A ULTRAMAR_2002

Descargar eBook en PDF por 10€

“A ULTRAMAR”, reuneix els A Ultramars que ja des del primer moment, des del2001, i durant onze anys sense interrupció, es publicaren a www.francescpicas.com en periodicitat setmanal fins, doncs, el 2011. Un “Aultramar” es un text en català/castellà que ens arriba a tots, a l’autor primeri al lector després, d’enllà, d’un mar llunyà, físic o psíquic, que ensplatgeja a les idees. Un text, deia, al que se li ha empeltat una imatge o béuna imatge a la que se li fan créixer paraules. En qualsevol cas, en un ordre obé en un altre, quan no neixen ambdós a la vegada, el conjunt de text mésimatge intenta construir prou complementarietat per tal de fer intel·ligible pensaments, sentiments, momentsautobiogràfics, situacions socials, celebracions victorioses i desfetes…,sempre fent ús, tant en la paraula com en la imatge, d’elements metafòrics, al·legòrics,teatrals, còmics, i, segur, sovint surrealistes i realísticament màgics quecerquen projectar sortides, apuntar llums i més d’alguna composició en fuga.Respectant escrupolosament la integritat, la cronologia i l’estètica detextos i imatges tal i com foren publicats en el seu dia, les petiteshistòries, les blautopies, les intimitats, les ofrenes, els ponts, etc., (gairebé cinc-cents A Ultramar distribuïts enonze PDF anuals), des d’aquí, des de tots i cadascun dels onze A Ultramar, recuperenla seva veu adormida. Si els coneixíeu, tant de bo tornin a explicar-vos cosesi a descubrir-vos-en de noves, potser oblidades. I si els descobriu ara,benvinguts al blavós món d’A Ultramar!*A ULTRAMAR es un compendiode A Utramares que ya desde un primer momento, desde el 2001, y a lo largo deonce años sin interrupción, se publicaron en www.francespicas.com conuna periodicidad semanal hasta, pues, el 2011. Un “A Ultramar” es un texto encatalán/castellano que nos llega a todos, al autor primero y al lector después,de allende, de un mar lejano, físico o psíquico, que nos playea en las ideas.Un texto, decía, al que se le ha injertado una imagen o bien una imagen a laque se le hacen crecer palabras. En cualquier caso, en un orden o en otro,cuando no nacen los dos a la vez, el conjunto de texto mas imagen intentaconstruir suficiente complementariedad para poder hacer inteligiblespensamientos, momentos autobiográficos, situaciones sociales, celebracionesvictoriosas y derrotas…, siempre haciendo uso, tanto en la palabra como en laimagen, de elementos metafóricos, alegóricos, teatrales, cómicos y,seguramente, a menudo surrealistas y realísticamente mágicos que buscanproyectar salidas, apuntar luces y alguna que otra composición en fuga.Respetando escrupulosamentela integridad, la cronología y la estética de textos e imágenes tal y comofueron publicados en su día, las pequeñas historias, las azultopías, las intimidades,las ofrendas, los puentes, etc., (casi quinientos A Ultramar repartidos en 11PDF anuales), recuperan desde aquí su voz dormida. Si ya los conocíais, ojalávuelvan a contaros cosas y a descubriros otras nuevas, tal vez olvidadas. I silos descubrís ahora. ¡Bienvenidos al mundo azulado de A Ultramar!

Quiero publicar un libro Ver más libros