bubok.es utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y a recordar sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Ver política de privacidad. OK
Buscar en Bubok

Estudis per a una Llei de Governs Locals de Catalunya 2007-2011

de Jaume Renyer i Alimbau
  • Autor: Jaume Renyer i Alimbau
  • N° de páginas: 518
  • isbn: 9788490040836
  • Idioma: español
  • visitas: 4
PR?LEGPREFACIA.FULL DE RUTA. NOVA LLEI DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA1.LA NOVA LLEI DELS GOVERSN LOCALS DE CATALUNYA2.L'ESTATUT DE CATALUNYA I ELS GOVERNS LOCALS3.L'ORGANITZACI? DEL GOVERN LOCAL4.EL MUNICIPI I L'AUTONOMIA MUNICIPAL5.LES COMPET?NCIES LOCALS6.ORGANITZACI? I FUNCIONAMENT. POTESTAT NORMATIVA7.ELS SERVEIS P?BLICS LOCALSB.DOCUMENT DE BASES PER A LA ELABORACI? D'UN AVANTPROJECTE DE LLEI DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYAI.INTRODUCCI?II.ANTECEDENTS HIST?RICSIII.?MBIT D'APLICACI?IV.PRINCIPIS INSPIRADORS DE LA FUTURA LLEI DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYAIV.1.El principi de legalitatIV.2.El principi democràticIV.3.El principi d'autonomia localIV.4.El principi de subsidiarietat i proximitat, i principi d'equilibri territorialIV.5.Els principis de diferenciació, d'asimetria i de flexibilitat institucionalIV.6.El principi de suficiència financeraV.EL MODEL TERRITORIAL I ELS ENS LOCALS DE CATALUNYAV.1.El MunicipiV.1.1.L'autonomia local com a fonament de les competències dels ens localsV.1.2.L'organització municipalV.1.3.Marc legal estable de garantia i definició de l'abast material del conjunt de drets, deures i potestats que configuren l'autonomia localV.1.4.Marc legal mínim de l'organització municipalV.1.5.El paper dels reglaments orgànicsV.2.La VegueriaV.2.1.La vegueria en l'organització territorial de CatalunyaV.2.2.Règim electoral. Una elecció indirecta més representativaV.2.3.L'Organització veguerialV.2.4.El règim competencial. La capacitat de gestióV.2.5.Especial consideració de l'urbanisme com a competència pròpia supramunicipal de la vegueria: la junta d'urbanismeV.2.6.L'Administració perifèrica de la vegueria: el consell comarcalV.3.La ComarcaV.3.1.Naturalesa i règim jurídicV.3.2.La divisió comarcal. Establiment i modificacióV.3.3.L'organització comarcal. El protagonisme de la gestióV.3.4.El règim competencial. Una direcció eficient cap els serveis locals de qualitatV.4.Altres administracions de caràcter Local. Les ?rees Metropolitanes I el Règim Especial de la Ciutat de BarcelonaV.4.1.Les àrees metropolitanesV.4.2.Règim Municipal de la ciutat de BarcelonaV.5.El Consell de Governs LocalsVI.R?GIM JUR?DIC DEL FUNCIONAMENT I DELS ACTES DELS GOVERNS LOCALSVI.1.Règim jurídic i funcionament dels ens locals de Catalunya: marc constitucional i estatutariVI.1.1.Funcionament dels òrgans necessaris dels ens locals catalansVI.1.1.1.L'alcalde i els tinents d'alcalde. El president i els vicepresidentsVI.1.1.2.El pleVI.1.1.3.La Junta o el Consell de Govern LocalVI.1.2.Els òrgans no necessaris dels ens locals catalansVI.1.3.Els règims municipals especials: la ciutat de Barcelona i el consell obertVI.1.4.Els municipis de gran poblacióVI.1.5.Altres règims municipals especials: turístics, industrials, de muntanya i historicoartísticsVI.1.6.Les àrees metropolitanesVI.1.7.Entitats municipals descentralitzades (EMD)VI.1.8.Els ens locals de naturalesa associativa. Els consorcis, les mancomunitats de municipis, les comunitats de municipisVI.2.Règim d'impugnació dels Actes i AcordsVI.2.1.Matisacions al règim d'impugnació estatal i autonòmica de les decisions dels ens localsVI.2.2.La dignificació dels recursos administratiusVI.2.3.La inexistència de termini per tal d'impugnar els actes presumptesVI.2.4.Doble instància administrativa en matèria de sancionsVI.2.5.La legitimació activa dels electes locals per tal d'impugnar els actes i disposicions de la corporació. La impugnabilitat dels actes interns dels grups polítics localsVI.2.6.La impugnabilitat en via administrativa de les disposicions reglamentàries localsVI.2.7.Prevencions en matèria de responsabilitat patrimonialVI.2.8.L'Oficina de Defensa Local a la seu dels òrgans jurisdiccionalsVI.2.9.Despeses de defensa i representació processal dels electes i del personal localVI.2.10.La suspensió cautelar provisionalVI.2.11.L'autorització judicial d'entrada en domiciliVI.2.12.L'execució comissarial de les resolucions judicialsVII.ESTATUT DELS MEMBRES DELS GOVERNS LOCALSVII.1.Catàleg de drets i deuresVII.2.Registre d'interessosVII.3.El dret a la informacióVII.4.El dret al càrrecVII.5.Drets econòmics i de cobertura socialVII.6.DeuresVIII.LES NOVES TECNOLOGIES A L'?MBIT LOCALVIII.1.La Llei d'accés electrònic com a marcVIII.2.El règim jurídic de l'administració electrònicaVIII.3.La nova LGLC i les TICIX.PARTICIPACI? CIUTADANA I GOVERN LOCALIX.1.La participació ciutadana i les polítiques públiques localsIX.2.Articulació de la participació ciutadana a l'àmbit localIX.3.El dret d'iniciativa ciutadana i de consulta popular en l'estatut del veíX.ELS SERVEIS P?BLICS LOCALS, ACTIVITAT ECON?MICA I CONTRACTACI?X.1.Dret comunitari europeu i serveis públicsX.2.Propostes de modificació de la regulació catalana sobre els serveis públics localsX.2.1.La regulació sobre l'establiment i modificació dels serveis públics locals ha de mantenir-se (TRLMRLC, 247 i 250, i ROAS, 153 a 187), per bé que introduint les mesures següentsX.2.2.Sobre l'esquema de les formes de gestió dels serveis públics directes i indirectes es podrien introduir les següents modificacionsX.2.3.Potestats de les personificacions instrumentals locals i de les mancomunitats i consorcisX.2.4.Mesures de racionalització en relació amb les personificacions instrumentals localsX.2.5.Normes de funcionament i controls administratius dels serveisX.2.6.Sobre la gestió indirectaX.3.Articulació de les formes de gestió dels serveis públics i les personificacions instrumentals que realitzen activitats econòmiquesX.4.La contractació localXI.MEDI AMBIENT I GOVERNS LOCALSXI.1.Les vegueries i la protecció del medi ambient en el nou model d'organització territorial local de CatalunyaXI.2.Una proposta organitzativa: les Juntes Veguerials de Medi AmbientXII.LA POTESTAT SANCIONADORA DELS ENS LOCALSXII.1.Evolució de la regulació de la potestat sancionadora localXII.2.Abast i límits a la potestat sancionadora localXIII.EL PATRIMONI, EL PERSONAL I LES FINANCES DELS GOVERNS LOCALSXIII.1.El patrimoni localXIII.2.El personal al servei dels ens localsXIII.3.Les finances dels governs localsXIV.ANNEX I. REFER?NCIES NORMATIVES I JURISPRUDENCIALSXIV.1.Carta municipal de BarcelonaXIV.2.Comissió Jurídica AssessoraXIV.3.Consell Consultiu i/o Consell de Garanties EstatutàriesXIV.4.Consultes PopularsXIV.5.ContractesXIV.6.Desenvolupament RuralXIV.7.Espectacles PúblicsXIV.8.EsportXIV.9.Empresa PúblicaXIV.10.Expropiació ForçosaXIV.11.Finances PúbliquesXIV.12.Funció PúblicaXIV.13.Govern de CatalunyaXIV.14.Responsabilitat PatrimonialXIV.15.Medi AmbientXIV.16.Pla únic d'obres i serveis de CatalunyaXIV.17.Política TerritorialXIV.18.Procediment Sancionador de la GeneralitatXIV.19.Règim ElectoralXIV.20Règim Jurídic i Procediment Administratiu a CatalunyaXIV.21.Seguretat PúblicaXIV.22.Sindicatura de ComptesXIV.23.Síndic de GreugesXIV.24.SubvencionsXIV.25.UrbanismeC.AVANTPROJECTE DE LLEI DE GOVERNS LOCALS DE CATALUNYAPRE?MBULT?TOL I.DE LES DISPOSICIONS GENERALSCAP?TOL I.DELS ENS LOCALSArticle 1.Ens localsArticle 2.Règim especial de l'AranArticle 3.Llengua dels ens localsArticle 4.Legislació sobre règim localArticle 5.Règim de Carta i Reglament orgànic comarcalArticle 6.Consell de Governs Locals de CatalunyaArticle 7.Comissió mixta Govern de la Generalitat-Governs LocalsArticle 8.Potestats dels ens locals territorialsArticle 9.Competències dels ens localsArticle 10.Registre d'ens localsCAP?TOL II.DELS PRINCIPIS GENERALS DEL R?GIM LOCALArticle 11.Principis generals d'actuació dels ens localsArticle 12.Principi d'autonomia localArticle 13.Principi de subsidiarietatArticle 14.Principi de diferenciacióArticle 15.Principi d'igualtat dels ciutadans en l'accés als serveis públicsArticle 16.Principi d'equilibri territorialArticle 17.Principi de suficiència financeraArticle 18.Principi de desenvolupament sostenibleArticle 19.Foment de les polítiques d'igualtatArticle 20.Principi de cooperació interterritorial europeaT?TOL II.DE LA POTESTAT NORMATIVA LOCALArticle 21.Potestat normativa localArticle 22.Potestat normativa municipalArticle 23.Potestat normativa veguerialArticle 24.Potestat normativa comarcalArticle 25.Procediment d'elaboració i aprovació de les normes localsT?TOL III.DEL TERRITORI, DENOMINACI?, CAPITALITAT I S?MBOLS DELS ENS LOCALSCAP?TOL I.DEL TERRITORI DELS ENS LOCALSArticle 26.Definició i característiquesArticle 27.Alteració del terme municipalArticle 28.Agregació total, parcial o fusió de municipisArticle 29.Creació de municipisArticle 30.Procediment d'alteracióArticle 31.AprovacióArticle 32.Fusions i agregacions municipalsArticle 33.Modificació del territori veguerial i comarcalArticle 34.Delimitació, atermenament i disfuncionalitats territorialsArticle 35.Divisió veguerialArticle 36.Modificació del territori veguerialArticle 37.Canvi d'adscripció veguerialArticle 38.Creació i supressió de vegueriesArticle 39.Divisió comarcalArticle 40.Modificació del territori comarcalArticle 41.Canvi de comarcaArticle 42.Creació i supressió de comarquesCAP?TOL II.DE LA DENOMINACI? I LA CAPITALITAT DELS ENS LOCALS.Article 43.DenominacióArticle 44.Canvi de denominacióArticle 45.Registre i publicacióArticle 46.Denominació dels òrgans dels ens localsArticle 47.Capitalitat dels ens localsCAP?TOL III.DELS S?MBOLS DELS ENS LOCALSArticle 48.Escut i emblemaArticle 49.BanderaArticle 50.Aprovació o modificacióT?TOL IV.DE LA POBLACI? I DE L'ESTATUT DEL VE? O VE?NACAP?TOL I.DEL PADR? I DE LA CONDICI? DE VE? O VE?NAArticle 51.Inscripció al padró i adquisició de la condició de veí o veïnaArticle 52.Definició i caràcter de les dades del padróArticle 53.Dades obligatòriesArticle 54.Gestió del padróCAP?TOL II.DE L'ESTATUT DEL VE? I LA VE?NAArticle 55.Drets dels veïns i veïnesArticle 56.Efectivitat i exigibilitat dels dretsArticle 57.Deures dels veïns i veïnesT?TOL V.DEL MUNICIPIArticle 58.MunicipiCAP?TOL I.DE L'ORGANITZACI? MUNICIPALArticle 59.Govern i administracióArticle 60.?rgansArticle 61.Grups municipalsArticle 62.Estatut jurídic dels grups municipalsArticle 63.PleArticle 64.Comissions delegades del pleArticle 65.Alcalde o alcaldessaArticle 66.GovernArticle 67.Tinents d'alcaldeArticle 68.Delegació d'atribucionsArticle 69.Comissions d'estudi, informe i consultaArticle 70.Comissió especial de comptesArticle 71.Síndic o síndica municipalArticle 72.?rgans territorials de gestió desconcentradaArticle 73.Districtes i nuclis separats de poblacióArticle 74.?rgans de participació sectorialArticle 75.Funcions dels òrgans de participació i delegació de funcionsArticle 76.Delegació de funcions als òrgans territorials de participacióCAP?TOL II.DE LES COMPET?NCIES MUNICIPALSArticle 77.Competències municipalsArticle 78.Programa d'actuació municipalArticle 79.Serveis mínimsArticle 80.Serveis essencialsArticle 81.Dispensa de la prestació de serveisArticle 82.Supòsits d'innecesarietat d'instrucció d'expedientArticle 83.Convenis marc de subsidiarietat localCAP?TOL III.DELS R?GIMS ESPECIALSArticle 84.Municipis de règim especialArticle 85.Règim de consell obertCAP?TOL IV.DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADESArticle 86.CreacióArticle 87.?rgans de governArticle 88.Competències i règim de funcionamentT?TOL VI.DE LA VEGUERIACAP?TOL I.DE LA NATURALESA JUR?DICA I LES COMPET?NCIES DEL CONSELL DE VEGUERIAArticle 89.VegueriaArticle 90.Govern i administracióArticle 91.CompetènciesArticle 92.Funcions d'assistència i cooperacióArticle 93.Col·laboració en seu d'execució de resolucions judicialsCAP?TOL II.DEL R?GIM ELECTORAL I DE LA CONSTITUCI? DEL CONSELL DE VEGUERIAArticle 94.Designació dels consellers o conselleresArticle 95.Constitució del Consell de VegueriaArticle 96.VacantsCAP?TOL III.DE L'ORGANITZACI? DEL CONSELL DE VEGUERIAArticle 97.Organització bàsicaArticle 98.Organització complementàriaArticle 99.Grups políticsArticle 100.PleArticle 101.President o presidentaArticle 102.GovernArticle 103.Vice-presidents o vice-presidentesArticle 104. Comissions d'estudi, informe i consultaArticle 105.Comissió especial de comptesArticle 106.Comissió de coordinació territorialArticle 107.Junta d'urbanismeArticle 108.Junta de medi ambientArticle 109.Junta de seguretatArticle 110.Junta de patrimoni culturalT?TOL VII.DE LA COMARCAArticle 111.Naturalesa i règim jurídicArticle 112.?rgansArticle 113.Consell d'alcaldesArticle 114.President o presidentaArticle 115.GerènciaArticle 116.Competències comarcalsArticle 117.Cooperació i assistència als municipisT?TOL VIII.DEL R?GIM ESPECIAL DE LA CIUTAT DE BARCELONAArticle 118.Règim especial de capitalitatArticle 119.Carta municipal de BarcelonaArticle 120.Normativa sectorialT?TOL IX.DE LES ENTITATS METROPOLITANESArticle 121.Naturalesa jurídicaArticle 122.Creació, modificació i supressióArticle 123.OrganitzacióArticle 124.CompetènciesT?TOL X.DE LES MANCOMUNITATS I LES COMUNITATS DE MUNICIPISArticle 125.Dret a mancomunar-seArticle 126.Naturalesa, estatuts i organitzacióArticle 127.EstatutsArticle 128.DissolucióArticle 129.Comunitats de municipisT?TOL XI.DEL FUNCIONAMENT DELS GOVERNS LOCALSArticle 130.Principis generals de funcionamentCAP?TOL I.DEL R?GIM DE SESSIONS DELS ?RGANS PLENARISArticle 131.Lloc i assistènciaArticle 132.Règim de sessionsArticle 133.ConvocatòriaArticle 134.Contingut de les sessionsArticle 135.Quòrum de constitucióArticle 136.Publicitat de les sessionsArticle 137.Identificació dels assumptes sotmesos a debatArticle 138.Dictàmens i informes de les comissions d'estudi, d'informe o consultaArticle 139.Propostes de resolucióArticle 140.MocionsArticle 141.DebatsArticle 142.Aprovació de les propostes i explicació de votArticle 143.Precs i preguntesCAP?TOL II.DEL R?GIM DE SESSIONS DEL GOVERN I DELS ALTRES ?RGANSArticle 144.Sessions del governArticle 145.Sessions de les comissions d'estudi o de consulta i comissions delegades del pleArticle 146.Sessions de la comissió especial de comptesArticle 147.Convocatòria i funcionament dels altres òrgans col·legiats i de participacióCAP?TOL III.DEL R?GIM D'ADOPCI? D'ACORDS I DE LES ACTESArticle 148.Adopció d'acordsArticle 149.Informes preceptiusArticle 150.Règim d'adopció d'acordsArticle 151.Obligació d'aixecar actaArticle 152.Llibre d'actesT?TOL XII.DE L'ESTATUT DELS MEMBRES DELS ENS LOCALSArticle 153.Legislació aplicableArticle 154.DenominacionsArticle 155.Dret de sufragi passiu i incompatibilitatsArticle 156.Catàleg de drets i deuresArticle 157.Registre d'interessosArticle 158.Dret a la informacióArticle 159.Assistència a les sessionsArticle 160.Retribucions i indemnitzacionsArticle 161.ResponsabilitatsArticle 162.Règim sancionadorArticle 163.Mitjans de suportT?TOL XIII.DEL R?GIM D'IMPUGNACI? D'ACTES I ACORDSCAP?TOL I.DEL R?GIM JUR?DICArticle 164.Executivitat dels actes locals i fi de la via administrativaArticle 165.Revisió de disposicions, actes i acordsArticle 166.Responsabilitat patrimonialArticle 167.Defensa dels drets i dels bénsArticle 168.Conflictes d'atribucionsArticle 169.Representació i defensaCAP?TOL II.DE LA IMPUGNACI? D'ACTES I ACORDSArticle 170.LegitimacióArticle 171.Requeriment pel Govern de la GeneralitatArticle 172. Impugnació directa pel Govern de la GeneralitatArticle 173.Ampliació d'informacióArticle 174.Impugnació de les decisions adoptades pels grups políticsT?TOL XIV.DE LES RELACIONS INTERADMINISTRATIVESCAP?TOL I.De les relacions entre els ens locals i el govern de la generalitatArticle 175.Principis orientadors de les relacions entre els ens locals i el Govern de la GeneralitatArticle 176.Tramesa d'actes i acordsArticle 177.?rgans paritaris de col·laboracióArticle 178.Plans sectorials de coordinacióArticle 179.Execució subsidiària de competències localsArticle 180.Actuació integrada i col·laboració amb els ens locals.Article 181.Objecte del pla director d'inversions locals de Catalunya.Article 182.Elaboració i aprovacióArticle 183.Durada i execució dels programesCAP?TOL II.DE LA DELEGACI? DE COMPET?NCIES ALS ENS LOCALSArticle 184.Delegació de competènciesArticle 185.Dotació econòmica i mitjansArticle 186.ProcedimentArticle 187.Assignació de competènciesT?TOL XV.DE LES ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES DELS ENS LOCALSArticle 188.Dret d'associació dels ens localsArticle 189.Personalitat i estatutsArticle 190.Registre d'associacionsArticle 191.Organitzacions associatives més representativesArticle 192.Ajuts i protecció a la seva activitatArticle 193.Legislació supletòriaT?TOL XVI.DE LA INFORMACI?, LA TRANSPARENCIA I LA PARTICIPACI? CIUTADANA EN L'ACCI? DELS ENS LOCALSCAP?TOL I.DE LA INFORMACI? DE L'ACTIVITAT DELS ENS LOCALSArticle 194.Dret d'accés a la informacióArticle 195.Publicitat de les actuacions localsArticle 196.Sistema d'atenció individualitzada a les peticionsArticle 197.Queixes i reclamacionsCAP?TOL II.DE LA PARTICIPACI? EN L'ACCI? DELS ENS LOCALSArticle 198.Promoció de la participacióArticle 199.Tipus de participacióArticle 200.Participació directaArticle 201.Foment de l'associacionismeArticle 202.Pla de participacióArticle 203.?rgans consultius de participacióArticle 204.Processos de participacióArticle 205.Memòria participativaCAP?TOL III.DE LA INICIATIVA CIUTADANAArticle 206.Concepte i tipusArticle 207.Subjectes legitimats i forma d'exerciciArticle 208.Nombre mínim de signaturesArticle 209.Sol·licitud d'admissió a tràmitArticle 210.Recollida de signaturesArticle 211.Acreditació de la inscripció al padró municipalArticle 212.Efectes de la recollida suficient de signaturesCAP?TOL IV.DE LES CONSULTES POPULARS I LES ENQUESTES CIUTADANES.Article 213.Consulta popularArticle 214.Consulta popular per via de referèndum d'iniciativa institucionalArticle 215. Consulta popular per via de referèndum d'iniciativa ciutadanaArticle 216.Convocatòria i publicacióArticle 217.Enquestes ciutadanesT?TOL XVII.DE LES NOVES TECNOLOGIES ALS ENS LOCALSArticle 218.Foment de l'administració electrònicaArticle 219.Ordenança d'administració electrònicaArticle 220.Seu electrònicaArticle 221.Informació administrativaArticle 222.Tauler d'anuncis electrònicArticle 223.Gestió d'identitat i signatura electrònicaArticle 224.Actuació administrativa automatitzadaT?TOL XVIII.DE LES FINANCES LOCALSArticle 225.Finances localsArticle 226.Facultats en matèria tributàriaArticle 227.Distribució de responsabilitats administrativesArticle 228.Finançament de nous serveis traspassats o delegatsArticle 229.CadastreArticle 230.Dels pressupostos generals dels ens localsArticle 231.Abast subjectiu i contingut dels pressupostos generalsArticle 232.Control intern i comptabilitatArticle 233.Tutela financeraArticle 234.Règim comptableArticle 235.Pronunciaments en matèria de control i comptabilitat.Article 236.Dipòsit i publicitat dels comptes anualsT?TOL XIX.DEL PATRIMONI DELS ENS LOCALSCAP?TOL I.DELS B?NS I DRETS DEL PATRIMONI DELS ENS LOCALSArticle 237.Principis relatius als béns i drets del patrimoniArticle 238.Béns i drets del patrimoni localArticle 239.Béns de domini públicArticle 240.Béns comunalsArticle 241.Béns patrimonialsArticle 242.Patrimoni municipal de sòl i d'habitatgeArticle 243.Patrimoni culturalArticle 244.Alteració de la qualificació jurídica dels bénsArticle 245.Mutacions demanialsCAP?TOL II.DEL TR?FIC JUR?DIC DELS B?NS I DRETSArticle 246.Adquisició de bénsArticle 247.Adquisició de béns a títol onerósArticle 248.Adquisició de béns a títol lucratiuArticle 249.Adquisició per successió administrativaArticle 250.Alienació de béns patrimonialsArticle 251.Parcel·les sobreres i béns no utilitzablesArticle 252.Alienació per permutaArticle 253.Permuta de cosa futuraArticle 254.Cessió gratuïta de béns patrimonialsArticle 255.Adscripció i aportació de béns a ens instrumentals i altres administracions.Article 256.Competència en l'adjudicació dels negocis patrimonialsCAP?TOL III.DE LA UTILITZACI? I L'APROFITAMENT DELS B?NSArticle 257.Utilització dels béns de domini públicArticle 258.Subjecció a llicència i concessióArticle 259.Concessions administratives sobre el domini públicArticle 260.Competència per l'atorgament de les llicències i concessionsArticle 261.Utilització dels béns patrimonialsArticle 262.Cessió en precari l'ús de béns patrimonialsArticle 263.Règim jurídic dels negocis patrimonialsCAP?TOL IV.DE LA CONSERVACI?, LA PROTECCI? I LA DEFENSA DELS B?NS I DRETSArticle 264.InventariArticle 265.Identificació i controlArticle 266.Inscripció al Registre de la propietatArticle 267.Béns d'organismes autònomsArticle 268.Acció investigadoraArticle 269.Atermenament dels bénsArticle 270.Recuperació d'oficiArticle 271.Desnonament administratiu de bénsArticle 272.Exercici d'accionsArticle 273.Protecció davant actuacions judicialsArticle 274.Responsabilitats i sancionsT?TOL XX .DE LES OBRES, DE LES ACTIVITATS I ELS SERVEIS, DEL FOMENT I DE LA CONTRACTACI? DELS ENS LOCALSCAP?TOL I.DE LES OBRES ELS ENS LOCALSArticle 275.Obres localsArticle 276.Projecte d'obresCAP?TOL II.DE LES ACTIVITATS I ELS SERVEIS DELS ENS LOCALSSecció I.De les disposicions generalsArticle 277.Règim de prestació dels serveis i exercici d'activitats econòmiquesArticle 278.Creació, organització i supressió de serveisArticle 279.Reglamentació dels serveisArticle 280.Igualtat en l'accés i participació dels usuarisArticle 281.Accés a la informacióSecció II.De la gestió dels serveis localsArticle 282.Formes de gestió dels serveis localsArticle 283.Establiment i garantia del serveiArticle 284.Direcció i control del serveiSecció III.De la gestió directa dels serveis localsArticle 285.Gestió directa i sense personificació del serveiArticle 286.Organisme autònomArticle 287. Agència públicaArticle 288. Entitat pública empresarialArticle 289 Societat mercantilArticle 290. Transformació de societatsArticle 291. Direcció i administració de la societatSecció IV.De la gestió indirecta dels serveis localsArticle 292. ConcessióArticle 293. Gestió interessadaArticle 294. ConcertArticle 295. Societats mercantils d'economia mixtaArticle 296. Participació en el capital socialArticle 297. CooperativesArticle 298. Règim de la gestió indirectaArticle 299. Tarifes dels serveisArticle 300. Acció concertadaSecció V.De l'activitat econòmica dels ens localsArticle 301. Exercici d'activitatsArticle 302.Compatibilitat entre activitats econòmiques i serveis públicsSecció VI.Dels consorcisArticle 303. ConsorciArticle 304. ?rgans del consorciArticle 305. Règim i formes de gestióSecció VII.De les fundacions privades localsArticle 306. Fundacions privades d'iniciativa localCAP?TOL III.DE L'ACTIVITAT DE FOMENT DELS ENS LOCALSArticle 307. Activitat de fomentArticle 308. SubvencionsArticle 309. ConvocatòriaArticle 310. BasesArticle 311. ProcedimentsArticle 312. AtorgamentArticle 313. JustificacióArticle 314. ReintegramentArticle 315. Infraccions i sancionsCAP?TOL IV.DE LA CONTRACTACI? DELS ENS LOCALSArticle 316. Contractes locals i normativa reguladoraArticle 317. Competència contractualArticle 318. Informes i dictàmensArticle 319. Meses de contractacióArticle 320. PublicitatArticle 321.Procediments d'adjudicació i tècniques de racionalització de la contractacióArticle 322. Plecs de clàusules administratives generalsArticle 323.Regles bàsiques de les prescripcions tècniquesArticle 324.GarantiesArticle 325. Expedient de contractacióArticle 326.Adequació de l'execució del contracte a la llengua catalanaArticle 327.Execució directa d'obresArticle 328.ConfidencialitatArticle 329.Reserva de contractes a entitats amb finalitats socialsArticle 330.Portal electrònic de la contractacióT?TOL XXI.DE LA POTESTAT SANCIONADORA DELS ENS LOCALSArticle 331.Principis rectors de l'exercici de la potestat sancionadora.Article 332.De la tipificació d'infraccions molt greusArticle 333.De les infraccions greus i lleusArticle 334.De les sancionsArticle 335.Abstenció de l'instructor dels expedients sancionadorsArticle 336.Garanties de la doble instància administrativaT?TOL XXII.DEL PERSONAL AL SERVEI DELS ENS LOCALSArticle 337.Classificació del personalArticle 338.Personal funcionariArticle 339.Funcions públiques necessàriesArticle 340.Instruments d'ordenació dels recursos humans.Article 341.Registre de personalArticle 342.Planificació dels recursos humansArticle 343.Selecció dels empleats públicsArticle 344.Estructuració de l'ocupació públicaArticle 345.Formació dels empleats públicsArticle 346.Provisió de llocs de treballArticle 347.Provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació estatalArticle 348.Règim estatutari dels funcionarisArticle 349.Règim del personal eventualArticle 350.Règim del personal directiuDISPOSICIONS ADDICIONALSDisposició addicional primera. Mapa d'ens locals territorialsDisposició addicional segona. Conciliació de la vida familiar i laboralDisposició addicional tercera. Perequació financera dels ens localsDisposició addicional quarta. Consorcis per a la prestació de serveis i la realització d'activitats d'interés supraveguerialDISPOSICIONS TRANSIT?RIESDisposició transitòria primera. Adequació de l'Administració descentralitzada de la Generalitat al mapa veguerialDisposició transitòria segona. Bulletins oficials de vegueriaDisposició transitòria tercera. Vigència dels reglaments orgànicsDISPOSICI? DEROGAT?RIADisposició derogatòria únicaDISPOSICIONS FINALSDisposició final primera. Reglament d'organització i funcionament dels ens localsDisposició final segona. Plecs de clàusules administratives generalsDisposició final tercera. Reglament de personal al servei dels ens localsDisposició final quarta. Observatori de l'ocupació pública localDisposició final cinquena. Habilitació reglamentàriaDisposició final sisena. Entrada en vigorD.AVANTPROJECTE DE LLEI DE RESTABLIMENT DEL MUNICIPI DE LA CANONJAEXPOSICI? DE MOTIUSArticle 1.ObjecteArticle 2.Naturalesa jurídica i habilitació legalArticle 3.Denominació, capitalitat i adscripció supramunicipalArticle 4.Terme municipalArticle 5.Capacitat i viabilitatArticle 6.Successió universal i repartiment de béns, drets, obligacions i serveisArticle 7.Successió dels recursos humansDISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera.Administració de l'EstatSegona.Expedients i de documentacióTercera.Patrimoni municipalDISPOSICIONS TRANSIT?RIESPrimera.?rgan transitori de governSegona.Comissió de seguimentTercera.Desenvolupament urbanísticQuarta.Divisió de béns, drets, obligacions i serveisCinquena.Obra pública en execucióSisena.Dissolució de l'entitat municipal descentralitzada i restabliment del municipi de la CanonjaDISPOSICIONS FINALSPrimera.Habilitació per dictar reglamentsSegona.Entrada en vigorANNEX I.PL?NOL I DESCRIPCI? CARTOGR?FICA DEL TERME DEL MUNICIPI DE LA CANONJA, A ELABORAR PER LA COMISSI? DE DELIMITACI? TERRITORIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYAANNEXOS:Annex I-INFORME SOBRE UNA NOVA CONFIGURACI? DE L'ADMINISTRACI? LOCAL SUPRAMUNICIPAL A PARTIR DE L'ESTATUT D'AUTONOMIA DE CATALUNYA DE 2006OBJECTIU I JUSTIFICACI? DEL TREBALLI.INTRODUCCI?II.ANTECEDENTS DE LA DIVISI? TERRITORIAL DE CATALUNYA II.1.La divisió històrica del PrincipatII.2.L'establiment de la divisió provincialII.3.La oposició a la divisió provincialIII.LA VEGUERIAIII.1.La recuperació de les vegueriesIII.2.Les vegueries i el seu encaix amb l'organització provincial de l'Estat2.1.El marc constitucional de la província i l'estatutari de la vegueria2.2.Possibilitats d'articulació entre les províncies i les vegueriesIII.3.Règim competencialIII.4.Organització i règim electoralIII.5.La vegueria i l'Administració descentralitzada de la GeneralitatIV.LA COMARCAIV.1.El naixement de les actuals comarques com a ens locals supramunicipalsIV.2.La comarca a l'estatut d'autonomia de 2006IV.3.Eixos d'anàlisi per una nova configuració legal de la comarca3.1. Aproximació a la realitat local catalana3.2. Competència i Capacitats municipals3.3. Propostes de millora de les competències i capacitats municipalsIV.4.Proposta de configuració d'una nova administració comarcal4.1.La naturalesa jurídica de la comarca4.2.Tipologia variable de les comarques i dels consells comarcals?4.3.Elecció dels consells comarcals4.4.El Programa d'Actuació Comarcal (PAC)4.5.El mapa comarcal i la seva articulació amb els ens metropolitansV.CONCLUSIONSAnnex II-AVANTPROJECTE DE LLEI D'ACTUALITZACI? I MILLORA DEL R?GIM ESPECIAL D'ARANT?TOL 1.DISPOSICIONS GENERALSArticle 1.Autonomia i règim jurídicArticle 2.LlenguaArticle 3.?mbit territorialArticle 4.Bandera, himne i símbolArticle 5.CapitalitatArticle 6.CulturaT?TOL 2.ORGANITZACI? PR?PIA D'ARANArticle 7.Conselh GenerauArticle 8.Potestat d'autorganitzacióArticle 9.?rgans institucionals bàsicsArticle 10.Altres òrgansArticle 11.Atribucions del Síndic o SíndicaArticle 12.Atribucions del PlenT?TOL 3.ELECCI? I CONSTITUCI? DEL CONSELH GENERAU D'ARANArticle 13.Circumscripcions electoralsArticle 14.Candidatures electoralsArticle 15.Sistema electoralArticle 16.Constitució i mandat del Conselh GenerauArticle 17.Elecció del Síndic o SíndicaArticle 18.Cessament del Síndic o SíndicaArticle 19.Elecció de Comission d'Auditors de CompdesArticle 20.Requisits dels Conselhèrs e Conselhères GenerausArticle 21. Proclamació d'electesT?TOL 4.DE LES COMPET?NCIES DEL CONSELH GENERAUSECCI? 1.DISPOSICIONS GENERALSArticle 22.?mbit competencialArticle 23.Matèries objecte de competènciaSECCI? 2.COMPET?NCIES ESPEC?FIQUESArticle 24.Competències específiquesArticle 25.Competències en urbanismeArticle 26.Competències en medi ambientArticle 27.Competències en patrimoni culturalArticle 28.Competències en seguretat pública, emergències i protecció civilArticle 29.Competències en administració localT?TOL 5.DEL FINAN?AMENT DEL CONSELH GENERAUArticle 30.Recursos financersArticle 31.Assignacions pressupostàries de la GeneralitatArticle 32.Comissió Govern de la Generalitat- Conselh GenerauArticle 33.Dret supletori en matèria de finançamentDISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera.Dret aplicable a l'AranSegona.Sol·licitud de transferència o delegació de competències i reforma del règim especial d'AranTercera.Relacions amb la Generalitat de CatalunyaDISPOSICI? TRANSIT?RIA?nica.Junta Electoral competentDISPOSICIONS FINALSPrimera.Normativa complementària i de desplegamentSegona.Versió aranesa de la LleiDISPOSICI? DEROGAT?RIA?nica.Derogació expressa
...[Leer más]
ESTE LIBRO NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. PUEDES VER MÁS ABAJO OTROS LIBROS DE TEMÁTICA SIMILAR QUE PUEDEN INTERESARTE.
Los clientes que compraron este libro también compraron

La librería Bubok cuenta con más de 70.000 títulos publicados. ¿Todavía no encuentras el tuyo? Aquí te presentamos algunas lecturas recomendadas basándonos en las valoraciones de lectores que compraron este mismo libro.
¿No es lo que buscabas? Descubre toda nuestra selección en la librería: ebooks, publicaciones en papel, de descarga gratuita, de temáticas especializadas... ¡Feliz lectura!

Bubok es una editorial que brinda a cualquier autor las herramientas y servicios necesarios para editar sus obras, publicarlas y venderlas en más de siete países, tanto en formato digital como en papel, con tiradas a partir de un solo ejemplar. Los acuerdos de Bubok permiten vender este catálogo en cientos de plataformas digitales y librerías físicas.
Si quieres descubrir las posibilidades de edición y publicación para tu libro, ponte en contacto con nosotros a través de este formulario y comenzaremos a dar forma a tu proyecto.

¿Quieres que te informemos de cómo publicar tu obra? Déjanos tu teléfono y te llamamos sin compromiso.

Introduce el nombre

Introduce el teléfono

Introduce el E-mail

Introduce un email válido

Escoge el estado del manuscrito

Gracias por contactar con Bubok, su mensaje ha sido enviado con éxito. Una persona de nuestro departamento de asesoría al cliente se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad.
Enviar