATALUNYAI. Lleis del Codi Civil de Catalunyaa. Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de CatalunyaPre mbulArticles 1 a 7Disposici³ transit²ria Disposicions finalsb. Llei 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinqu¨ del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets realsPre mbulArticle ºnicDisposicions transit²riesDisposici³ derogat²riaDisposici³ finalc. Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jur­diques Pre mbulArticle ºnicDisposicions addicionalsDisposicions transit²riesDisposicions derogat²riesDisposicions finalsd. Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions Pre mbulArticle ºnicDisposicions addicionalsDisposicions transit²riesDisposici³ derogat²riaDisposicions finalse. Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la fam­lia Pre mbulArticle ºnicDisposicions addicionalsDisposicions transit²riesDisposici³ derogat²riaDisposicions finalsII. CODI CIVIL DE CATALUNYA Llibre primer. Disposicions generalsT­tol I. Disposicions preliminarsT­tol II. La prescripci³ i la caducitatCap­tol I. La prescripci³Secci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. Interrupci³ de la prescripci³Secci³ tercera. Suspensi³ de la prescripci³Secci³ quarta. Terminis de prescripci³ i c²mputCap­tol II. La caducitatLlibre segon. La persona i la fam­liaT­tol I. La persona f­sicaCap­tol I. Personalitat civil i capacitatCap­tol II. Autonomia de la persona en l' mbit de la salutSecci³ primera. Tractaments m¨dicsSecci³ segona. InternamentsSecci³ tercera. Decisions sobre el propi cosT­tol II. Les institucions de protecci³ de la personaCap­tol I. Disposicions comunesCap­tol II. La tutelaSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. Delaci³ volunt riaSecci³ tercera. Delaci³ judicialSecci³ quarta. Cosntituci³ i exercici de la tutelaSecci³ cinquena. Contingut de la tutelaSecci³ Sisena. Extinci³Secci³ Setena. El consell de tutelaCap­tol III. La curatelaCap­tol IV. El defensor judicialCap­tol V. La guarda de fetCap­tol VI. L'assist¨nciaCap­tol VII. Protecci³ patrimonial de la persona discapacitada o dependentCap­tol VIII. La protecci³ dels menors desemparatsT­tol III. La fam­liaCap­tol I. Abast de la instituci³ familiarSecci³ primera. El matrimoni: disposicions generals i efectesSecci³ segona. Relacions econ²miques entre els c²njugesSubsecci³ primera. Disposicions generalsSubsecci³ segona. Adquisicions oneroses amb pacte de superviv¨nciaSecci³ tercera. Els cap­tols matrimonialsSecci³ quarta. Les donacions per ra³ de matrimoni atorgades fora de cap­tols matrimonialsSecci³ cinquena. Els drets viduals familiarsCap­tol II. R¨gims econ²mics matrimonialsSecci³ primera. El r¨gim de separaci³ de b©nsSecci³ segona. El r¨gim de participaci³ en els guanysSubsecci³ primera. Disposicions generalsSubsecci³ segona. La liquidaci³ del r¨gimSubsecci³ tercera. Pagament del cr¨dit de participaci³Secci³ tercera. L'associaci³ a compres i milloresSecci³ quarta. L'agermanament o pacte de mig per migSecci³ cinquena. El pacte de convinen§a o mitja guadanyeriaSecci³ sisena. El r¨gim de comunitat de b©nsCap­tol III. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separaci³ judicialSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. Cura dels fillsSecci³ tercera. Prestaci³ compensat²riaSecci³ quarta. Atribuci³ o distribuci³ de l'ºs de l'habitatge familiarCap­tol IV. Conviv¨ncia estable en parellaSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. Extinci³ de la parella estableSecci³ tercera. Efectes de l'extinci³ de la parella estableCap­tol V. La filiaci³Secci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. La filiaci³ per naturalesaSubsecci³ primera. Disposicions generals de la determinaci³ de la filiaci³Subsecci³ segona. La determinaci³ de la filiaci³ matrimonialSubsecci³ tercera. La determinaci³ de la filiaci³ no matrimonialSubsecci³ quarta. Regles comunes a les accions de filiaci³Subsecci³ cinquena. La reclamaci³ de la filiaci³Subsecci³ sisena. La impugnaci³ de la filiaci³Secci³ tercera. La filiaci³ adoptivaSubsecci³ primera. Condicions requerides per a l'adopci³Subsecci³ segona. L'acolliment preadoptiuSubsecci³ tercera. Constituci³ de l'adopci³Subsecci³ quarta. Adopci³ i acolliment internacionalsSubsecci³ cinquena. Efectes espec­fics de la filiaci³ adoptivaSubsecci³ sisena. Extinci³Cap­tol VI. Potestat parentalSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. L'exercici de la potestat parentalSecci³ tercera. El contingut de la potestat parentalSecci³ quarta. L'extinci³ de la potestatSecci³ cinquena. La pr²rroga i la rehabilitaci³ de la potestatCap­tol VII. Aliments d'origen familiarT­tol IV. Les relacions convivencials d'ajuda mºtuaLlibre tercer. Persones jur­diquesT­tol I. Disposicions generalsCap­tol I. La personalitat jur­dica i els seus atributsCap­tol II. Actuaci³ i representaci³ de les persones jur­diquesCap­tol III. R¨gim comptable i documentalCap­tol IV. Modificacions estructurals i liquidaci³Secci³ primera. Fusi³, escissi³ i transformaci³Secci³ segona. Liquidaci³Cap­tol V. Publicitat registralT­tol II. De les associacionsCap­tol I. Naturalesa i constituci³Cap­tol II. Organitzaci³ i funcionamentSecci³ primera. rgans de l'associaci³Secci³ segona. Assemblea generalSecci³ tercera. rgan de governCap­tol III. Drets i deures dels associatsCap­tol IV. Modificacions estructurals i dissoluci³T­tol III. De les fundacionsCap­tol I. Naturalesa i constituci³Cap­tol II. Organitzaci³ i funcionamentCap­tol III. R¨gim econ²micSecci³ primera. Patrimoni i activitats econ²miques de la fundaci³Secci³ segona. Comptes anualsCap­tol IV. Fons especialsCap­tol V. Modificacions estructurals i dissoluci³Cap­tol VI. El protectoratLlibre quart. SuccessionsT­tol I. Disposicions generalsCap­tol I. La successi³ heredit riaCap­tol II. La capacitat success²riaT­tol II. La successi³ testadaCap­tol I. Els testaments, els codicils i les mem²ries testament riesSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. Els testaments notarialsSubsecci³ primera. El testament obertSubsecci³ segona. El testament tancatSecci³ tercera. El testament hol²grafSecci³ quarta. Els codicils i les mem²ries testament riesCap­tol II. Nul·litat i inefic cia dels testaments i de les disposicions testament riesCap­tol III. La instituci³ d'hereuSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. La instituci³ d'hereu sota condici³Cap­tol IV. Disposicions fiduci riesSecci³ primera. La designaci³ d'hereu per fiduciariSubsecci³ primera. La designaci³ d'hereu pel c²njuge o pel conviventSubsecci³ segona. La designaci³ d'hereu pels parentsSecci³ segona. Els hereus i legataris de confian§aCap­tol V. Les substitucions heredit riesSecci³ primera. La substituci³ vulgarSecci³ segona. La substituci³ pupil·larSecci³ tercera. La substituci³ exemplarCap­tol VI. Els fide¯comisosSecci³ primera. Els fide¯comisos en generalSecci³ segona. Interpretaci³ dels fide¯comisosSecci³ tercera. Els efectes del fide¯com­s mentre est  pendentSecci³ quarta. Disposici³ dels b©ns fide¯comesosSecci³ cinquena. Els efectes del fide¯com­s en el moment de la delaci³Secci³ sisena. El fide¯com­s de residu i la substituci³ preventiva de residuCap­tol VII. Els llegatsSecci³ primera. Els llegats i llurs efectesSecci³ segona. Les classes de llegatsSecci³ tercera. La inefic cia dels llegatsCap­tol VIII. Les disposicions modalsCap­tol IX. Els marmessorsT­tol III. La successi³ contractual i les donacions per causa de mortCap­tol I. Els pactes successorisSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. Els heretamentsSecci³ tercera. Pactes successoris d'atribuci³ particularCap­tol II. Les donacions per causa de mortT­tol IV. La successi³ intestadaCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. L'ordre de succeirSecci³ primera. La successi³ en l­nia directa descendentSecci³ segona. La successi³ del c²njuge vidu i del convivent en uni³ estable de parella superviventSecci³ tercera. La sucessi³ en l­nia directa ascendentSecci³ quarta. La successi³ dels col·lateralsSecci³ cinquena. La successi³ de la Generalitat de CatalunyaCap­tol III. La successi³ en cas d'adopci³Cap­tol IV. La successi³ de l'impºberT­tol V. Altres atribucions success²ries determinades per la lleiCap­tol I. La lleg­timaSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. Els legitimaris i la determinaci³ de la lleg­timaSecci³ tercera. L'atribuci³, la imputaci³, la percepci³ i el pagament de la lleg­timaSecci³ quarta. La preterici³ i el desheretamentSecci³ cinquena. La inoficiositatSecci³ sisena. L'extinci³ de la lleg­timaCap­tol II. La quarta vidualT­tol VI. L'adquisici³ de l'her¨nciaCap­tol I. L'acceptaci³ i la repudiaci³ de l'her¨nciaSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. L'acceptaci³ de l'her¨ncia pura i simple i a benefici d'inventariSecci³ tercera. Els efectes de l'acceptaci³ de l'her¨nciaSecci³ quarta. El benefici de separaci³ de patrimonisSecci³ cinquena. Els b©ns adquirits per menors d'edat o incapacitatsCap­tol II. El dret d'acr©ixerCap­tol III. La comunitat heredit riaCap­tol IV. La partici³ i la col·laci³Secci³ primera. La partici³Secci³ segona. La col·laci³Cap­tol V. La protecci³ del dret hereditariLlibre cinqu¨T­tol I. Dels b©nsT­tol II. De la possessi³Cap­tol I. Adquisici³ i extinci³Cap­tol II. EfectesT­tol III. De l'adquisici³, la transmissi³ i l'extinci³ del dret realCap­tol I. Adquisici³Secci³ primera. Disposici³ generalSecci³ segona. Tradici³Secci³ tercera. Donaci³Secci³ quarta. Usucapi³Cap­tol II. Extinci³ dels drets realsT­tol IV. Del dret de propietatCap­tol I. Disposicions generalsSecci³ primera. La propietat i la seva funci³ socialSecci³ segona. Els fruitsCap­tol II. T­tols d'adquisici³ exclusius del dret de propietatSecci³ primera. Accessi³Subsecci³ primera. Disposicions generalsSubsecci³ segona. Accessi³ immobili riaSubsecci³ tercera. Accessi³ mobili riaSecci³ segona. Ocupaci³Cap­tol III. AbandonamentCap­tol IV. Protecci³ del dret de propietatSecci³ primera. Reivindicaci³Secci³ segona. Exclusi³Subsecci³ primera. Acci³ negat²riaSubsecci³ segona. Tancament de finquesSubsecci³ tercera. Delimitaci³ i fitaci³Cap­tol V. Restriccions al dret de propietatCap­tol VI. Relacions de ve¯natgeSecci³ primera. Relacions de contig¼itatSecci³ segona. Estat de necessitatSecci³ tercera. ImmissionsT­tol V. De les situacions de comunitatCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. Comunitat ordin ria indivisaSecci³ primera. R¨gim jur­dicSecci³ segona. Drets individuals sobre la comunitatSecci³ tercera. Drets i deures sobre l'objecte de la comunitatSecci³ quarta. Extinci³Cap­tol III. R¨gim jur­dic de la propietat horitzontalSecci³ primera. Disposicions generalsSubsecci³ primera. Configuraci³ de la comunitatSubsecci³ segona. Constituci³ de la comunitatSubsecci³ tercera. rgans de la comunitatSecci³ segona. Propietat horitzontal simpleSecci³ tercera. Propietat horitzontal complexaSecci³ quarta. Propietat horitzontal per parcel·lesCap­tol IV. Comunitat especial per tornsSecci³ primera. R¨gim jur­dicSecci³ segona. Constituci³Secci³ tercera. ContingutCap­tol V. Comunitat especial per ra³ de mitgeriaSecci³ primera. MitgeriaSecci³ segona. Mitgeria de c rregaSecci³ tercera. Mitgeria de tancaT­tol VI. Dels drets reals limitatsCap­tol I. El dret d'usdefrutiSecci³ primera. Constituci³ i r¨gim de l'usdefruitSecci³ segona. Extinci³, liquidaci³ i accions en defensa de l'usdefruitSecci³ tercera. Usdefruit amb facultat de disposici³Secci³ quarta. Usdefruit de boscos i de plantesSecci³ cinquena. Usdefruit de diners i de participacions en fons d'inversi³ i en altres instruments d'inversi³ col·lectivaCap­tol II. El dret d'ºs i el dret d'habitaci³Secci³ primera. Disposicions comunesSecci³ segona. Dret d'ºsSecci³ tercera. Dret d'habitaci³Cap­tol III. Els drets d'aprofitament parcialCap­tol IV. El dret de superf­cieCap­tol V. Els drets de censSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. Cens emfit¨uticSubsecci³ primera. Disposicions generalsSubsecci³ segona. Llu¯smeSubsecci³ tercera. FadigaSecci³ tercera. Cens vitaliciCap­tol VI. Les servitudsSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. Servituds for§osesSecci³ tercera. Extinci³ de les servitudsSecci³ quarta. Protecci³ del dret de servitudCap­tol VII. El dret de volCap­tol VIII. Els drets d'adquisici³Secci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. Drets d'adquisici³ volunt riaSubsecci³ primera. Disposicions generalsSubsecci³ segona. Dret d'opci³Subsecci³ tercera. Drets voluntaris de tanteig i retracteSecci³ tercera. Drets de retracte legalsSubsecci³ primera. Retracte de confrontantsSubsecci³ segona. La torneriaSecci³ quarta. Prefer¨ncia entre drets d'adquisici³ legalsCap­tol IX. Els drets reals de garantiaSecci³ primera. Disposicions generalsSecci³ segona. Garanties possess²riesSubsecci³ primera. Dret de retenci³Subsecci³ segona. Dret de penyoraSubsecci³ tercera. Dret d'anticresiSecci³ tercera. Dret d'hipotecaSubsecci³ primera. Disposicions generalsSubsecci³ segona. Sup²sits especials d'hipoteca2. DECRET LEGISLATIU 1/1984, DE 19 DE JULIOL, PEL QUAL S'APROVA EL TEXT REFS DE LA COMPILACI DEL DRET CIVIL DE CATALUNYA T­tol preliminar. De l'aplicaci³ del Dret civil de CatalunyaLlibre I. De la fam­liaT­tol Primer. De la filiaci³ (Derogat)T­tol Segon. De les mesures de protecci³ dels menors desemparats i de l'adopci³ (Substitu¯t)T­tol Tercer. De les relacions patrimonials entre c²njugesCap­tols I a IV (Substitu¯ts)Cap­tol V. Del dotCap­tol VI. De la tenutaCap­tol VII. De l'aixovar i del cabalatgeCap­tol VIII. De l'esponsalici o escreixCap­tol IX. Del tantumdemCap­tol X. El r¨gim de participaci³ en els guanys (Substitu¯t)Cap­tol XI. Els r¨gims econ²mics en el dret localSeccions primera a tercera (Substitu¯des)Secci³ quarta. El pacte d'igualtat de b©ns i guanysT­tol Quart. Dels heretaments (Substitu¯t)Llibre II. De les successions (Substitu¯t)Llibre III. Dels drets realsT­tol Primer. De la tradici³ i de l'accessi³ (Derogat)T­tol Segon. De l'usdefruit (Substitu¯t)T­tol Tercer. De les servitus (Derogat)T­tol Quart. De la rabassa morta (Derogat)Llibre IV. De les obligacions i els contractes i de la prescripci³T­tol Primer. De les obligacions i els contractesCap­tol I. De la rescissi³ per lesi³: concepte i naturalesaCap­tol II. De la determinaci³ de la lesi³ i dels efectes de la rescissi³Cap­tol III. De la venda a carta de gr cia i de la torneriaSecci³ primera. De la venda a carta de gr ciaSecci³ segona. De la torneria (Derogada)Cap­tol IV. Dels censals i els violaris (Derogat)Cap­tol V. Dels contractes especials sobre explotaci³ de terres i sobre ramaderia (Substitu¯t)Cap­tol VI. De la donaci³ (Derogat)T­tol Segon. De la prescripci³Cap­tol I. De la usucapi³ (Derogat)Cap­tol II. De la prescripci³ extintiva (Derogat)Disposicions finalsDisposicions transit²ries3. PERSONAI. Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la inf ncia i l'adolesc¨nciaPre mbulT­tol I. Disposicions generals, principis rectors i actuaciones de les administracions pºbliquesCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. Principis rectorsCap­tol III. Planificaci³ i coordinaci³T­tol II. Dels drets dels infants i els adolescentsCap­tol I. Drets i llibertats civils i pol­ticsCap­tol II. Drets en l' mbit familiarCap­tol III. Benestar material i personalCap­tol IV. SalutCap­tol V. Educaci³Cap­tol VI. L'infant i l'adolescent en l' mbit socialCap­tol VII. Medi ambient i espai urb Cap­tol VIII. Educaci³ en el lleure i pr ctica de l'esportCap­tol IX. Publicitat i mitjans de comunicaci³ social i espectaclesCap­tol X. Consum de productes i serveisT­tol III. De la prevenci³ generalT­tol IV. De la protecci³ pºblica relativa als maltractaments a infants i adolescentsCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. Serveis pºblics especialitzats i foment de la detecci³ i l'atenci³ del maltractament a infants i adolescentsCap­tol III. Acc©s prioritari a serveis i programesT­tol V. De la protecci³ dels infants i els adolescents en situaci³ de risc o desemparamentCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. Les situacions de riscCap­tol III. Protecci³ dels infants i els adolescents desemparatsSecci³ primera. El desemparamentSecci³ segona. Impossibilitat temporal de complir les funcions de guardaSecci³ tercera. Mesures de protecci³ dels infants i els adolescents desemparatsSubsecci³ primera. Acolliment familiarSubsecci³ segona. Acolliment en una unitat convivencial d'acci³ educativaSubsecci³ tercera. Acolliment en centreSubsecci³ quarta. Mesures de transici³ a la vida adulta i a l'autonomia personalSubsecci³ cinquena. L'acolliment preadoptiuCap­tol IV. Suport posterior a l'emancipaci³ o a la majoria d'edatCap­tol V. Actuacions de protecci³ en els sup²sits d'aplicaci³ de la legislaci³ reguladora de la responsabilitat penal dels menorsT­tol VI. Infraccions i sancionsCap­tol I. InfraccionsCap­tol II. Sancions administrativesCap­tol III. Procediment sancionadorDisposicions addicionalsDisposicions transit²riesDisposici³ derogat²riaDisposicions finalsII. Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informaci³ concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentaci³ cl­nica Pre mbulCap­tol I. Les disposicions directivesCap­tol II. El dret a la informaci³Cap­tol III. Dret a la intimitatCap­tol IV. Respecte al dret a l'autonomia del pacientCap­tol V. Sobre la hist²ria cl­nicaCap­tol VI. Drets en relaci³ amb la hist²ria cl­nicaDisposici³ addicionalDisposici³ transit²riaDisposici³ finalIII. Llei 16/2010, de 3 de juny, de modificaci³ de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informaci³ concernent la salut i l'autonomia del pacient, i la documentaci³n cl­nicaPre mbulArticle ºnicDisposici³ addicionalDisposicions finals4. CONTRACTESI. Llei 6/2000, de 19 de juny, de pensions peri²diquesPre mbulCap­tol Primer. Disposicions generalsCap­tol II. El censalCap­tol III. La pensi³ vital­ciaDisposici³ transit²riaDisposicions finalsII. Llei 22/2000, de 29 de desembre, d'acolliment de persones grans Pre mbulCap­tol I. Constituci³Cap­tol II. Extinci³Disposici³ addicional Disposici³ finalIII. Llei 23/2001, de 31 de desembre, de cessi³ de finca o d'edificabilitat a canvi de construcci³ futuraPre mbulDisposici³ finalIV. Llei 2/2005, de 4 d'abril, de contractes d'integraci³ Pre mbulCap­tol I. Contracte d'integraci³Cap­tol II. Parts contractantsDisposici³ transit²riaDisposici³ derogat²riaDisposicions finalsV. Llei 1/2008, de 20 de febrer, de contractes de conreu Exposici³ de motiusCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. Arrendament rºsticSecci³ primera. Drets i obligacions de les partsSecci³ segona. RendaSecci³ tercera. Durada dels contractesSecci³ quarta. Despeses i milloresSecci³ cinquena. Extinci³ del contracteSecci³ sisena. Drets d'adquisici³ preferentCap­tol III. Parceria i masoveriaCap­tol IV. Altres tipus de contractes de conreuCap­tol V. Arbitratge i mediaci³Cap­tol VI. Adquisici³ preferent de s²l agrariDisposicions addicionalsDisposici³ transit²riaDisposicions finals5. CONSUMI. Llei 22/2010, del 20 de juliol, de consum de CatalunyaPre mbulLlibre primer. Disposicions generalsT­tol I. Disposicions preliminarsCap­tol I. Objecte,  mbit d'aplicaci³ i definicionsCap­tol II. Principis informadors del dret de consumT­tol II. Dels drets b sics de les persones consumidoresCap­tol I. Drets de les persones consumidoresCap­tol II. Dret a la protecci³ de la salut i a la seguretatCap­tol III. Dret a la protecci³ dels interessos econ²mics i socialsCap­tol IV. Dret a la indemnitzaci³ i la reparaci³ de danysCap­tol V. Dret a la protecci³ jur­dica, administrativa i t¨cnicaCap­tol VI. Dret a la informaci³, l'educaci³ i la formaci³Secci³ primera. Informaci³ dels b©ns i serveisSecci³ segona. Informaci³ a la persona consumidoraSecci³ tercera. Educaci³ i formaci³ en consumCap­tol VII. Dret a la representaci³, la consulta i la participaci³. Les organitzacions de persones consumidoresCap­tol VIII. Drets ling¼­sticsT­tol III. De la resoluci³ extrajudicial de conflictesCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. Mediaci³Cap­tol III. ArbitratgeLlibre segon. Requisits de les relacions de consumT­tol I. Disposicions generalsCap­tol I. Requisits comunsCap­tol II. Requisits de les relacions de consum als establimentsT­tol II. De les modalitats especials de relacions de consumCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. Relacions de consum a dist nciaCap­tol III. Relacions de consum fora d'establiment comercialCap­tol IV. Relacions de consum per mitj  de m quines autom tiquesCap­tol V. Relacions de consum en establiments no sedentarisT­tol III. De les relacions de consum per mitj  d'intermediarisCap­tol I. Requisits i obligacionsT­tol IV. De l'adquisici³ i l'arrendament de b©nsCap­tol I. B©ns immoblesCap­tol II. B©ns moblesT­tol V. De les obligacions en la prestaci³ de serveisCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. Obligacions segons el tipus de serveiLlibre tercer. La disciplina del mercat i els drets de les persones consumidoresT­tol I. Disposicions generalsCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. Els principis de la disciplina del mercatT­tol II. De la inspecci³ i el control de mercatCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. Activitats d'inspecci³Cap­tol III. Mesures cautelars i definitivesCap­tol IV. Altres activitats de controlT­tol III. De les infraccions i les sancionsCap­tol I. Tipificaci³ de les infraccionsCap­tol II. Classificaci³ de les infraccionsCap­tol III. SancionsCap­tol IV. Responsabilitat per infraccionsCap­tol V. Prescripci³ de les infraccions i de les sancionsT­tol IV. Del procediment sancionadorCap­tol I. Procediment sancionadorCap­tol II. Multes coercitivesDisposicions addicionalsDisposicions transit²riesDisposici³ derogat²riaDisposicions finals6. MEDIACII. Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediaci³ en l' mbit del dret privatPre mbulCap­tol I. Disposicions generalsCap­tol II. Principis de la mediaci³Cap­tol III. Desenvolupament de la mediaci³Cap­tol IV. Organitzaci³ i registresCap­tol V. R¨gim sancionadorCap­tol VI. R¨gim de recursosDisposicions addicionalsDisposicions transit²riesDisposici³ derogat²riaDisposicions finalsIndex anal­tic del Codi Civil de Catalunya
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar