Josetxo

Comprar Libro en papel por 14€

Banator ni bere landu-bako arri txatxar onegaz euskerearen alde eregitendagoan jauregira, neure alegiña egitera: nator guztiz indarga, egingo dodanabaño egon gura neukeana geiago dala; aldana egiñaz egituten da egipidea. Utsune asko topako dozuzirakurlea, irakurgei onetan, baña ez jaramon utsuneari; jarraitu beti aurrera,esan oi dan lez, esanaz: Lenengoan parkatu, Urrengoan urkatu. Irakurgei au iratzidodanean, gomuta izan dodaz, Astarloa, Campion, Azkue, Arana-Goiri ta bestejaun jakitun batzuk, eta eurak euskerearen alde egin dabezan lan gogoangarriak.Gogoberoz egitten deutset jauno orreri, biotzaren barru-barrutik jatortan agurzintzoa: illak begoz Jaungoikoagaz, da bizi direanentzat betoz beragandik, laneder orretan luzaro jarraitzeko bera dabezan indarrak.Mundakan 1908 garren urteko Zezeillaren 24an.Etxeita'tar Jose Manuel

Quiero publicar un libro Ver más libros