ELS ESPAIS I LOCALS JUVENILS A L’EIXAMPLE

Comprar Libro en papel por 7,53€ Descargar eBook en PDF

L’estudi que ens ocupa, dissenyat i elaborat per la Coordinadora Infantil i Juvenil de l’Eixample, (a partir  d’ara CIJE), pretén, en primer lloc, conèixer l’estat actual dels espais i equipaments juvenils al districte de  l’Eixample, pel que fa a ús, ubicació, abast i impacte social i en segon lloc, detectar possibles mancances  o necessitats en aquest àmbit.   La proposta per a la realització d’aquest estudi parteix de la necessitat que s’ha detectat des de la CIJE, de lo-   cals i equipaments destinats a gent jove al districte de l’Eixample, ja sigui per a l’ús d’entitats legalment cons-   tituïdes (esplais, agrupaments., associacions, vocalies..), per a l’ús del jovent en general o per a iniciatives ju-   venils espontànies.  

Quiero publicar un libro Ver más libros